Urząd Miejski w Chojnicach

 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Dyrektor: mgr Piotr Prondzinski
Chojnice, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 503, 504 , nr wew. 60, 46, tel.
+52 3971800,

e-mail  wzkoliso@miastochojnice.pl

 

Zadania  Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

 

 

Do zadań wydziału należy:

 

1. W sprawach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

 • realizowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i przepisów wykonawczych tej ustawy;
 • opracowanie planu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego instytucji, zakładów pracy i innych jednostek organizacyjnych;
 • koordynowanie tworzenia formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad przygotowaniem ich do działania;
 • nadzór nad szkoleniem formacji obrony cywilnej i szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
 • kierowanie oraz przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań;
 • współdziałanie w kierowaniu oraz koordynowaniu akcjami ratunkowymi;
 • ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego instytucjom, zakładom pracy i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy;
 • dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
 • planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt obrony cywilnej, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej;
 • nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalnych obrony cywilnej;
 • podejmowanie działań w zakresie popularyzacji obrony cywilnej;
 • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 • organizacyjno – rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy miejskiej;
 • załatwienie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
 • współpraca ze społecznymi organizacjami ratowniczymi i społecznościami lokalnymi w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronnych;
 • współpraca Wydziału w realizacji zadań ze wszystkimi wydziałami urzędu, Starostwem Powiatowym, gminami powiatu chojnickiego, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, instytucjami, zakładami pracy i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

 

2. W sprawach obronnych:

 • współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych oraz nadawania przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych;
 • zgłaszanie i realizacja wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych;
 • przygotowanie sił, środków i urządzeń do realizacji przedsięwzięć służących do ochrony życia i zdrowia ludności;
 • nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz wydawaniu decyzji w tym zakresie, a także prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń;
 • prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem środków transportowych na rzecz wojska;
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej w szczególności:

a)      prowadzenie rejestracji i ewidencji mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia;

b)      ustalanie miejsca pobytu osób podlegających rejestracji na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, którzy nie zgłosili się;

c)      bieżące aktualizowanie rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

 • współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:

a)      prowadzenie alfabetycznych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

b)      ustalanie miejsca pobytu osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którzy nie zgłosili się, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego – kierowanie spraw o przymusowe doprowadzenie przez Policję lub do sądu;

 • organizowanie akcji posłańczej i bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Chojnicach;
 • wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych;
 • wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
 • wydawanie decyzji na organizację i funkcjonowanie strzelnic sportowych;
 • opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Miasta i planów medycznych.

 

3. W sprawach niejawnych:

 • prowadzenie kancelarii niejawnej, rejestrowanie dokumentów niejawnych.

 

4. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • okresowa analiza stanu BHP;
 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy;
 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP;
 • przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących BHP;
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych;
 • ustalanie tematyki i terminów szkoleń z zakresu BHP;
 • współpraca z organami inspekcji pracy;
 • współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja okresowych badań lekarskich;
 • udział w ustalaniu norm przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej;
 • współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie poprawy BHP;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

5. W sprawach p-poż. budynku Ratusza:

 • aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Ratusza i realizowanie zadań z niej wynikających.

 

6. W sprawach ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice:

 • wykonywanie z ramienia Urzędu Miejskiego zadań związanych z prowadzeniem spraw ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice.