Urząd Miejski w Chojnicach

 

Wydział Budowlano – Inwestycyjny

tel. 52 397 18 00, fax 52397 21 94

 e-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl

 

Dyrektor: mgr inż. Jacek Domozych

 e-mail : domozych@miastochojnice.pl

pokój nr 705, tel. wew. nr  43,

pokoje:

 

–        703 – inwestycje, tel. wew. nr 42, 62,

–        704 – inwestycje, tel. wew. nr 65


1. Zadania Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego realizuje:

1.    Opracowywanie i koordynowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, w tym:
       –    inicjowanie i koordynacja poszczególnych etapów prac,
       –    organizacja i utrzymanie bazy danych - zbieranie i wprowadzanie wniosków do planu,
       –    przygotowywanie dokumentów Zespołowi Zadaniowemu i uczestniczenie w jego spotkaniach,
       –    sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi listy zadań planowanych do realizacji w danym 
              roku budżetowym

2.    Ocena ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
       w   zakresie:

       –    analizy stanu istniejącego,
       –    potrzeb wynikających z zamierzeń rozwojowych i propozycji wydziałów i jednostek
             organizacyjnych Miasta, odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury.

3.    Ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów
       zagospodarowania przestrzennego.

4.    W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami
       organizacyjnymi Miasta oraz z Gminą Chojnice, Starostwem Powiatowym, Zarządem Dróg
        Wojewódzkich, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

5.    Współpraca z innymi wydziałami przy opracowywaniu wniosków w procedurach pozyskiwania
        źródeł finansowania inwestycji.

6.    Współpraca z wydziałami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury w
        zakresie spełnienia warunków stawianych na etapie przygotowania i uzgadniania inwestycji.

7.    Ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych
        latach.

8.    Nadzór merytoryczny nad pracami projektowymi.
9.    Zlecanie opracowania przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uaktualnień kosztorysów
       inwestorskich.

10.  Uwzględnianie w opracowanych dokumentacjach potrzeb w zakresie budowy i przełożeń urządzeń
        infrastruktury, której właścicielami są: Miejskie Wodociągi, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej,
       Grupy Energetycznej ENEA, Pomorskiej Spółki Gazownictwa, TP S.A., telewizje kablowe.

11.  Prowadzenie procedur przetargowych dla realizowanych przez Wydział inwestycji.
12.  Przygotowanie umów i porozumień z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, w zakresie
       zadań koordynowanych przez Wydział.

13.  Współuczestniczenie w naradach technicznych.
14.  Organizacja odbiorów częściowych i końcowych robót oraz w przekazywane zakończonych
        inwestycji użytkownikom.

15.  Sporządzanie informacji o konieczności rozszerzenia zakresu już realizowanych zadań.
16.  Współpraca i nadzór nad prawidłowością i terminowością wypełniania umów zawartych
        z  uczestnikami procesu inwestycyjnego.

17.  Pełnienie nadzoru merytorycznego i finansowego nad prawidłowością wydatkowania środków
        budżetowych przy realizacji inwestycji.

18.  Prowadzenie remontów kapitalnych komunalnych obiektów użyteczności publicznej,
       a w  szczególności:

       –    obiektów budowlanych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki, w tym   
             obiektów sportowych,

      –    miejskich obiektów kultury, w tym: bibliotek, domów kultury,
      –    obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, w tym: żłobków, Ośrodka Profilaktyki
           i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ośrodków pomocy społecznej.

19.  Prowadzenie remontów kapitalnych i bieżących obiektów oświatowych, w tym:
       –    dokonywanie przeglądów gwarancyjnych placówek oświatowych i mieszkań pozostających
              w gestii oświaty,

       –    współudział w planowaniu środków finansowych, niezbędnych na remonty placówek
             oświatowych,

       –    prowadzenie remontów placówek oświatowych,
       –    prowadzenie procedur przetargowych na wybór wykonawcy robót,
       –    przygotowanie umów i porozumień z wykonawcami robót,
       –    organizowanie odbiorów częściowych i końcowych robót oraz przekazywanie obiektów
              użytkownikom.

20.  Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości inwestycyjnej.
21.  Udział w przeglądach technicznych w okresie trwania rękojmi za wady.
22.  Przygotowanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta.
23.  Analiza porównawcza kosztów inwestycji dla celów planowania budżetu na poszczególne lata.
24.  Współpraca i uzgadnianie harmonogramu realizacji i planu finansowania inwestycji.
25.  Akceptacja wydatków dotyczących realizowanej inwestycji.
26.  Rozliczanie środków użytych na finansowanie inwestycji.
27.  Przygotowywanie materiałów do sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji inwestycji
|       w okresach półrocznych i rocznych.

28.  Przygotowywanie sprawozdań okresowych i rocznych o stanie inwestycji dla potrzeb GUS.