Urząd Miejski w Chojnicach

Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej

 

Kierownik: mgr Krzysztof Teclaf

Tel. 523971800 wew. 97

 e-mail: teclaf@miastochojnice.pl

 

1. Zadania z zakresu dokumentacji technicznych:

 

 1. wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dla budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na podstawie opracowania pn.: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Chojnice – koncepcja szczegółowa”;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji;
 3. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci kanalizacji deszczowej;
 4. opiniowanie koncepcji budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej;
 5. opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej;
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowywania warunków technicznych dla budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej oraz opiniowania koncepcji budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej;
 7. opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z planowanych inwestycji;
 8. opiniowanie inwestycji drogowych realizowanych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w zakresie zadań realizowanych przez Referat;
 9. opiniowanie "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych";
 10. przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego;
 11. udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorach końcowych inwestycji miejskich w zakresie kanalizacji deszczowej;
 12. udział w naradach Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu;
 13. tworzenie bazy danych zaopiniowanych dokumentacji technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej, inwentaryzacji podwykonawczych i protokołów odbiorów końcowych inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej;
 14. aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Chojnic na podstawie ustawy Prawo wodne.

 

 1. Ochrona wód:

Współdziałanie i realizacja zadań Miasta wynikających z zapisów ustawy prawo wodne
w zakresie:

 1. uiszczania opłat za usługi wodne:

a - naliczanie opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

b - dokonywanie opłat za usługi wodne w zakresie odprowadzenia do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych,

 1. realizacja zadań związanych ochroną i zagospodarowaniem wód opadowych:

a -

b - prowadzenie postępowań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie,

 

 1. Utrzymanie sieci, urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej:
  1. prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających zbiorników retencyjnych, zastawek i urządzeń regulacji przepływu, sieci kanalizacji deszczowej;
  2. przeprowadzanie kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających;
  3. prowadzenie spraw w zakresie przejmowania urządzeń kanalizacji deszczowej;
  4. wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi                               i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia;
  5. rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia eksploatowane przez Referat (przepompownie, fontanny, napowietrzacze powietrza);
  6. występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu sieci kanalizacyjnej;
  7. współpraca z Miejskimi Wodociągami sp. z o.o. w Chojnicach w zakresie zadań związanych z utrzymaniem i kontrolą urządzeń kanalizacji sanitarnej.
 2. Zadania z zakresu energetyki:
  1. współpraca z przedsiębiorstwami sektora energetycznego w opracowywaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta;
  2. opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe;
  3. nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta Chojnice;
  4. opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłowienia obiektów miejskich;
  5. kompleksowa organizacja grupowego zakupu energii elektrycznej dla Urzędu                                   i jednostek organizacyjnych gminy Miejskiej Chojnice;
  6. kompleksowa organizacja grupowego zakupu paliwa gazowego dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice;
  7. optymalizacja dostaw ciepła dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice;
  8. wdrażanie projektów optymalizujących zużycie mediów w budynkach miejskich;
  9. współpraca z uczelniami i przedsiębiorstwami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań energetycznych w Gminie Miejskiej Chojnice;
  10. inicjowanie działań zwiększających efektywność energetyczną obiektów miejskich;
  11. prowadzenie działań z zakresu edukacji energetycznej;

budowanie strategii energetycznej miasta Chojnice.