Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2005 r.

 

2005-12-29
XL/366/05
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
 
2005-12-29
XL/365/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/266/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie określenia inkasentów podatku od posiadania psów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały (doc, 23 kb)
 
2005-12-29
XL/364/05
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
Załącznik (doc, 91 kb)
 
2005-12-29
XL/363/05
w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnicach.

Treść uchwały (doc, 14 kb)
Załącznik (doc, 17 kb)
 
2005-12-29
XL/362/05
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice przez Miejskie Wodociągi Spółkę z o.o. w Chojnicach.

Treść uchwały (doc, 93 kb)
 
2005-12-29
XL/361/05
w sprawie nadania imienia „Jana Pawła II” Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach.

Treść uchwały (doc, 14 kb)
 
2005-12-29
XL/360/05
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2006r.

Treść uchwały (doc, 29 kb)
Załącznik nr 1 (doc, 66 kb)
Załącznik nr 2 (doc, 104 kb)
Załącznik nr 3 (doc, 16 kb)
Załącznik nr 4 (doc, 54 kb)
Załącznik nr 5 (doc, 74 kb)
Załącznik nr 6 (doc, 39 kb)
Załącznik nr 7 (doc, 20 kb)
Załącznik nr 8 (doc, 42 kb)
Załącznik nr 9 (doc, 24 kb)
Załącznik nr 10 (doc, 44 kb)
Załącznik nr 11 (doc, 16 kb)
Załącznik nr 12 (doc, 15 kb)
Objaśnienia (doc, 48 kb)
Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2006 (doc, 27 kb)
PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006 (doc, 78 kb)
 
2005-12-29
XL/359/05
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwały (doc, 17 kb)
Załącznik nr 1 (doc, 45 kb)
Załącznik nr 2 (doc, 64 kb)
Załącznik nr 3 (doc, 16 kb)
Załącznik nr 4 (doc, 28 kb)
Załącznik nr 6 (doc, 58 kb)
Uzasadnienie (doc, 27 kb)
Załącznik nr 5 (doc, 72 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/358/05
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/314/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/357/05
w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Treść uchwały (doc, 21 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/356/05
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Treść uchwały (doc, 21 kb)
Załącznik (doc, 26 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/355/05
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów.

Treść uchwały (doc, 23 kb)
Załącznik (doc, 21 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/354/05
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Treść uchwały (doc, 26 kb)
Załącznik (doc, 76 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/353/05
w sprawie zamknięcia „rachunku dochodów własnych” w jednostkach budżetowych gminy.

Treść uchwały (doc, 23 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/352/05
w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
Załącznik (doc, 40 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/351/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/02 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
Załącznik (doc, 261 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/350/05
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
Załącznik (doc, 26 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/349/05
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Treść uchwały (doc, 25 kb)
Załącznik nr 1 (doc, 21 kb)
Załącznik nr 2 (doc, 27 kb)
Załącznik nr 3 (doc, 23 kb)
Załącznik nr 4 (doc, 24 kb)
Załącznik nr 5 (doc, 21 kb)
Załącznik nr 6 (doc, 25 kb)
Załącznik nr 7 (doc, 21 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/348/05
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Treść uchwały (doc, 22 kb)
 
2005-11-28
XXXIX/347/05
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwały (doc, 25 kb)
Załącznik nr 1 (doc, 92 kb)
Załącznik nr 2 (doc, 134 kb)
Załącznik nr 3 (doc, 28 kb)
Załącznik nr 4 (doc, 32 kb)
Załącznik nr 5 (doc, 134 kb)
Uzasadnienie (doc, 36 kb)

2005-11-10
XXXVIII/346/05
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Treść uchwały (doc, 22 kb)

2005-11-10
XXXVIII/345/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/296/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

Treść uchwały (doc, 22 kb)

2005-11-10
XXXVIII/344/05
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi (w tym zdrowia, sportu i rekreacji) oraz zabudowę mieszkaniową w Chojnicach w rejonie ulic: Leśnej, Wiśniowej i Morozowa.

Treść uchwały (doc, 22 kb)

2005-11-10
XXXVIII/343/05
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.

Treść uchwały (doc, 23 kb)

2005-11-10
XXXVIII/342/05

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Treść uchwały (doc, 21 kb)

2005-11-10
XXXVIII/341/05

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Treść uchwały (doc, 23 kb)
Załącznik 1 (doc, 74 kb)

2005-11-10
XXXVIII/340/05
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwały (doc, 23 kb)
Załącznik 1 (doc, 47 kb)
Załącznik 2 (doc, 85 kb)
Uzasadnienie (doc, 34 kb)

2005-10-06
XXXVII/339/05
w sprawie ustalenia limitu kwotowego na używanie służbowego telefonu komórkowego przez Burmistrza Miasta Chojnice.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/338/05

w sprawie sprostowania pisowni nazw istniejących ulic.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/337/05

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie ulic: Bytowskiej, Leśnej i Wiśniowej w Chojnicach.

