Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2020:

 

 

​Nr 189 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 188 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21.09.2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 187 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 186 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w/s wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Zarządzenie zmienia Zarządzenie 93/04 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31.12.2004 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 185 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w/s wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Zarządzenie zmienia Zarządzenie 168/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31.12.2019 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia nr 43/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 180/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 184 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 183 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w/s przekazania nieruchomości w administrowanie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 182 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w/s zamiany nieruchomości z Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 181 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2021 r.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 145/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


​Nr 180 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2019 r, w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 169/2019 z dnia 31.12.2019 r.
Wytworzone przez: Dyrektor Generalny, Audytor Wewnętrzny

 


​Nr 179 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 178 z dnia 28 grudnia 2020 r.
w/s zasad świadczenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30.11.2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 177 z dnia 28 grudnia 2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


​Nr 176 z dnia 28 grudnia 2020 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


​Nr 175 z dnia 23 grudnia 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 174A z dnia 17 grudnia 2020 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
załącznik do zarządzenia - regulamin wynagrodzenia

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 19 czerwca 2018 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 174 z dnia 15 grudnia 2020 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2020 realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


Nr 173 z dnia 15 grudnia 2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 172 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 171 z dnia 9 grudnia 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 170 z dnia 8 grudnia 2020 r.
w/s opracowania Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 169 z dnia 7 grudnia 2020 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 168 z dnia 2 grudnia 2020 r.
w/s powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Hali Sportowo-Widowiskowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 167 z dnia 2 grudnia 2020 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 10 grudnia 2020 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 166 z dnia 1 grudnia 2020 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 165 z dnia 30 listopada 2020 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 164 z dnia 30 listopada 2020 r.
w/s zasad świadczenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 163 z dnia 30 listopada 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 162 z dnia 26 listopada 2020 r.
w/s ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 161 z dnia 25 listopada 2020 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 160 z dnia 23 listopada 2020 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 163 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2020 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 163/2019 z dnia 30.12.2019 r.
Wytworzone przez: Audytor wewnętrzny

 


Nr 159 z dnia 18 listopada 2020 r.
w/s ogloszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym w formie powierzenia zadania, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 158 z dnia 18 listopada 2020 r.
w/s cen za drewno pozyskane z terenów lasów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 34 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 157 z dnia 16 listopada 2020 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 156 z dnia 16 listopada 2020 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 155 z dnia 16 listopada 2020 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej oraz kart ocen.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 154 z dnia 13 listopada 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 153 z dnia 10 listopada 2020 r.
w/s przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 152 z dnia 10 listopada 2020 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 151 z dnia 3 listopada 2020 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 150 z dnia 3 listopada 2020 r.
w/s zasad świadczenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 149 z dnia 30 października 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 148 z dnia 30 października 2020 r.
w/s powołania Zespołu wykonawczego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 147 z dnia 27 października 2020 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 123/2018 z dnia 11.10.2018 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 146 z dnia 23 października 2020 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 145 z dnia 23 października 2020 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 21 września 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 

 


Nr 144 z dnia 15 października 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 143 z dnia 14 października 2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 142 z dnia 9 października 2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 141 z dnia 9 października 2020 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 140 z dnia 5 października 2020 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 139 z dnia 5 października 2020 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 138 z dnia 2 października 2020 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 21 września 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 137 z dnia 30 września 2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 136 z dnia 30 września 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 135 z dnia 29 września 2020 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 134 z dnia 28 września 2020 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 133 z dnia 23 września 2020 r.
w/s wprowadzenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia wirusem SARS-COV-2.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 132 z dnia 23 września 2020 r.
w/s zasad świadczenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 131 z dnia 22 września 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 130 z dnia 21 września 2020 r.
w/s ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 138/2020 z dnia 2 października 2020 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 145/2020 z dnia 23 października 2020 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 37/2021 z dnia 26 marca 2021 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 134/2021 z dnia 25 października 2021 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 7/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 129 z dnia 21 września 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 128 z dnia 18 września 2020 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Zarządzenie zmienia załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 8/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 127 z dnia 17 września 2020 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 126 z dnia 17 września 2020 r.
w/s powołania Komisji ds. realizowania konkursu "STOP dla SMOGU w Chojnicach".

