Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
pokój 708, tel. 3971800 w. 24

pokój 709, tel. 3971800 w. 16

pokój 710, tel. 3971800 w. 26 

e-mail: t.kaminski@miastochojnice.pl

Do zadań wydziału należy:

1. Przygotowanie ofert dla inwertorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie miasta oraz prowadzenie szerokiej ich promocji,

2. Pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa,

3. Realizacja zadań związanych z promocja miasta Chojnice w ramach budżetu przeznaczonego na promocje jednostek samorządu terytorialnego, w tym promocja w mediach lokalnych i ponadlokalnych, przygotowanie materiałów służących promocji miasta, publikacji, prezentacji  multimedialnychi in.,

4. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą gminy,

5. Stały monitoring dostępnych funduszy pomocowych kierowanych do gmin, organizacji pozarządowychi in.,

6. Przygotowanie oraz nadzór nad wnioskami aplikacyjnymi Gminy Miejskiej Chojnice o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych,

7. Sporządzanie lub weryfikacja:

a) wszelkich dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych wymaganych zapisami umowy o dofinansowanie,

b) wniosków o płatność w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych, realizowanych przez Gminę Miejską Chojnice,

c) wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją projektów, których zażądać mogą właściwe instytucje,

8. Bieżące monitorowanie postępów we wdrażaniu projektów realizowanych przez Gminę Miejska Chojnice poprzez złożone wskaźniki monitoringowe

9. Sporządzenie lub weryfikacja projektów aneksów do umów o dofinansowanie projektów.

10. Stałe informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych o funduszach pomocowych,

11. Kierowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego,

12. Tworzenie programów zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu,

13. Prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych,

14. Pozyskiwanie wyczerpujących informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe,

15. Prowadzenia spraw dotyczących współpracy z zagranica,

16. Nadzorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe,

17. Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków przy tworzeniu i wdrażaniu programu rewitalizacji dla miasta Chojnice,

18. Prowadzenie koordynacji prac pomiędzy gmina i innymi zewnętrznymi podmiotami sektora publicznego i prywatnego, zaangażowanymi w rewitalizację miasta,

19. Współpraca z konsultantami prowadzącymi prace nad rewitalizacja miasta,

20. Prezentowanie projektu w kontaktach z mediami (po uzgodnieniu zakresu z Burmistrzem),

21. Zbieranie informacji niezbędnych dla formułowania dalszych planów rozwojowych miasta,

22. W zakresie prac na rzecz koordynacji projektów inwestycyjnych i innych:

a) organizowanie spotkań z mieszkańcami, instytucjami, organami i mediami oraz przedstawienie sprawozdań z ich przebiegu,

b) organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z konsultantami pracującymi na rzecz rozwoju miasta,

c) reprezentowanie gminy w kontaktach z potencjalnymi inwestorami,

d) reprezentowanie gminy w ramach uzyskanych upoważnień w kontaktach z innymi organami i instytucjami zewnętrznymi.

23. Merytoryczny nadzór i aktualizacja strony internetowej w ramach kompensacji wydziału,

24. Współpraca przy opracowaniu projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w zakresie:

a) opracowanie studiów wykonalności na potrzeby opracowanych projektów,

b) opracowanie analiz zgodności projektów z obowiązującymi dokumentami strategicznymi szczebla unijnego, krajowego, regionalnego oraz lokalnego,

25. Współpraca z odpowiednimi merytorycznie Wydziałami Urzędu Miejskiego w Chojnicach w przygotowaniu wniosków dotyczących wsparcia finansowego ze strony organów i instytucji zajmujących się udzielaniem tego rodzaju pomocy,

26. Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie opracowania ram finansowych projektów i wniosków aplikacyjnych,

27. Współpracy z Wydziałem  Organizacyjnym w zakresie realizacji procedur zamówień publicznych,

28. Współpracy z Wydziałem Budowlano-Inwestycyjnym w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,

29. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, Promocją Regionu Chojnickiego sp. z o.o. oraz partnerami zagranicznymi w zakresie opracowania i realizacji projektów wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego,

30. Współpraca ze służbami Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Chojnickiego w zakresie realizowanych zadań partnerskich,

31. Przygotowanie i koordynacja projektów służących rozwojowi zasobów ludzkich współfinansowanych z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł we współpracy z:

a) Wydziałem Edukacji, szkołami i przedszkolami w zakresie projektów edukacyjnych,

b) Powiatowym Urzędem pracy w zakresie opracowania i realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

c) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w zakresie opracowania i realizacji projektów służących integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł,

32. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat dostępnych funduszy odpowiednim wydziałom merytorycznym tut. Urzędu, szkołom, organizacja pozarządowym i innym podmiotom działającym na terenie miasta,

33. Prowadzenie informacji europejskiej w zakresie:

a) obowiązujących przepisów prawa Wspólnot Europejskich,

b) dostępnych środków unijnych dla stowarzyszeń, przedsiębiorstw i instytucji publicznych,

c) współpracy ze szkołami, bibliotekami i organizacjami pozarządowymi,

34. Przygotowanie i koordynacja projektów wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego, edukacjii in.

35. Koordynowanie zaangażowania miasta w stowarzyszeniach gmin: „Związek Miast Bałtyckich” oraz „Pomorskie w Unii Europejskiej”,

36. Uczestnictwo w sprawach związanych z dotacjami udzielanymi przez Gminę Miejską Chojnice na ochronę zabytków,

37. Pozyskiwanie partnerów w celu realizacji projektów wielostronnych i międzynarodowych,

38. Koordynacja współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjoźnymi,

39. Pomoc stowarzyszeniom i innym organizacjom działającymi na terenie miasta w nawiązywaniu kontaktów z tymi miastami,

40. Opracowanie i koordynacja miejskich zadań inwestycyjnych oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie prac wykonywanych przez Wydział,

41. Tworzenie i współpraca przy tworzeniu planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych miasta wraz z ich wprowadzeniem do budżetu miasta,

42. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy realizacji Wydziału,

43. Zbieranie i przekazywanie firmie nadzorującej i monitorującej miejską stronę internetową informacji dotyczących prac Wydziału.