Urząd Miejski w Chojnicach

Głosowanie korespondencyjne

Informacje o terminach

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza KOMISARZOWI WYBORCZEMU najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.
Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 października 2023 r., natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 13 października 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP lub telefonicznie (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. nazwisko i imię (imiona);
  2. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
  3. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
  4. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy

Kto może głosować korespondencyjnie

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

  • niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Kto nie może głosować korespondencyjnie

Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach, w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.
Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania oraz udzielił pełnomocnictwa do głosowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku
Tomasz Kowalczyk
76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
tel.: 598 427 420
faks: 598 428 405

Terminy dyżurów:
poniedziałek 13.00 - 15.00
piątek w godzinach 12.00 - 14.00
(proszę o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie planowanej wizyty)

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Dokumenty do pobrania: