Urząd Miejski w Chojnicach


2008-12-22
NR XXV/305/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzenie ścieków.

Uchwała (pdf, 83 kb)

2008-12-22
NR XXV/304/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/210/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała (pdf, 47 kb)

2008-12-22
NR XXV/303/08

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Uchwała (pdf, 44 kb)

2008-12-22
NR XXV/302/08

w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji

Uchwała (pdf, 50 kb)

2008-12-22
NR XXV/301/08

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała (pdf, 48 kb)

2008-12-22
NR XXV/300/08

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 60 kb)

2008-12-22
NR XXV/299/08

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała (pdf, 84 kb)

2008-12-22
NR XXV/298/08

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

Uchwała (pdf, 735 kb)

2008-12-22
NR XXV/297/08

w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 9-10

Uchwała (pdf, 39 kb)

2008-12-22
NR XXV/296/08

w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała (pdf, 188 kb)

2008-12-22
NR XXV/295/08

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miejską Chojnice

Uchwała (pdf, 102 kb)

2008-12-22
NR XXV/294/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 1,287 kb)

2008-12-22
NR XXV/293/08

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 5,557 kb)

2008-12-22
NR XXV/292/08

w sprawie użyczenia nieruchomości

Uchwała (pdf, 49 kb)

2008-12-01
NR XXIV/291/08

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała (pdf, 61 kb)

2008-12-01
NR XXIV/290/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.

Uchwała (pdf, 46 kb)

2008-12-01
NR XXIV/289/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicy Młodzieżowej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 287 kb)

2008-12-01
NR XXIV/288/08

w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 56 kb)

2008-12-01
NR XXIV/287/08

w sprawie darowizny na rzecz Gminy Chojnice.

Uchwała (pdf, 47 kb)

2008-12-01
NR XXIV/286/08

w sprawie przyjęcia programu współpracy m. Chojnice w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała (pdf, 257 kb)

2008-12-01
NR XXIV/285/08

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uchwała (pdf, 521 kb)

2008-12-01
NR XXIV/284/08

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała (pdf, 38 kb)

2008-12-01
NR XXIV/283/08

w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach w Chojnicach przy ul. Nowe Miasto 17.

Uchwała (pdf, 39 kb)

2008-12-01
NR XXIV/282/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Chojnicach, z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała (pdf, 57 kb)

2008-12-01
NR XXIV/281/08

w sprawie porozumienia z Gminą Chojnice w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała (pdf, 87 kb)

2008-12-01
NR XXIV/280/08

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała (pdf, 91 kb)

2008-12-01
NR XXIV/279/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 1,530 kb)

2008-11-20
XXIII/278/08 

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Uchwała (pdf, 932 kb)

2008-11-20
XXIII/277/08

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania drogowego współfinansowanego z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010".

Uchała (pdf, 54 kb)

2008-11-07
XXII/276/08

w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką.

Uchwała (pdf, 40 kb)

2008-11-07
XXII/275/08

w sprawie zmiany uchwały nr XX/253/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 22 w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 56 kb)

2008-11-07
XXII/274/08

w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 35 kb)

2008-11-07
XXII/273/08

w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała (pdf, 56 kb)

2008-11-07
XXII/272/08

w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 69 kb)

2008-11-07
XXII/271/08

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/05 z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach

Uchwała (pdf, 135 kb)

2008-11-07
XXII/270/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.

Uchwała (pdf, 52 kb)

2008-11-07
XXII/269/08

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Uchwała (pdf, 50 kb)

2008-11-07
XXII/268/08

w sprawie określenia wysokości stawek podatku id środków transportowych.

Uchwała (pdf, 261 kb)

2008-11-07
XXII/267/08

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień, niż określone w ustawie.

Uchwała (pdf, 109 kb)

2008-11-07
XXII/266/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 2,553 kb)

2008-09-22
XXI/265/08

w sprawie nieodpłatnego przejęcia urządzeń oświetlenia drogowego obwodnicy Chojnice

Uchwała (pdf, 85 kb)

2008-09-22
XXI/264/08

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 31 kb)

2008-09-22
XXI/263/08

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 31 kb)

2008-09-22
XXI/262/08

w sprawie bonifikaty w nabyciu nieruchomości zabudowany budynkami przedszkolnymi

Uchwała (pdf, 44 kb)

2008-09-22
XXI/261/08

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Straży Miejskiej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 62 kb)

2008-09-22
XXI/260/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/238/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 78 kb)

2008-09-22
XXI/259/08

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/166/07 Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez uczniów i pracowników szkół.

Uchwała (pdf, 51 kb)

2008-09-22 
XXI/258/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 2043 kb)

2008-08-25
XIX/257/08

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Uchwała (pdf, 56 kb)

2008-08-25
XIX/256/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ulicy Rzepakowej, Kościerskiej, Ceynowy, Imielskiej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 164 kb)

2008-08-25
XIX/255/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 257 kb)

2008-08-25
XIX/254/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oświaty przy ulicach: Budowlanych, Grunwaldzkiej, Reymonta, Wyszyńskiego w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 468 kb)

2008-08-25
XIX/253/08

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 22 w Chojnicach

Uchwała (pdf, 52 kb)

2008-08-25
XIX/252/08

w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 50 kb)

2008-08-25
XIX/251/08

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

Uchwała (pdf, 60 kb)

2008-08-25
XIX/250/08

w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 34 kb)

2008-08-25
XIX/249/08

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/222/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 maja 2008r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała (pdf, 50 kb)

2008-08-25
XIX/248/08

zmieniająca uchwałę Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w miejskim transporcie zbiorowym na terenie Miasta Chojnice.

Uchwała (pdf, 67 kb)

2008-08-25
XIX/247/08

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/311/05 z dnia 4 lipca 2005r. w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka zo.o. w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 69 kb)

2008-08-25
XIX/246/08

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do stowarzyszenia o nazwie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Uchwała (pdf, 665 kb)

2008-08-25
XIX/245/08

w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 75 kb)

2008-08-25
XIX/244/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Uchwała (pdf, 45 kb)

2008-08-25
XIX/243/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 1678 kb)

2008-06-23
XIX/242/08

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na udzielenie dotacji na ochronę zabytków

Uchwała (pdf, 68 kb)
 
2008-06-23
XIX/241/08

w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Uchwała (pdf, 43 kb)
 
2008-06-23
XIX/240/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Tucholską i Kolejową w Chojnicach, w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Tucholską i Ustronną w Chojnicach oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Gdańskiej 112 w Chojnicach

Uchwała (pdf, 182 kb)
 
2008-06-23
XIX/239/08

w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 45 kb)
 
2008-06-23
XIX/238/08

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała (pdf, 45 kb)
 
2008-06-23
XIX/237/08

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 34 kb)
 
2008-06-23
XIX/236/08

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała (pdf, 47 kb)
 
2008-06-23
XIX/235/08

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 54 kb)
 
2008-06-23
XIX/234/08

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Uchwała (pdf, 47 kb)
 
2008-06-23
XIX/233/08

w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2008-2014".

Uchwała (pdf, 3,102 kb)
 
2008-06-23
XIX/232/08

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2007-2011" za rok 2007 r.

Uchwała (pdf, 78 kb)
 
2008-06-23
XIX/231/08

w sprawie wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

Uchwała (pdf, 143 kb)
 
2008-06-23
XIX/230/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/185/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Uchwała (pdf, 79 kb)
 
2008-06-23
XIX/229/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

Uchwała (pdf, 44 kb)
 
2008-06-23
XIX/228/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 1,629 kb)
 

2008-05-09
XVIII/227/08
   
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 45 kb)

2008-05-09
XVIII/226/08
   
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/177/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego w Chojnicach

Uchwała (pdf, 51 kb)

2008-05-09
XVIII/225/08
   
w sprawie zamiany uchwały Nr XV/189/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 35 kb)

2008-05-09
XVIII/224/08
   
w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała (pdf, 58 kb)

2008-05-09
XVIII/223/08
   
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 66 kb)

2008-05-09
XVIII/222/08
   
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała (pdf, 99 kb)

2008-05-09
XVIII/221/08
   
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadania "Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice" oraz tytułu "Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice"

Uchwała (pdf, 123 kb)

2008-05-09
XVIII/220/08
   
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chojnice na lata 2006-2009 z perspektywą na lata 2010-2014

Uchwała (pdf, 1,102 kb)

2008-05-09
XVIII/219/08
   
w sprawie przystąpienia do projektu "Integracja społeczna mieszkańców Chojnice korzystających z pomocy społecznej"

Uchwała (pdf, 44 kb)

2008-05-09
XVIII/218/08
   
w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na przeklasyfikowaniu z PKD 2004 na PKD 2007 podmiotów wpisanych w ewidencji działalności gospodarczej miasta Chojnice.

Uchwała (pdf, 51 kb)

2008-05-09
XVIII/217/08
   
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała (pdf, 86 kb)

2008-05-09
XVIII/216/08
   
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 1,731 kb)

2008-04-14
XVII/215/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Frieske na Burmistrza Miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 128 kb)

2008-04-14
XVII/214/08

w sprawie przekazania społeczności lokalnej partnerskiego miasta Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie samochodu marki Fiat Ducato

Uchwała (pdf, 37 kb)

2008-04-14
XVII/213/08

w sprawie w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez miasto Chojnice

Uchwała (pdf, 112 kb)

2008-04-14
XVII/212/08

w sprawie określenia wysokości stawki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności"

Uchwała (pdf, 44 kb)

2008-04-14
XVII/211/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/193/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lutego 2008 r. w spawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 39 kb)

2008-04-14
XVII/210/08

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała (pdf, 43 kb)

2008-04-14
XVII/209/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 1,111 kb)

2008-04-14
XVII/208/08

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2007 rok

Uchwała (pdf, 4,221 kb)

2008-03-17
XVI/207/08

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/164/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku

Uchwała (pdf, 44 kb)

2008-03-17
XVI/206/08

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Chojnice dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Uchwała (pdf, 60 kb)

2008-03-17
XVI/205/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Jerzego Łangowskich na działalność Burmistrza Miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 170 kb)

2008-03-17
XVI/204/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, w tym kultury, handlu, gastronomii i oświaty oraz zieleni przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 540 kb)

2008-03-17
XVI/203/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpowodziowego, zieleni i rekreacji oraz zamieszkania i usług przy ulicach Angowickiej, Prochowej, Sobierajczyka i Alei Brzozowej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 285 kb)

2008-03-17
XVI/202/08

w sprawie użyczenia nieruchomości

Uchwała (pdf, 46 kb)

2008-03-17
XVI/201/08

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 47 kb)

2008-03-17
XVI/200/08

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała (pdf, 60 kb)

2008-03-17
XVI/199/08

w sprawie zmiany uchwały nr XV/187/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej Chojnice

Uchwała (pdf, 61 kb)

2008-03-17
XVI/198/08

w sprawie zmiany uchwały nr XV/186/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej Chojnice.

Uchwała (pdf, 61 kb)

2008-03-17
XVI/197/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 2,019 kb)

2008-02-04
XV/196/08

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych - przedszkoli

Uchwała (pdf, 167 kb)

2008-02-04
XV/195/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/485/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Uchwała (pdf, 52 kb)

2008-02-04
XV/194/08

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku

Uchwała (pdf, 61 kb)

2008-02-04
XV/193/08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 65 kb)

2008-02-04
XV/192/08

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2008 rok.

Uchwała (pdf, 146 kb)

2008-02-04
XV/191/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicach Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej, Drzymały, Łanowej i Subisława w Chojnicach

Uchwała (pdf, 343 kb)

2008-02-04
XV/190/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi, w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ul. Człuchowskiej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 233 kb)

2008-02-04
XV/189/08

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 64 kb)

2008-02-04
XV/188/08

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/107/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 54 kb)

2008-02-04
XV/187/08

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice

Uchwała (pdf, 79 kb)

2008-02-04
XV/186/08

w sprawie zatwierdzenie wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice

Uchwała (pdf, 79 kb)

2008-02-04
XV/185/08

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wyngrodzenia

Uchwała (pdf, 660 kb)

2008-02-04
XV/184/08

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Chojnice samochodu osobowego marki Fiat Uno nr rej. CB 76871

Uchwała (pdf, 67 kb)

2008-02-04
XV/183/08

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/94/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała (pdf, 65 kb)

2008-02-04
XV/182/08

w sprawie zmiany uchwały NR IV/38/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego

Uchwała (pdf, 58 kb)

2008-02-04
XV/181/08

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności"

Uchwała (pdf, 65 kb)

2008-02-04
XV/180/08

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Uchwała (pdf, 2,377 kb)