Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2024:

 

 

 

Nr 56 z dnia 12 kwietnia 2024 r.
w/s przygotowania i przeprowadzania miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „SOSNA 2024”.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 55 z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 164/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 164/2022 z dnia 25 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 54 z dnia 10 kwietnia 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 137/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030” oraz nadania Regulaminu.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 137/2022 z dnia 12 września 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 53 z dnia 9 kwietnia 2024 r.
w/s wprowadzenia cennika cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 34/22 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 52 z dnia 8 kwietnia 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 51 z dnia 8 kwietnia 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 6/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 50 z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 49 z dnia 28 marca 2024 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 48 z dnia 28 marca 2024 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 223/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 223/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 47 z dnia 26 marca 2024 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2023 rok – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 46 z dnia 26 marca 2024 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2023 rok – Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 45 z dnia 26 marca 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 44 z dnia 26 marca 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 6/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 43 z dnia 25 marca 2024 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Wytworzone przez: Wydział Biura Rady Miejskiej

 


Nr 42 z dnia 22 marca 2024 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek og łoszenia przerwy w g łosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Biura Rady Miejskiej

 


Nr 41 z dnia 20 marca 2024 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 40 z dnia 19 marca 2024 r.
w/s rezygnacji z dotacji wyłonionej w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 39 z dnia 18 marca 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 38 z dnia 18 marca 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 6/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 37 z dnia 14 marca 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 33/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. dotyczącego powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 36 z dnia 14 marca 2024 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2042.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 33 z dnia 29 lutego 2024 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 37/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 32 z dnia 28 lutego 2024 r.
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 31 z dnia 28 lutego 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 30 z dnia 28 lutego 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 6/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 29 z dnia 27 lutego 2024 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 22.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 28 z dnia 27 lutego 2024 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2024 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 22 marca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 26 z dnia 21 lutego 2024 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 25 z dnia 13 lutego 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 24 z dnia 13 lutego 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 6/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 stycznia 2024r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 23 z dnia 9 lutego 2024 r.
w/s wprowadzenia planu naprawczego polegającego na zmianie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 171/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 22 z dnia 8 lutego 2024 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 21 z dnia 8 lutego 2024 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych i szkolenia praktycznego w mieście Chojnice w 2024 roku.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 20 z dnia 7 lutego 2024 r.
w/s zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 19 z dnia 7 lutego 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 221/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2023 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 221/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 18 z dnia 6 lutego 2024 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 16 z dnia 31 stycznia 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 15 z dnia 31 stycznia 2024 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 6/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 stycznia 2024 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 14 z dnia 26 stycznia 2024 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2024 roku.

Wytworzone przez: Dyrektor Generalny

 


Nr 13 z dnia 26 stycznia 2024 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne oraz sposobu obliczenia i aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz uchylenia Zarządzenia nr 97/2023.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 97/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 12 z dnia 26 stycznia 2024 r.
w/s ustalenia stawek wynagrodzenia za posadowienie urządzeń służących do przesyłania energii, sygnału, gazu i płynów na nieruchomościach Gminy Miejskiej Chojnice i uchylenia zarządzenia numer 138/2022.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 138/2022 z dnia 15 września 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 11 z dnia 22 stycznia 2024 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 10 z dnia 19 stycznia 2024 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 9 z dnia 19 stycznia 2024 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 8 z dnia 19 stycznia 2024 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 7 z dnia 15 stycznia 2024 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 6 z dnia 15 stycznia 2024 r.
w/s Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2024.

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 15/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 24/2024 z dnia 13 lutego 2024 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 30/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 38/2024 z dnia 18 marca 2024 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 44/2024 z dnia 26 marca 2024 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 51/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 2 z dnia 8 stycznia 2024 r.
w/s sprzedaży oraz ustalenia ceny paliwa stałego (węgla kamiennego) przeznaczonego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 168/2023 z dnia 30 października 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 1 z dnia 8 stycznia 2024 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi