Urząd Miejski w Chojnicach

 

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach
89- 600 Chojnice, Stary Rynek 1
Kierownik: mgr Bożena Stopa
Z-ca kierownika: mgr Helena Tarlach
Z-ca kierownika: mgr Iwona Żak
telefon : (052) 3971800 wew. 34, 56
 e-mail: usc@miastochojnice.pl

Opłata za akt - wpłata na konto

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 
nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348
Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Konto na wpłaty z zagranicy

SWIFT  BPKO PL  PW 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. rejestracja oraz sporządzenie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
4. wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego zaświadczeń dotyczących tych ksiąg,
5. aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
6. przyjmowanie oświadczeń woli:

         a) o wstąpieniu w związek małżeński,
         b) o uznaniu dziecka,
         c) o nadaniu dziecka nieznanego ojca nazwiska męża matki,
         d) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,

7. załatwienie formalności związanych z zawarciem małżeństwa konkordatowego (wydawanie stosownych zaświadczeń),
8. przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w innym okręgu,
9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

        a) odtwarzania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
        b) sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
        c) wpisania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą,

10. powiadomienie ewidencji ludności oraz właściwych Urzędów Stanu Cywilnego o urodzeniach, zgonach i zawartych małżeństwach,
11. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz rocznicami urodzin,