Urząd Miejski w Chojnicach

XIV.  WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

 

Do zadań Wydziału należy:

 1. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (inwestycje liniowe i kubaturowe – przedsięwzięcia
  z I grupy rozporządzenia).
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (inwestycje liniowe i kubaturowe – przedsięwzięcia
  z II grupy rozporządzenia).
 3. Weryfikacja wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 4. Weryfikacja zgodności przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
 5. Współpraca z organami opiniującymi oraz wydającymi uzgodnienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 6. Analiza wniosku, weryfikacja zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice oraz wydawanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedsięwzięciach, których mniejsza część znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a organem prowadzącym jest inna gmina.

 

 1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

- realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadów komunalnych:
  • przyjęcie, prowadzenie, rozliczanie deklaracji mieszkańców,
  • przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz nadzór nad realizacją umów zawartych z wykonawcami,
  • prowadzenie spraw w zakresie finansowym, dotyczącym rozliczania mieszkańców oraz wykonawców świadczących usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych związanych z rozliczaniem mieszkańców oraz wykonawcami usługi przewozu odpadów,
 2. usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci,
 3. sukcesywne wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta,
 5. przyjmowanie informacji dotyczących wytwarzania odpadów i sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami,
 6. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 7. prowadzenie i nadzór nad usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców, rozliczanie refundacji demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych,
 8. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 9. przygotowywanie uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 10. dokonywanie kontroli nieruchomości w związku z przestrzeganiem przepisów w/w ustawy – w przypadku stwierdzenie nie wykonania obowiązków wydaję się decyzję nakazującą jego wykonanie,
 11. przygotowanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 12. nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych spoza strefy śródmiejskiej,
 14. przyjmowanie kopii pozwoleń na wytwarzanie odpadów od Wojewody lub Starosty.

 

 1. Ochrona środowiska i inne:
  1. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed hałasem,
  2. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza,
  3. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem uciążliwościom zapachowymi,
  4. realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
  5. udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
  6. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie wydawania opinii i uzgodnień związanych z realizacją zadań Gminy,
  7. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem porzuconych pojazdów,
  8. Prowadzenie elektronicznej bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś).
  9. Prowadzenie elektronicznej bazy danych w programie EDOŚ – ewidencja danych o środowisku.
  10. przygotowywanie i prowadzenie postepowań z zakresu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału,
  11. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zadań Wydziału,
  12. uzgadnianie dokumentacji inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
  13. przygotowywanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych i własnych w zakresie ochrony środowiska,
  14. koordynacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie miasta,
  15. opiniowanie planów miejscowych w ramach realizowanych zadań,
  16. sporządzenie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska,
  17. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.