Urząd Miejski w Chojnicach

 

Wydział Finansowy
 

Skarbnik Wioletta Szreder, pok. 312, tel. +52 397 18 00
e-mail: urzad@miastochojnice.pl

Dyrektor Ewa Szymanowic
 z pok. 310, tel. +52 397 18 00 wew. 29,
e-mail: szymanowicz@miastochojnice.pl


Pracownicy pok. 310, 311, tel. +52 397 18 00 wew. 20, 52, 15, 17.

 

I  Do zadań Wydziału Finansowego należy:


1.Planowanie i Analiza Budżetowa; w tym:
1.1  przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach:
   - procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
   - określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego,
   - przyjęcia sprawozdań o realizacji budżetu,
   - budżetu na każdy rok budżetowych,
   - zmian w budżecie,
1.2  przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawach:
   - planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
   - planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
   - zmian w budżecie,
1.3  opiniowanie planów finansowych jednostek budżetowych oraz planów finansowych poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego,
1.4  bieżąca analiza realizacji budżetu,
1.5  sporządzanie opisowych sprawozdań o poziomie realizacji dochodów i wydatków,


2. Wymiar Podatków. Prowadzenie Księgowości i Egzekucji Podatkowej;
   
w tym:


2.1  sporządzanie wniosków o kwoty rekompensujące ustawowe ulgi o podatkach lokalnych,
2.2  sporządzanie sprawozdań ze skutków ulg zastosowanych przez gminę,
2.3  bieżąca weryfikacja informacji wpływającej do organu podatkowego z następujących instytucji: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starostwa Powiatowego - Ewidencji Gruntów i Budynków, Ewidencji Środków Transportowych oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,
2.4  przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości składanych przez podatników informacji i deklaracji w sprawie podatków lokalnych,
2.5  dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych oraz nadzór nad  poborem opłaty od posiadania psów, opłaty targowej  i administracyjnej,
2.6  dokonywanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego,
2.7  prowadzenie procedury rozpatrywania odwołań i zażaleń w przedmiocie podatków  i opłat lokalnych,
2.8  rozpatrywanie podań o umorzenie podatków, rozłożenie na raty i przesunięcie terminów płatności zobowiązań podatkowych,
2.9  rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, stanowiących dochody Miasta,
2.10  podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia powszechności opodatkowania,
2.11  prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,
2.12  przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych,
2.13  przygotowywanie umów z inkasentami opłaty skarbowej,
2.14  prowadzenie procedury związanej z prowadzeniem postępowań w sprawie poboru i zwrotu opłaty skarbowej,
2.15  prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej związanej z poborem opłaty skarbowej,
2.16  prowadzenie procedur związanych z udzieleniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
2.17  sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie podatków lokalnych;
2.18  przymusowe ściąganie zaległości w zakresie podatków i opłat, stanowiących dochód Miasta,
2.19  przygotowanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej udzielonych ulg podatkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
2.20  występowanie do sądu z wnioskami o wypis i wpis hipoteki przymusowej,
2.21  zabezpieczanie zaległości podatkowych i innych zaległości podlegających egzekucji administracyjnej,
2.22  sporządzanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika,
2.23  prowadzenie ewidencji księgowej opłaty targowej,
2.24  terminowe egzekwowanie podatków - wysyłanie upomnień i naliczanie odsetek,
2.25  prowadzenie procedury wystawiania tytułów wykonawczych w trybie ustawy o postępowaniu  administracyjnym w egzekucji,
2.26  pobór i prowadzenie ewidencji opłaty skarbowej,
2.27  rozliczanie inkasentów  w przedmiocie poboru opłaty od posiadania psów i opłaty skarbowej,
2.28  wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach oraz innych zaświadczeń oraz udostępnianie danych podatkowych upoważnionym do tego osobom, organom i instytucjom,
2.29  wyliczanie i dokonywanie kwartalnych przelewów w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej

2.30 prowadzenie procedury związanej z prowadzeniem postępowań w sprawie poboru i zwrotu opłaty targowej

Prowadzenie Rachunkowości Budżetu Miasta; w tym:


