Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
pokój 708, tel. 3971800 w. 24

pokój 709, tel. 3971800 w. 16

pokój 710, tel. 3971800 w. 26 

e-mail: t.kaminski@miastochojnice.pl

Do zadań wydziału należy:

1.Przygotowanie ofert dla inwertorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie miasta oraz prowadzenie szerokiej ich promocji,

2.Pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa,

3.Realizacja zadań związanych z promocja miasta Chojnice w ramach budżetu przeznaczonego na promocje jednostek samorządu terytorialnego, w tym promocja w mediach lokalnych i ponadlokalnych, przygotowanie materiałów służących promocji miasta, publikacji, prezentacji  multimedialnychi in.,

4.Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami                 finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gospodarczą gminy,

5.Stały monitoring dostępnych funduszy pomocowych kierowanych do gmin, organizacji pozarządowychi in.,

6.Przygotowanie oraz nadzór nad wnioskami aplikacyjnymi Gminy Miejskiej Chojnice o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych,

7.Sporządzanie lub weryfikacja:

a.wszelkich dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych wymaganych zapisami umowy o dofinansowanie,

b.wniosków o płatność w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych, realizowanych przez Gminę Miejską Chojnice,

c.wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją projektów, których zażądać mogą właściwe instytucje,

8.Bieżące monitorowanie postępów we wdrażaniu projektów realizowanych przez Gminę Miejska Chojnice poprzez złożone wskaźniki monitoringowe

9.Sporządzenie lub weryfikacja projektów aneksów do umów o dofinansowanie projektów.

10.Stałe informowanie przedsiębiorców, jednostek szkolnictwa, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych o funduszach pomocowych,

11.Kierowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego,

12.Tworzenie programów zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu,

13.Prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych,

14.Pozyskiwanie wyczerpujących informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe,

15.Prowadzenia spraw dotyczących współpracy z zagranica,

16.Nadzorowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe,

17.Współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków przy tworzeniu i wdrażaniu programu rewitalizacji dla miasta Chojnice,

18.Prowadzenie koordynacji prac pomiędzy gmina i innymi zewnętrznymi podmiotami sektora publicznego i prywatnego, zaangażowanymi w rewitalizację miasta,

19.Współpraca z konsultantami prowadzącymi prace nad rewitalizacja miasta,

20.Prezentowanie projektu w kontaktach z mediami (po uzgodnieniu zakresu z Burmistrzem),

21.Zbieranie informacji niezbędnych dla formułowania dalszych planów rozwojowych miasta,

22.W zakresie prac na rzecz koordynacji projektów inwestycyjnych i innych:

a.organizowanie spotkań z mieszkańcami, instytucjami, organami i mediami oraz przedstawienie sprawozdań z ich przebiegu,

b.organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z konsultantami pracującymi na rzecz rozwoju miasta,

c.reprezentowanie gminy w kontaktach z potencjalnymi inwestorami,

d.reprezentowanie gminy w ramach uzyskanych upoważnień w kontaktach z innymi organami i instytucjami zewnętrznymi.

23.Merytoryczny nadzór i aktualizacja strony internetowej w ramach kompensacji wydziału,

24.Współpraca przy opracowaniu projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w zakresie:

a.opracowanie studiów wykonalności na potrzeby opracowanych projektów,

b.opracowanie analiz zgodności projektów z obowiązującymi dokumentami strategicznymi szczebla unijnego, krajowego, regionalnego oraz lokalnego,

25.Współpraca z odpowiednimi merytorycznie Wydziałami Urzędu Miejskiego w Chojnicach w przygotowaniu wniosków dotyczących wsparcia finansowego ze strony organów i instytucji zajmujących się udzielaniem tego rodzaju pomocy,

26.Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie opracowania ram finansowych projektów i wniosków aplikacyjnych,

27.Współpracy z Wydziałem  Organizacyjnym w zakresie realizacji procedur zamówień publicznych,

28.Współpracy z Wydziałem Budowlano-Inwestycyjnym w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,

29.Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, Promocją Regionu Chojnickiego sp. z o.o. oraz partnerami zagranicznymi w zakresie opracowania i realizacji projektów wspierania przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego,

30.Współpraca ze służbami Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Chojnickiego w zakresie realizowanych zadań partnerskich,

31. Przygotowanie i koordynacja projektów służących rozwojowi zasobów ludzkich współfinansowanych z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł we współpracy z:

a.Wydziałem Edukacji, szkołami i przedszkolami w zakresie projektów edukacyjnych,

b.Powiatowym Urzędem pracy w zakresie opracowania i realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

c.Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w zakresie opracowania i realizacji projektów służących integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł,

32.Zbieranie i przekazywanie informacji na temat dostępnych funduszy odpowiednim wydziałom merytorycznym tut. Urzędu, szkołom, organizacja pozarządowym i innym podmiotom działającym na terenie miasta,

33.Prowadzenie informacji europejskiej w zakresie:

a.obowiązujących przepisów prawa Wspólnot Europejskich,

b.dostępnych środków unijnych dla stowarzyszeń, przedsiębiorstw i instytucji publicznych,

c.współpracy ze szkołami, bibliotekami i organizacjami pozarządowymi,

34.Przygotowanie i koordynacja projektów wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego, edukacjii in.

35.Koordynowanie zaangażowania miasta w stowarzyszeniach gmin: „Związek Miast Bałtyckich” oraz „Pomorskie w Unii Europejskiej”,

36.Uczestnictwo w sprawach związanych z dotacjami udzielanymi przez Gminę Miejską Chojnice na ochronę zabytków,

37.Pozyskiwanie partnerów w celu realizacji projektów wielostronnych i międzynarodowych,

38.Koordynacja współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjoźnymi,

39.Pomoc stowarzyszeniom i innym organizacjom działającymi na terenie miasta w nawiązywaniu kontaktów z tymi miastami,

40.Opracowanie i koordynacja miejskich zadań inwestycyjnych oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie prac wykonywanych przez Wydział,

41.Tworzenie i współpraca przy tworzeniu planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych miasta wraz z ich wprowadzeniem do budżetu miasta,

42.Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej realizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy realizacji Wydziału,

43.Zbieranie i przekazywanie firmie nadzorującej i monitorującej miejską stronę internetową informacji dotyczących prac Wydziału.