Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2022 r.

 

 

 

SESJA XLVIII - 19.12.2022 r.

 

 

2022-12-19
NR XLVIII/611/22

w/s udzielenia pomocy społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.

 


2022-12-19
NR XLVIII/610/22

w/s rozpatrzenia skargi.

 


2022-12-19
NR XLVIII/609/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-12-19
NR XLVIII/608/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-12-19
NR XLVIII/607/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-12-19
NR XLVIII/606/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-12-19
NR XLVIII/605/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-12-19
NR XLVIII/604/22

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2022-12-19
NR XLVIII/603/22

w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice.

 


2022-12-19
NR XLVIII/602/22

w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

 


2022-12-19
NR XLVIII/601/22

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


2022-12-19
NR XLVIII/600/22

w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 


2022-12-19
NR XLVIII/599/22

w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


2022-12-19
NR XLVIII/598/22

w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2022-12-19
NR XLVIII/597/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-12-19
NR XLVIII/596/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLVII - 07.12.2022 r.

 

 

2022-12-07
NR XLVII/595/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-12-07
NR XLVII/594/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLVI - 21.11.2022 r.

 

 

2022-11-21
NR XLVI/593/22

w/s rozpatrzenia petycji.

 


2022-11-21
NR XLVI/592/22

w/s uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/591/22

w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/590/22

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/589/22

w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/588/22

w/s określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/587/22

w/s opłaty targowej.

 


​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/586/22

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/585/22

w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/584/22

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/583/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/582/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLV - 09.11.2022 r.

 

 

​​​​​​​​​​​2022-11-09
NR XLV/581/22

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/485/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2022 rok.

 


​​​​​​​​​​2022-11-09
NR XLV/580/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


​​​​​​​​​2022-11-09
NR XLV/579/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLIV - 24.10.2022 r.

 

 

​​​​​​​​​2022-10-24
NR XLIV/578/22

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


​​​​​​​​2022-10-24
NR XLIV/577/22

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


​​​​​​​2022-10-24
NR XLIV/576/22

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


​​​​​2022-10-24
NR XLIV/575/22

w/s nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.

 


​​​​​2022-10-24
NR XLIV/574/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​​​2022-10-24
NR XLIV/573/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


​​​2022-10-24
NR XLIV/572/22

nadania nazwy ulicy.

 


​​2022-10-24
NR XLIV/571/22

w/s zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

 


2022-10-24
NR XLIV/570/22

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

 


2022-10-24
NR XLIV/569/22

w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice.

 


2022-10-24
NR XLIV/568/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-10-24
NR XLIV/567/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLIII - 27.09.2022 r.

 

 

2022-09-27
NR XLIII/566/22

w/s ogłoszenia roku 2023 w Chojnicach „Rokiem Filomatów Chojnickich” w roku jubileuszu 400-lecia działalności szkoły.

 


2022-09-27
NR XLIII/565/22

w/s zrzeczenia się odszkodowania.

 


2022-09-27
NR XLIII/564/22

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach.

 


2022-09-27
NR XLIII/563/22

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.

 


2022-09-27
NR XLIII/562/22

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.

 


2022-09-27
NR XLIII/561/22

w/s określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.

 


2022-09-27
NR XLIII/560/22

w/s ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

 


2022-09-27
NR XLIII/559/22

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

 


2022-09-27
NR XLIII/558/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-09-27
NR XLIII/557/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLII - 22.08.2022 r.

 

 

2022-08-22
NR XLII/556/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-08-22
NR XLII/555/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-08-22
NR XLII/554/22

w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XL/534/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

 


2022-08-22
NR XLII/553/22

w/s zamiany nieruchomości.

 


2022-08-22
NR XLII/552/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-08-22
NR XLII/551/22

w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023.

 


2022-08-22
NR XLII/550/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-08-22
NR XLII/549/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XLI - 18.07.2022 r.

 

 

2022-07-18
NR XLI/548/22

w/s rozpatrzenia skargi.

 


2022-07-18
NR XLI/547/22

w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 


2022-07-18
NR XLI/546/22

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 


2022-07-18
NR XLI/545/22

w/s przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach na lata 2023 - 2026.

 


2022-07-18
NR XLI/544/22

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

 


2022-07-18
NR XLI/543/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-07-18
NR XLI/542/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XL - 20.06.2022 r.

 

 

2022-06-20
NR XL/541/22

w/s nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

 


2022-06-20
NR XL/540/22

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


2022-06-20
NR XL/539/22

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bałtyckiej w Chojnicach.

