Urząd Miejski w Chojnicach
 

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami,

tel. (052) 397 18 00,
Dyrektor Wydziału - mgr inż. Jacek Marczewski – tel.wewn.35,  pok.614

e-mail: grunty.marczewski@miastochojnice.pl

* wnioski do pobrania

Gospodarowanie nieruchomościami -sprawy nabywania, zamian i zarządzania oraz rolnictwa – tel.wewn.40, pok.609

1. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

2. Przejmowanie gruntów, nieruchomości

3. Ewidencja nieruchomości miejskich.

4. Zezwolenia na zakładanie przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach         miejskich urządzeń technicznych.

5. Zamiana gruntów, zmiana użytkowania.

6. Naliczanie udziału w kosztach inwestycji komunalnych.

7. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości.

8. Nadzór i kontrola zarządzania gruntami (poza terenami podlegającymi innym  
    wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym).

9. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Pierwokupy, wywłaszczenia.

11. Przekazywanie gruntów w zarząd.

12. Sprawy rolnictwa pozostające w kompetencji gminy.

Gospodarowanie nieruchomościami - sprawy zbywania i wynajmu – tel.wewn.74, pok. 609

1. Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

2. Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów i lokali, gruntów rolnych.

3. Sprzedaż gruntów, budynków i lokali mieszkaniowych, lokali użytkowych.

4. Przekształcanie wieczystego użytkowania we własność.

Gospodarowanie nieruchomościami - sprawy kontroli i zarządzania należnościami – tel.wewn.78, pok.609

1. Wystawianie faktur z tytułu umów sprzedaży, najmu, dzierżawy i in.  
   przekazywanych ze stanowisk ds. gospodarki nieruchomościami.

2. Kontrola wnoszenia czynszów i opłat z tytułu najmu i dzierżawy, użytkowania
    wieczystego, zarządu, opłat planistycznych i adiacenckich, sprzedaży,  
    przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz hipotek na
    podstawie umów i decyzji przekazywanych ze stanowisk ds. gospodarki
    nieruchomościami.

3. Zmiany i aktualizacja opłat z na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
    użytkowania wieczystego, zarządu.