Treść uchwały
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

2005-10-06
XXXVII/336/05

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/335/05

w sprawie nabycia nieruchomości.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/334/05

w sprawie przyjęcia programu założeń zintegrowanych działań zapobiegających uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Chojnice.

Treść uchwały
Załącznik

2005-10-06
XXXVII/333/05

w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/238/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/332/05

w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/331/05

w sprawie zatwierdzenia projektu „Integracja społeczna mieszkańców poprzez uczestnictwo w Chojnickim Klubie Integracji Społecznej”.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/330/05
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej.

Treść uchwały
Załącznik nr 1

2005-10-06
XXXVII/329/05

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/328/05

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Treść uchwały

2005-10-06
XXXVII/327/05

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Uzasadnienie

2005-08-08
XXXV/326/05
w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Treść uchwały
2005-08-08
XXXV/325/05
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść uchwały
2005-08-08
XXXV/324/05
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść uchwały
2005-08-08
XXXV/323/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Treść uchwały
2005-08-08
XXXV/322/05
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Treść uchwały
2005-08-08
XXXV/321/05
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwałyZałącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Uzasadnienie
 

2005-07-04
XXXIV/320/05
w sprawie skargi Zbigniewa Opasa na Uchwałę Nr XIII/137/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/319/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/169/04Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/318/05

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjno-usługową w Chojnicach w rejonie ulic: Przemysłowej, Lichnowskiej, Towarowej i Tucholskiej.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/317/05

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi (w tym usługi administracji publicznej) w Chojnicach w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/316/05

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi ogólnomiejskie (w tym sportu i rekreacji) oraz zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Jana Pawła II, Gdańskiej i Al. Bayeux w Chojnicach.

Treść uchwały
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

2005-07-04
XXXIV/315/05
w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/314/05

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/313/05

w sprawie zamiany nieruchomości.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/312/05
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/311/05

w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

2005-07-04
XXXIV/310/05
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/23/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/309/05

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/308/05

w sprawie kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych Burmistrza Miasta.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/307/05
w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej Chojnice.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/306/05

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/305/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/304/05
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/303/05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie zadania pn.: Charzykowy - centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.

Treść uchwały

2005-07-04
XXXIV/302/05

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Uzasadnienie

2005-04-27
XXXII/301/05

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.

Treść uchwały

2005-04-27
XXXII/300/05

w sprawie nadania nazw projektowanych ulic

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

2005-04-27
XXXII/299/05

w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale nr V/52/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia "Programu 2006 dla Chojnic" zmienionej Uchwałą nr XX/221/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2004r.

Treść uchwały
Załącznik nr 1  

2005-04-27
XXXII/298/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach programu ZPORR

Treść uchwały

2005-04-27
XXXII/297/05
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

2005-04-09
XXXI/296/05

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/295/05

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/294/05

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/293/05

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/292/05

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/291/05

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami miasta a organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Chojnic.

Treść uchwały
Załącznik do Uchwały

2005-04-09
XXXI/290/05

w sprawie rozebrania Płyty Pamięci Narodowej i przeniesienia płyt upamiętniających pod pomnik Orła Białego.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/289/05

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Treść uchwały
Załącznik nr 1

2005-04-09
XXXI/288/05

w sprawie przyznania ulgi w podatku od nieruchomości.

Treść uchwały

2005-04-09
XXXI/287/05
w sprawie zmiany planu finansowego wydatków, które w 2004 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Treść uchwały
Załącznik nr 1

2005-04-09
XXXI/286/05

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2005 r.

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

2005-04-09
XXXI/285/05

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2004 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Treść uchwały
Załącznik do uchwały

2005-02-14
XXIX/284/05
w sprawie utworzenia "rachunków dochodów własnych" w jednostkach budżetowych gminy.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/283/05

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/57/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 marca 2003r. w sprawie stawek za dzierżawę nieruchomości.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/282/05
w sprawie nabycia nieruchomości

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/281/05
w sprawie zbycia nieruchomości.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/280/05

w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "DOM", 85-790 Bydgoszcz, ul. Marcina Kromera 7A.

Treść uchwały
Załącznik nr 1

2005-02-14
XXIX/279/05
w sprawie nadania nazwy ulicy.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/278/05
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/277/05

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Treść uchwały
Załącznik nr 1

2005-02-14
XXIX/276/05

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż Gmina Miejska Chojnice funkcjonujących na terenie miasta.

Treść uchwały
Załącznik nr 1

2005-02-14
XXIX/275/05

w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/504/02 z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chojnicach w latach 2002 - 2006.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/274/05
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/238/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/273/05
w sprawie zmiany Uchwały nr XX/279/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie: ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach.

Treść uchwały

2005-02-14
XXIX/272/05
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2005r.

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14