Urząd Miejski w Chojnicach

ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA

Informacja o terminach

Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania składa do 12 października 2023 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można wnieść na piśmie do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów. Wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą).

Wniosek można złożyć przez Internet na platformie obywatel.gov.pl, ale musisz mieć Profil Zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Chojnicach
Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności
II piętro, pok. 510
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w  sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania
  • Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Dokumenty do pobrania