3.1..pobór podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, rolnego i leśnego oraz prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych,
3.2  prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Miasta, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej,
3.3  przekazywanie środków do jednostek budżetowych,
3.4  przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych z wykonania planowanych dochodów i wydatków,
3.5  sporządzanie zbiorczych sprawozdań kwartalnych i bilansu Miasta w terminach określonych przepisami prawa
3.6  gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,
3.7  przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa,
3.8  monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową Miasta, obsługa zadłużenia gminy
3.9  lokowanie wolnych środków na rynku pieniężnym,
3.10  koordynowanie prac związanych z oceną wiarygodności kredytowej Miasta, w tym  przeprowadzanie przetargów i przygotowywanie zbiorczych materiałów,
3.11  zwrot wydatków z lat ubiegłych,
3.12  czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności,
3.13  prowadzenie spraw dotyczących deklarowania i rozliczania podatku VAT,
3.14  prowadzenie księgowości:
        - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
        - Depozytów.
3.15  współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w ciągu okresu budżetowego,
3.16 w zakresie regulowania zobowiązań:
       - sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych,
       - dokonywanie przelewów,
       - rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, paliwa, usług.
3.17  współpraca z audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną

4. Ewidencja Dochodów Budżetowych; w tym:


4.1  prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:
   - odsetek od środków finansowych jednostki Urząd Miejski w Chojnicach,
   - dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
   - innych dochodów należnych Miastu (gminie, powiatowi) i Skarbowi Państwa na podstawie odrębnych ustaw,
   - syntetycznej - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów, mienia komunalnego   odpowiednio z dzierżaw z majątku, odpłatności za grunt (ewidencja analityczna  w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami), 
   - z tytułu świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i innych
4.2  sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej;


Ewidencja Wydatków Budżetowych; w tym:


5.1  prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługa finansowa Urzędu, jako jednostki budżetowej w zakresie wydatków budżetowych
5.2  sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym, zatwierdzanie do realizacji i realizacja dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
5.3  obsługa finansowa dodatków mieszkaniowych,
5.4  prowadzenie obsługi kasy w polskich złotych w zakresie realizacji wypłat gotówkowych i przyjmowanie zwrotu wydatków, a także przyjmowanie wpłat wadiów i dokonywanie ich zwrotu,
5.5  sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie:
       - wydatków budżetowych i kosztów Urzędu Miejskiego, Straży
       - bilansu Urzędu i gminy,

6. Prowadzenie Księgowości Majątkowej; w tym:


6.1  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz obsługi księgowej rzeczowego majątku Miasta, w tym: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw,
6.2  aktualizacja wyceny środków trwałych,
6.3  naliczanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
6.4  prowadzenie ewidencji księgowej finansowego majątku trwałego (akcje, udziały),
6.5  obsługa finansowo - księgowa prowadzonych inwestycji i modernizacji,
6.6  sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej z zakresu prowadzonych spraw,
6.7  sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych,
6.8  sporządzanie sprawozdawczości finansowej z zakresu prowadzonych spraw;

7. Obsługa Płac; w tym:


7.1  sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat
      - wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę,
      - wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi,
      - diet dla radnych,
      - wynagrodzeń dla członków komisji ustanowionych przez Burmistrza,
      - wynagrodzeń dla członków komisji ds poborowych, wyborów itp.,
      - nagród pieniężnych ustanowionych przez Burmistrza dla osób fizycznych,
7.2  ewidencja przychodów poszczególnych osób fizycznych  według składników wynagrodzeń,
7.3 sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych miesięcznych deklaracji dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wszystkich tytułów wypłat, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez pracownika,
7.4 sporządzanie dla urzędu statystycznego okresowych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników Urzędu, obsługa programu PŁACE,
7.5 wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a w szczególności:
   - sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych oraz składek na ubezpieczenia,
   - ustalanie uprawnień do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i innych,
   - sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla celów emerytalno-rentowych,
   - sporządzanie raportów imiennych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pracowników Urzędu,
   - sporządzanie raportów imiennych dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
   - sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników Urzędu;
   - rozliczanie ryczałtów przyznanych pracownikom na używanie prywatnych samochodów,
7.6 rozliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia pracowników na życie.

8. prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej nadanym zarządzeniem Burmistrza oraz standardami kontroli finansowej w jednostkach     sektora finansów publicznych.

9. przeprowadzanie przetargów na wybór banku do obsługi gminy oraz na udzielenie kredytów

II. Realizując zadania Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami
    Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta.

 

 


Data modyfikacji: 20-01-2021, Data powstania: 10-10-2010. Informacje wprowadziła: Ewa Szymanowicz,