Urząd Miejski w Chojnicach


Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2001r.


2001-12-28
XLI/459/01
w sprawie
zatwierdzenia stawek za dzierżawę nieruchomości.
Treść uchwały

2001-12-28
XLI/458/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/332/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących radnym diet.
Treść uchwały


2001-12-28
XLI/457/01
w sprawie
bezprzetargowego zbycia nieruchomości pod stacje transformatorowe.
Treść uchwały


2001-12-28
XLI/456/01
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały


2001-12-28
XLI/455/01
w sprawie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2002r.
Treść uchwały


2001-12-28
XLI/454/01
w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza
miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Treść uchwały


2001-12-28
XLI/453/01
w sprawie
ustalenia opłaty od czynności urzędowych związanych z wpisem do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chojnice.
Treść uchwały


2001-12-28
XLI/452/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-12-17
XL/451/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/450/01
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu pod zabudowę usługowo-mieszkalną obejmującego obszar działek
nr nr 36/5, 36/7 i 36/8 przy ul. Człuchowskiej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/449/01
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzen
nego terenu pod zabudowę mieszkaniową dla działki nr 141/10
przy ul. Meteorologicznej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/448/01
w sprawie
nabycia nieruchomości.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/447/01
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2001-11-08
XXXVIII/446/01
w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach o zmianie uchwały o zbyciu
lokali użytkowych.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/445/01
w sprawie
powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/444/01
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/443/01
w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia terminów
płatności, zasad ustalania i poboru tego podatku oraz wprowadzenia innych zwolnień niż
określone w ustawie.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/442/01
w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/441/01
w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/440/01
w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień
niż określone w ustawie.
Treść uchwały


2001-11-08
XXXVIII/439/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 lutego 2001r.
Treść uchwały

2001-10-22
XXXVII/438/01
w sprawie
wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice.
Treść uchwały


2001-10-22
XXXVII/437/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIII/388/01 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 11
czerwca 2001r.
Treść uchwały


2001-10-22
XXXVII/436/01
w sprawie
odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały


2001-10-22
XXXVII/435/01
w sprawie
przyjęcia rezygnacji Zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/434/01
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Drzymały w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/433/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XII/179/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
15 listopada 1999 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarow
ania przestrzennego.
Treść uchwały

2001-10-08
XXXVI/432/01
w sprawie
bonifikaty od opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.
Treść uchwały

2001-10-08
XXXVI/431/01
w sprawie
nabycia nieruchomości.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/430/01
w sprawie
zmiany uchwał Rady Miejskiej w Chojnicach o zbyciu lokali użytkowych.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/429/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 23 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/428/01
w sprawie
przyjęcia darowizny.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/427/01
w sprawie
nadania imienia “Jarzębinka” Przedszkolu Samorządowemu Nr 5 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/426/01
w sprawie
zasad zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Chojnicach.
Treść uchwały

2001-10-08
XXXVI/425/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIII/391/01 z dnia 11 czerwca 2001r. dotyczącej zbycia
udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-10-08
XXXVI/424/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/423/01
w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/422/01
w sprawie
zmian w Statucie Miasta Chojnice.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/421/01
w sprawie
ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do sp
ożycia w miejscu sprzedaży.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/420/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXII/340/97 RM w Chojnicach z dnia 6 października
1997r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na
terenie miasta Chojnice.
T
reść uchwały

2001-08-27
XXXV/419/01
w sprawie
odwołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/418/01
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/417/01
w sprawie
z
bycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/416/01
w sprawie
zamian
y nieruchomości.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/415/01
w sprawie
zmiany umowy użytkowania wieczystego gruntów.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/414/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXI/374/01 Rady Miejskiej w Chojnicach o zbyciu
nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/413/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVII/343/01 Rady Miejskiej w Chojnicach o zbyciu
nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/412/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Staroszkolnej 26/ 31 Stycznia 15
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/411/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 1 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/410/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy Starym Rynku 7/ Młyńskiej 1 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/409/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 2/ Bankowa 1-3 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/408/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 2/ Bankowa 1-3 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/407/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 38 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/406/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 36 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/405/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 36 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/404/01
w sprawie
przyjęcia darowizny od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-08-27
XXXV/403/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/402/01
w sprawie
ustalenia granic, numerów i obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych
kom
isji wyborczych.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/401/01
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/400/01
w sprawie
nadania nazw nowym ulico
m.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/399/01
w sprawie
opracowania projektu celowego zamawianego pt.: “Strategie Aktywizacji i
Rozwoju Strefy Peryferyjnej Regionu Pomorskiego” (wzdłuż drogi Nr 22 i 50).
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/398/01
w sprawie
współpracy z Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice i Gminą Człuchów.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/397/01
w sprawie
ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w
zakresie zadań własnych gmin w odniesieniu dożywiania dzieci.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/396/01
w sprawie
określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/395/01
w sprawie
emisji obligacji komunalnych w latach 2001 i 2002.

Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/394/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-06-29
XXXIV/393/01
w sprawie
udzielenia pożyczki finansowej dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej
Spółki z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/392/01
w sprawie
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/391/01
w sprawie
zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z o.o.
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/390/01
w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/389/01
w sprawie
zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/388/01
w sprawie
udzielenia poręczenia na rzecz spółki gminy Miejskiego Zakładu Energetyki
Ciepln
ej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/387/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 34 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/386/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 34 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/385/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 32 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/384/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 32 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/383/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 26 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/382/01
w sprawie
zbycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 22 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-06-11
XXXIII/381/01
w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych przeznaczonych
do zbycia
ich najemcom lub dzierżawcom.
Treść uchwały


2001-05-28
XXXII/380/01
w sprawie
bezprzetargowego zbycia nieruchomości pod stacje transformatorowe.
Treść uchwały


2001-05-28
XXXII/379/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXI/367/01 RM w Chojnicach z dnia 27 kwietnia 2001r.
w sprawie likwidacji OS
iR w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-05-28
XXXII/378/01
w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki W
odnej w Gdańsku.
Treść uchwały


2001-05-28
XXXII/377/01
w sprawie
z
miany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/376/01
w sprawie
upoważnienia przez Radę Miejską Zarządu Miasta do
powoływania komisji egzaminacyjnych.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/375/01
w sprawie
zamiany nieruchomości z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z o.o.
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/374/01
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/373/01
w sprawie
przeniesienia prawa własności nieruchomości zabudowanej na rzecz
Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowo-Usługowego “PeBeRol” Spółki z o.o.
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/372/01
w sprawie
nabycia nieruchomości.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/371/01
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowo-handlową przy ulicy Grobelnej
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/370/01
w sprawie
zmi
any w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/349/01
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
26 lutego 2001r.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/369/01
w sprawie
stawek czynszu regulowanego na lata 2002 - 2004 na obszarze miasta Chojnice.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/368/01
w sprawie
nadania imienia “Skrzaty” Przedszkolu Samorządowemu Nr 9 w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/367/01
w sprawie
likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-04-27
XXXI/366/01
w sprawie
emisji obligacji komunalnych w lat
ach 2001 i 2002.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/365/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVII/339/01 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tr
eść uchwały


2001-03-26
XXX/364/01
w sprawie
wystąpienia ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek
Zamiejscowy w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego
w Gdańsku Nr ON. III-0910/35/2001 z dnia 28-02-2001r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XXVII/338/0
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/363/01
w sprawie
upoważnienia Zarządu Miejskiego Chojnice do zawarcia porozumienia
z Sejmikiem Samorządowym Województwa Pomorskiego.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/362/01
w sprawie
podjęcia prac przygotowawczych związanych z emisją obligacji komunalnych.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/361/01
w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/360/01
w sprawie
wzniesienia na Wzgórzu Ewangelickim w Chojnicach obelisku
upamiętniającego zmarłych Chojniczan wyznania ewangelickiego.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/359/01
w sprawie
świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu “Chojnicki Bank
Żywności”.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/358/01
w sprawie
nawiązania partnerskiej współpracy Gminy Chojnice z Miastem Chojnice.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/357/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXI/283/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
25
września 2000r. w sprawie likwidacji Samodzielnej Publicznej Przychodni Miejskiej

w
Chojnicach.
Treść uchwały


2001-03-26
XXX/356/01
w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej
za rok 2000 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miast
a z tego
tytułu.
Treść uchwały


2001-03-15
XXIX/355/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXI/283/2000 z dnia 25 września 2000r. w sprawie
likwidacji Samodzielnej Publicznej Przychodni Miejski
ej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-02-27
XXVIII/354/01
w sprawie
uchwalenia koncepcji zagospodarowania Starego Rynku i ulic przyległych
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-02-27
XXVIII/353/01
w sprawie
zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały


2001-02-27
XXVIII/352/01
w sprawie
uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-02-27
XXVIII/351/01
w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XIII/182/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
22 listopada 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi z dopuszczeniem przemysłu
przy ulicy
Igielskiej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-02-27
XXVIII/350/01
w sprawie
uchylenia Uchwały Nr XV/162/95 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
29 grudnia 1995 r. w spraw
ie przystąpienia do opracowania planu miejscowego dróg oraz
związanej z tym zmiany planu ogólnego m. Chojnice zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-02-27
XXVIII/349/01
w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2001r.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/348/01
w sprawie
poparcia budowy chojni
ckiego szpitala.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/347/01
w sprawie
zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/346/01
w sprawie
przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/345/01
w sprawie
wykonywania prawa do informacji o pracy Rady Miejskiej w Chojnicach,
jej
organów kolegialnych oraz Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/344/01
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/343/01
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/342/01
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/341/01
w sprawie
zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych gminy miej
skiej Chojnice.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/340/01
w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii
zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/339/01
w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/338/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/166/96 z dnia 27 lutego 1996 r. ustalającej dla terenu
miasta Chojnice liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/337/01
w sprawie
określenia inkasentów podatku od posiadania psów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
Treść uchwały

2001-01-29
XXVII/336/01
w sprawie
zmiany Uchwały RM Nr XXV/313/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż
okre
ślone w ustawie.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/335/01
w sprawie
powołania Rady Strategii, ramowych zasad organizacji oraz zaproszenia
do
udziału w jej pracach.
Treść uchwały


2001-01-29
XXVII/334/01
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXI/296/2000 z dnia 25 września 2000 r. o przystąpieniu
do sporządzenia strategii rozwoju gospodarczego miasta Chojnice.
Treść uchwały