Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2020 r.

 

 

 

SESJA XXIII - 21.12.2020 r.

 

 

2020-12-21
NR XXIII/330/20

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/329/20

w/s szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/328/20

w/s rozpatrzenia petycji.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/327/20

w/s wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/326/20

w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/325/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/324/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/323/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/322/20

w/s wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/321/20

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/320/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/319/20

w/s nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnickie Centrum Kultury”.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/318/20

w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/317/20

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/316/20

w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/315/20

w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/314/20

w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/313/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/312/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

SESJA XXII - 23.11.2020 r.

 

 

2020-11-23
NR XXII/311/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-11-23
NR XXII/310/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-11-23
NR XXII/309/20

w/s wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

 


 

2020-11-23
NR XXII/308/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-11-23
NR XXII/307/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-11-23
NR XXII/306/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-11-23
NR XXII/305/20

w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-11-23
NR XXII/304/20

w/s zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 


 

2020-11-23
NR XXII/303/20

w/s opłaty targowej.

 


 

2020-11-23
NR XXII/302/20

w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


 

2020-11-23
NR XXII/301/20

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


 

2020-11-23
NR XXII/300/20

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


 

2020-11-23
NR XXII/299/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-11-23
NR XXII/298/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

SESJA XXI - 26.10.2020 r.

 

 

2020-10-26
NR XXI/297/20

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


 

2020-10-26
NR XXI/296/20

w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 


 

2020-10-26
NR XXI/295/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-10-26
NR XXI/294/20

w/s zamiany nieruchomości.

 


 

2020-10-26
NR XXI/293/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-10-26
NR XXI/292/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-10-26
NR XXI/291/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-10-26
NR XXI/290/20

w/s zbycia nieruchomości.​

 


 

2020-10-26
NR XXI/289/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


 

2020-10-26
NR XXI/288/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


 

2020-10-26
NR XXI/287/20

w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

2020-10-26
NR XXI/286/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-10-26
NR XXI/285/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

SESJA XX - 28.09.2020 r.

 

 

2020-09-28
NR XX/284/20

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


 

2020-09-28
NR XX/283/20

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 


 

2020-09-28
NR XX/282/20

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 


 

2020-09-28
NR XX/281/20

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


 

2020-09-28
NR XX/280/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-09-28
NR XX/279/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-09-28
NR XX/278/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-09-28
NR XX/277/20

w/s przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

 


 

2020-09-28
NR XX/276/20

w/s nadania nazwy ronda.

 


 

2020-09-28
NR XX/275/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.

 


 

2020-09-28
NR XX/274/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 


 

2020-09-28
NR XX/273/20

w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


 

2020-09-28
NR XX/272/20

w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


 

2020-09-28
NR XX/271/20

w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

2020-09-28
NR XX/270/20

w/s uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-09-28
NR XX/269/20

w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 


 

2020-09-28
NR XX/268/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-09-28
NR XX/267/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

 

SESJA XIX - 24.08.2020 r.

 

 

2020-08-24
NR XIX/266/20

w/s nadania nazwy ronda.

 


 

2020-08-24
NR XIX/265/20

w/s nadania nazwy ronda.

 


 

2020-08-24
NR XIX/264/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-08-24
NR XIX/263/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-08-24
NR XIX/262/20

w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 


 

2020-08-24
NR XIX/261/20

w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2020/2021.

 


 

2020-08-24
NR XIX/260/20

zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

2020-08-24
NR XIX/259/20

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


 

2020-08-24
NR XIX/258/20

w/s utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-08-24
NR XIX/257/20

w/s utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-08-24
NR XIX/256/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-08-24
NR XIX/255/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

 

SESJA XVIII - 22.06.2020 r.

 

 

2020-06-22
NR XVIII/254/20

w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/253/20

w/s wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/252/20

w/s wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Chojnice w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/251/20

zmieniająca Uchwałę Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/250/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/249/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Okrężnej w Chojnicach.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/248/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łanowej w Chojnicach.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/247/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/246/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/245/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/244/20

w/s określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/243/20

w/s zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/242/20

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/241/20

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/240/20

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/184/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/239/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/238/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/237/20

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/236/20

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2019 r.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/235/20

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

 


 

 

SESJA XVII - 11.05.2020 r.

 

 

2020-05-11
NR XVII/234/20

w/s pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 


 

2020-05-11
NR XVII/233/20

zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

2020-05-11
NR XVII/232/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-05-11
NR XVII/231/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

 

SESJA XVI - 23.03.2020 r.

 

 

2020-03-23
NR XVI/230/20

zmieniająca Uchwałę Nr XV/212/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2020 rok.

 


 

2020-03-23
NR XVI/229/20

zmieniająca Uchwałę Nr XII/159/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

 


 

2020-03-23
NR XVI/228/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-03-23
NR XVI/227/20

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2020-03-23
NR XVI/226/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-03-23
NR XVI/225/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-03-23
NR XVI/224/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/223/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/222/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Liściastej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/221/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-03-23
NR XVI/220/20

w/s uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

 


 

2020-03-23
NR XVI/219/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/218/20

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


 

2020-03-23
NR XVI/217/20

w/s opłaty targowej.

 


 

2020-03-23
NR XVI/216/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-03-23
NR XVI/215/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

 

SESJA XV - 24.02.2020 r.

 

 

2020-02-24
NR XV/214/20

w/s rozpatrzenia petycji.

 


 

2020-02-24
NR XV/213/20

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-02-24
NR XV/212/20

w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2020 rok.

 


 

2020-02-24
NR XV/211/20

w/s zamiany nieruchomości.

 


 

2020-02-24
NR XV/210/20

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2020-02-24
NR XV/209/20

w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


 

2020-02-24
NR XV/208/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 


 

2020-02-24
NR XV/207/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach.

 


 

2020-02-24
NR XV/206/20

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.

 


 

2020-02-24
NR XV/205/20

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/545/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy ​Bocznej w Chojnicach.

 


 

2020-02-24
NR XV/204/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/203/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/202/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/201/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/200/20

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


 

2020-02-24
NR XV/199/20

w/s przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej.

 


 

2020-02-24
NR XV/198/20

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2020.

 


 

2020-02-24
NR XV/197/20

w/s ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2020.

 


 

2020-02-24
NR XV/196/20

w/s wystąpienia Miasta Chojnice ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi.

 


 

2020-02-24
NR XV/195/20

w/s przyjęcia programu „Chojnicka Karta Seniora”.

 


 

2020-02-24
NR XV/194/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-02-24
NR XV/193/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

 


 

 

SESJA XIV - 13.01.2020 r.

 

 

2020-01-13
NR XIV/192/20

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

 


 

2020-01-13
NR XIV/191/20

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.