 


2022-06-20
NR XL/538/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-06-20
NR XL/537/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


2022-06-20
NR XL/536/22

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

 


2022-06-20
NR XL/535/22

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2021 r.

 


2022-06-20
NR XL/534/22

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

 


SESJA XXXIX - 06.06.2022 r.

 

 

2022-06-06
NR XXXIX/533/22

w/s rozpatrzenia petycji.

 


2022-06-06
NR XXXIX/532/22

w/s nabycia nieruchomości.

 


2022-06-06
NR XXXIX/531/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-06-06
NR XXXIX/530/22

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 


2022-06-06
NR XXXIX/529/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-06-06
NR XXXIX/528/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XXXVIII - 16.05.2022 r.

 

 

2022-05-16
NR XXXVIII/527/22

w/s wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/526/22

w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/510/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/525/22

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/524/22

w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/402/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/523/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/522/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/521/22

w/s nabycia nieruchomości.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/520/22

w/s nabycia nieruchomości.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/519/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/518/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/517/22

w/s zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 10.03.2022r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017r.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/516/22

w/s określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/515/22

w/s ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/514/22

w/s zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/513/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


​​2022-05-16
NR XXXVIII/512/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


​SESJA XXXVII - 14.04.2022 r.

 

 

 

​​2022-04-14
NR XXXVII/511/22

w/s zmiany Uchwały Nr XXXVI/499/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy.

 


2022-04-14
NR XXXVII/510/22

w/s udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 


2022-04-14
NR XXXVII/509/22

w/s udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

 


2022-04-14
NR XXXVII/508/22

w/s udzielenia pomocy miastu Korsuń Szewczenkowski w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 


SESJA XXXVI - 04.04.2022 r.

 

 

2022-04-04
NR XXXVI/507/22

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2022-04-04
NR XXXVI/506/22

w/s wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


2022-04-04
NR XXXVI/505/22

w/s rozpatrzenia skargi.

 


2022-04-04
NR XXXVI/504/22

w/s zgody na zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej.

 


2022-04-04
NR XXXVI/503/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-04-04
NR XXXVI/502/22

w/s przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 


2022-04-04
NR XXXVI/501/22

w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

 


2022-04-04
NR XXXVI/500/22

w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

 


2022-04-04
NR XXXVI/499/22

w/s określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy.

 


2022-04-04
NR XXXVI/498/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-04-04
NR XXXVI/497/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XXXV - 28.02.2022 r.

 

 

2022-02-28
NR XXXV/496/22

w/s zawieszenia partnerskich stosunków pomiędzy miastem Mozyr w Republice Białorusi, a miastem Chojnice w Rzeczypospolitej Polskiej.

 


2022-02-28
NR XXXV/495/22

w/s uchylenia Uchwały Nr XXIV/341/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.

 


2022-02-28
NR XXXV/494/22

w/s zamiany nieruchomości.

 


2022-02-28
NR XXXV/493/22

w/s udzielenia dotacji na renowację wnętrza – modernizację (przebudowę i budowę instalacji niskoprądowych) oraz modernizację (przebudowę) instalacji elektrycznej Bazyliki Mniejszej w Chojnicach wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1 z dnia 30.11.1929 r.

 


2022-02-28
NR XXXV/492/22

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


2022-02-28
NR XXXV/491/22

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2022.

 


2022-02-28
NR XXXV/490/22

w/s wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

 


2022-02-28
NR XXXV/489/22

w/s Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego.

 


2022-02-28
NR XXXV/488/22

w/s powierzenia Burmistrzowi Miasta Chojnice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 


2022-02-28
NR XXXV/487/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-02-28
NR XXXV/486/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

 


SESJA XXXIV - 24.01.2022 r.

 

 

2022-01-24
NR XXXIV/485/22

w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2022 rok.

 


2022-01-24
NR XXXIV/484/22

w/s odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.

 


2022-01-24
NR XXXIV/483/22

w/s darowizny nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/482/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/481/22

w/s zbycia nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/480/22

w/s nabycia nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/479/22

w/s nabycia nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/478/22

w/s nabycia nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/477/22

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


2022-01-24
NR XXXIV/476/22

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


2022-01-24
NR XXXIV/475/22

w/s ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.

 


2022-01-24
NR XXXIV/474/22

w/s ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

 


2022-01-24
NR XXXIV/473/22

w/s ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2022.

 


2022-01-24
NR XXXIV/472/22

w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024.

 


2022-01-24
NR XXXIV/471/22

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


2022-01-24
NR XXXIV/470/22

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.

 


2022-01-24
NR XXXIV/469/22

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.