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 40/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 125 z dnia 11 września 2020 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 124 z dnia 8 września 2020 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 123 z dnia 7 września 2020 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2036.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 122 z dnia 7 września 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 121 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 120 z dnia 26.08.2020 r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 119 z dnia 26.08.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 118 z dnia 18.08.2020 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na rok 2021.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 117 z dnia 18.08.2020 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 116 z dnia 18.08.2020 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kasjera w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 115 z dnia 18.08.2020 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 114 z dnia 12.08.2020 r.
w/s wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 65/2023 z dnia 10 maja 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 113 z dnia 12.08.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 112 z dnia 11.08.2020 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 111 z dnia 06.08.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 110 z dnia 06.08.2020 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 109 z dnia 31.07.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 108 z dnia 28.07.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 107 z dnia 22.07.2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 106 z dnia 20.07.2020 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 105 z dnia 20.07.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 104 z dnia 14.07.2020 r.
w/s zwrócenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 103 z dnia 09.07.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 102 z dnia 08.07.2020 r.
w/s nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kościerskiej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 101 z dnia 07.07.2020 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 20 lipca 2020 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 100 z dnia 07.07.2020 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 17 lipca 2020 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 99 z dnia 07.07.2020 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 17 lipca 2020 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 98 z dnia 03.07.2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 97 z dnia 30.06.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 96 z dnia 25.06.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 95 z dnia 24.06.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 94 z dnia 23.06.2020 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach o zamówienie publiczne na sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego na: Budowę parkingu przy ul. Towarowej w formule "zaprojektuj - wybuduj" na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF".

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 93 z dnia 19.06.2020 r.
w/s powołania składu Komisji do oceny wniosków dotyczących przyznawania nagród Burmistrza Miasta Chojnice dla wyróżniających się uczniów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 92 z dnia 15.06.2020 r.
w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Chojnice dla wyróżniających się uczniów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 91 z dnia 15.06.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 90 z dnia 10.06.2020 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Wytworzone przez: Referat Biura Rady

 


Nr 89 z dnia 09.06.2020 r.
w/s sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 88 z dnia 08.06.2020 r.
w/s utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Spraw Obywatelskich

 


Nr 87 z dnia 05.06.2020 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 8 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic. 

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
Wytworzone przez: Konserwator Zabytków Miasta Chojnice

 


Nr 86 z dnia 05.06.2020 r.
w/s wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Wytworzone przez: Referat Biura Rady

 


Nr 85 z dnia 05.06.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 84 z dnia 04.06.2020 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w 2020 roku pod nazwą "Działania edukacyjne w zakresie ochrony zwierząt".

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 83 z dnia 04.06.2020 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 82 z dnia 04.06.2020 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 81 z dnia 04.06.2020 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 87/2014 z dnia 14 października 2014 roku.
Wytworzone przez: Straż Miejska

 


Nr 80 z dnia 04.06.2020 r.
w/s wprowadzenia szczególnej formy pomocy przedsiębiorcom w celu zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 79 z dnia 03.06.2020 r.
w/s wprowadzenia procedury postępowania z depozytami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 78 z dnia 03.06.2020 r.
w/s ustalenia dnia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 77 z dnia 03.06.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 76 z dnia 29.05.2020 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 75 z dnia 29.05.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 74 z dnia 25.05.2020 r.
w/s wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 73 z dnia 20.05.2020 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Zakładowej.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 72 z dnia 19.05.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 71 z dnia 19.05.2020 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 70 z dnia 19.05.2020 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 69 z dnia 08.05.2020 r.
w/s powołania osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 68 z dnia 08.05.2020 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 59/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku.
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 67 z dnia 07.05.2020 r.
w/s wprowadzenia procedury postępowania z depozytami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 66 z dnia 30.04.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 65 z dnia 28.04.2020 r.
w/s uchylenia Zarządzenia nr 46/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 23 marca 2020 roku.
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 64 z dnia 24.04.2020 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości mieszkalne.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 80 z dnia 4 kwietnia 2020 roku.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 63 z dnia 24.04.2020 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wytworzone przez: Referat Biura Rady

 


Nr 62 z dnia 22.04.2020 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

 


Nr 61 z dnia 22.04.2020 r.
w/s przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 60 z dnia 20.04.2020 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 59 z dnia 20.04.2020 r.
w/s ograniczenia dostępu do pomieszczeń: Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 68 z dnia 8 maja 2020 roku.
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 58 z dnia 20.04.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 57 z dnia 10.04.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 56 z dnia 08.04.2020 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinalizowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 55 z dnia 08.04.2020 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zaciągnięcie kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 54 z dnia 02.04.2020 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.03.2020 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 rok.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2020 roku.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 53 z dnia 02.04.2020 r.
w/s odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 80 z dnia 4 kwietnia 2020 roku.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 52 z dnia 31.03.2020 r.
w/s ograniczenia dostępu do pomieszczeń: Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 marca 2020 roku.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 59 z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 51 z dnia 31.03.2020 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 50 z dnia 30.03.2020 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 49 z dnia 30.03.2020 r.
w/s zamiany nieruchomości z Powiatem Chojnickim.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 48 z dnia 30.03.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 47 z dnia 23.03.2020 r.
w/s uchylenia Zarządzenia nr 44/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 marca 2020 roku
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 46a z dnia 23.03.2020 r.
w/s odstąpienia od monitorowania realizacji celów i zadań Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku.

Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 46 z dnia 23.03.2020 r.
w/s organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 65 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 45 z dnia 23.03.2020 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 137/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 listopada 2019 roku
Zarządzenie uchylone na rzecz Zarządzenia Nr 113/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 44 z dnia 20.03.2020 r.
w/s zamknięcia targowiska przy ul. Angowickiej.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 47 z dnia 23 marca 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 43 z dnia 20.03.2020 r.
w/s zamknięcia placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacji indywidualnej.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 42 z dnia 19.03.2020 r.
w/s ograniczenia dostępu do pomieszczeń: Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2020 roku
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 52 z dnia 31 marca 2020 r.
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 41 z dnia 17.03.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 40 z dnia 16.03.2020 r.
w/s powołania Pełnomocnika do spraw budżetu obywatelskiego.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie nr 155/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 grudnia 2019 roku
Zarządzenie zmienia Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 marca 2020 roku
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 39 z dnia 13.03.2020 r.

w/s odwołania pełnomocnika do spraw budżetu obywatelskiego.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie nr 155/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 grudnia 2019 roku
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 38 z dnia 13.03.2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 03.02.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 rok.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3 lutego 2020 roku
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 37 z dnia 13.03.2020 r.
w/s ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 marca 2020 roku

 


Nr 36 z dnia 28.02.2020 r.
w/s powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 marca 2014 roku
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 35 z dnia 28.02.2020 r.
w/s powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 czerwca 2011 roku
Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 czerwca 2019 roku
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 123/2023 z dnia 4 września 2023 r.
Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnice

 


Nr 34 z dnia 28.02.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 33 z dnia 28.02.2020 r.
w/s odwołania Zespołu Koordynacyjnego do przygotowania i realizacji Programu "Zdrowe Miasto"

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 marca 2019 roku
Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 32 z dnia 27.02.2020 r.
w/s powołania zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 31 z dnia 27.02.2020 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 30 z dnia 25.02.2020 r.
w/s unieważnienia otwartego konkursu ofert na potwierdzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu rewitalizacji w pramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 29 z dnia 25.02.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 lutego 2015 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 28 z dnia 24.02.2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 27 z dnia 17.02.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 26 z dnia 14.02.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 112/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 03 października 2019 roku
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 25 z dnia 12.02.2020 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 24 z dnia 11.02.2020 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 23 z dnia 07.02.2020 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 kwietnia 2019 roku
Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 22 z dnia 07.02.2020 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wytworzone przez: Referat Biura Rady

 


Nr 21 z dnia 04.02.2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 20 z dnia 03.02.2020 r.
w/s ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 rok

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 marca 2020 roku
Wytworzone przez: Zastępca Burmistrza Miasta Chojnice

 


Nr 19 z dnia 31.01.2020 r.
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach.

Wytworzone przez: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

 


Nr 18 z dnia 31.01.2020 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 17 z dnia 29.01.2020 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 16 z dnia 29.01.2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 15 z dnia 28.01.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 14 z dnia 27.01.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 13 z dnia 27.01.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 12 z dnia 21.01.2020 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 135 z dnia 29 września 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 11 z dnia 20.01.2020 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacj zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 10 z dnia 17.01.2020 r.
w/s realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w mieście Chojnice na 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 9 z dnia 17.01.2020 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 8 z dnia 15.01.2020 r.
w/s zmiany Regulaminu Karty "Duża Rodzina Chojnicka".

Zarządzenie zmienia Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2014 roku
Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnice

 


Nr 7 z dnia 13.01.2020 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lutego 2019 roku
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 19/2021 z dnia 9 marca 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 6 z dnia 13.01.2020 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 5 z dnia 08.01.2020 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 134 z dnia 28 września 2020 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 maja 2019 roku
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 4 z dnia 06.01.2020 r.
w/s ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Chojnice.

Wytworzone przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 3 z dnia 03.01.2020 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2036

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 2 z dnia 03.01.2020 r.
w/s ustalenia regulaminu Programu "Koperta życia"

Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chojnice

 


Nr 1 z dnia 02.01.2020 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chojnice w 2020 roku.

Wytworzone przez : Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych