Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2021 r.

 

 

SESJA XXXIII - 27.12.2021 r.

 

2021-12-27
NR XXXIII/468/21

zmieniająca Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

 


2021-12-27
NR XXXIII/467/21

w/s trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

 


2021-12-27
NR XXXIII/466/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-12-27
NR XXXIII/465/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-12-27
NR XXXIII/464/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-12-27
NR XXXIII/463/21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2021-12-27
NR XXXIII/462/21

w/s nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

 


2021-12-27
NR XXXIII/461/21

w/s ogłoszenia roku 2022 w Chojnicach „Rokiem Johanna Daniela Titiusa” w 250-lecie ogłoszenia Reguły Titiusa – Bodego.

 


2021-12-27
NR XXXIII/460/21

w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

 


2021-12-27
NR XXXIII/459/21

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


2021-12-27
NR XXXIII/458/21

w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 


2021-12-27
NR XXXIII/457/21

w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.


2021-12-27
NR XXXIII/456/21

w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2037.

 


2021-12-27
NR XXXIII/455/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-12-27
NR XXXIII/454/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXXII - 22.11.2021 r.

 

 

 

2021-11-22
NR XXXII/453/21

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach i nadania jej statutu.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/452/21

w sprawie zbycia nieruchomości.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/451/21

w sprawie zbycia nieruchomości.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/450/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/414/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/449/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/448/21

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/447/21

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/446/21

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworca autobusowego.

 


2021-11-22
NR XXXII/445/21

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

 


2021-11-22
NR XXXII/444/21

w sprawie opłaty targowej.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/443/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


2021-11-22
NR XXXII/442/21

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/441/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/440/21

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/439/21

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/438/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXXI - 25.10.2021 r.

 

 

 

​​​2021-10-25
NR XXXI/437/21

w/s rozpatrzenia skargi.

 


​​2021-10-25
NR XXXI/436/21

w/s rozpatrzenia wniosku.

 


​​2021-10-25
NR XXXI/435/21

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2021-10-25
NR XXXI/434/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-10-25
NR XXXI/433/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXX - 27.09.2021 r.

 

 

2021-09-27
NR XXX/432/21

w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 


2021-09-27
NR XXX/431/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-09-27
NR XXX/430/21

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cisowej w Chojnicach.

 


2021-09-27
NR XXX/429/21

w/s przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 - 2027”.

 


2021-09-27
NR XXX/428/21

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

 


2021-09-27
NR XXX/427/21

w/s zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rytel o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2021-09-27
NR XXX/426/21

w/s przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 


2021-09-27
NR XXX/425/21

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych.

 


2021-09-27
NR XXX/424/21

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

 


2021-09-27
NR XXX/423/21

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 


2021-09-27
NR XXX/422/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-09-27
NR XXX/421/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


 

SESJA XXIX - 16.08.2021 r.

 

 

2021-08-16
NR XXIX/420/21

w/s uchylenia Uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


2021-08-16
NR XXIX/419/21

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

 

 


2021-08-16
NR XXIX/418/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/417/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/416/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/415/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/414/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/413/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/412/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-08-16
NR XXIX/411/21

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.

 


2021-08-16
NR XXIX/410/21

w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 


2021-08-16
NR XXIX/409/21

w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 


​​​​​​​​​​​​2021-08-16
NR XXIX/408/21

w/s przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 


​​​​​​​​​​​​2021-08-16
NR XXIX/407/21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


​​​​​​​​​​​​2021-08-16
NR XXIX/406/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


​​​​​​​​​​​2021-08-16
NR XXIX/405/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXVIII - 14.06.2021 r.

 

 

2021-06-14
NR XXVIII/404/21

w/s powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

 


​​​​​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/403/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


​​​​​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/402/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​​​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/401/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/400/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/399/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/398/21

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.

 


2021-06-14
NR XXVIII/397/21

w/s zasad i trybu korzystania z boiska piłkarskiego pn. „Boisko Nowe”.

 


​​​​​​2021-06-14
NR XXVIII/396/21

w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2021/2022.

 


2021-06-14
NR XXVIII/395/21

w/s określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 


​​​​2021-06-14
NR XXVIII/394/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-06-14
NR XXVIII/393/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


​​2021-06-14
NR XXVIII/392/21

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

 


2021-06-14
NR XXVIII/391/21

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2020 r.

 


2021-06-14
NR XXVIII/390/21

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

 


​​​​​​​​SESJA XXVII - 10.05.2021 r.

 

2021-05-10
NR XXVII/389/21

w/s wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego.

 


​​​​​​​2021-05-10
NR XXVII/388/21

w/s wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030”.

 


​​​​​​2021-05-10
NR XXVII/387/21

w/s nadania nazw ulic.

 


​​​​​2021-05-10
NR XXVII/386/21

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

 


​​​​2021-05-10
NR XXVII/385/21

w/s zmiany Uchwały Nr XLV/527/18 z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego (garażu) pierwszeństwa w jego nabyciu.

 


​​​2021-05-10
NR XXVII/384/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​2021-05-10
NR XXVII/383/21

w/s zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 


2021-05-10
NR XXVII/382/21

w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2021-05-10
NR XXVII/381/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-05-10
NR XXVII/380/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXVI - 29.03.2021 r.

 

 

2021-03-29
NR XXVI/379/21

w/s nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

 


2021-03-29
NR XXVI/378/21

w/s rozpatrzenia skargi.

 


2021-03-29
NR XXVI/377/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/376/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/375/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/374/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/373/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/372/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/371/21

w/s zamiany nieruchomości.

 


2021-03-29
NR XXVI/370/21

w/s nadania nazwy ronda.

 


2021-03-29
NR XXVI/369/21

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2021-03-29
NR XXVI/368/21

w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 


2021-03-29
NR XXVI/367/21

w/s powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

 


2021-03-29
NR XXVI/366/21

w/s wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chojnice do InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i objęcia przez Gminę Miejską Chojnice udziałów w tej Spółce.

 


2021-03-29
NR XXVI/365/21

w/s przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r.

 


2021-03-29
NR XXVI/364/21

w/s udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 


2021-03-29
NR XXVI/363/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-03-29
NR XXVI/362/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXV - 01.03.2021 r.

 

 

2021-03-01
NR XXV/361/21

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/318/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

 


2021-03-01
NR XXV/360/21

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


2021-03-01
NR XXV/359/21

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2021-03-01
NR XXV/358/21

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom.

 


2021-03-01
NR XXV/357/21

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw projektowanych ulic.

 


2021-03-01
NR XXV/356/21

w/s zamiany nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/355/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/354/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/353/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/352/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/351/21

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 


2021-03-01
NR XXV/350/21

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


2021-03-01
NR XXV/349/21

w/s podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/348/21

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.

 


2021-03-01
NR XXV/347/21

w/s zasad i trybu korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach.

 


2021-03-01
NR XXV/346/21

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/287/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


2021-03-01
NR XXV/345/21

w/s wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


2021-03-01
NR XXV/344/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

 


SESJA XXIV - 25.01.2021 r.

 

 

2021-01-25
NR XXIV/343/21

w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2021 rok.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/342/21

w/s rozpatrzenia petycji.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/341/21

w/s przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/340/21

w/s zbycia nieruchomości.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/339/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/338/21

w/s nabycia nieruchomości.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/337/21

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/336/21

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/335/21

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/334/21

w/s ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2021.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/333/21

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/332/21

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/331/21

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.