Urząd Miejski w Chojnicach

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Informacja o terminach i wniosku

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnie wybranego urzędu gminy do 12 października 2023 r.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Chojnicach
Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności
II piętro, pok. 510
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Dokumenty do pobrania