Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2008

 

Nr 1 z dnia 07.01.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 2 z dnia 15.01.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 3 z dnia 15.01.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 4 z dnia 22.01.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 5 z dnia 25.01.2008r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 6 z dnia 25.01.2008r.
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 7 z dnia 06.02.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 8 z dnia 07.02.2008r.
w/s powołania Zespołu do spraw opracowania regulaminu przyznawania tytułów: „Zasłużony Obywatel” i „Honorowy Obywatel”

Nr 9 z dnia 13.02.2008r.
w/s regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu z związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na 2008 rok. 

Nr 10 z dnia  19.02.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 11 z dnia  22.02.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 12 z dnia  25.02.2008r.
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski Chojnice

Nr 12a z dnia  03.03.2008r.
w/s ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie ustalania zasad zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych , w tym również środkami z Unii Europejskiej

Nr 12b z dnia  04.03.2008r.
w/s ustalenia procedur działania zamówień publicznych

Nr 13 z dnia  19.03.2008r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu, składu komisji

Nr 14 z dnia  25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach

Nr 15 z dnia  25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach

Nr 16 z dnia  25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach

Nr 17 z dnia  25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach

Nr 18 z dnia  25.03.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 19 z dnia  26.03.2008r.
w/s powołania zespołu do spraw opracowania procedur wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Swarożyca 1 w Chojnicach stanowiących obecny Chojnicki Dom Kultury

Nr 20 z dnia  31.03.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 20a z dnia  31.03.2008r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2008 roku

Nr 21 z dnia  02.04.2008r.
w/s ustanowienia 2 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy

Nr 22 z dnia  10.04.2008r.
w/s standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2008/2009

Nr 23 z dnia  15.04.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 24 z dnia  16.04.2008r.
w/s zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków miedzy gminnych

Nr 25 z dnia  18.04.2008r.
w/s przeprowadzenia kontroli w Centrum Parku Chojnice sp. Z.o.o  w zakresie remontu hali widowiskowo – sportowej realizowanego ze środków Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 26 z dnia  23.04.2008r.
w/s audytu wewnętrznego poza planem na 2008 r.

Nr 27 z dnia  24.04.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 28 z dnia  06.05.2008r.
w/s powołania Kapituły ds. rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 

Nr 29 z dnia  08.05.2008r.
w/s przyznania nagrody burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym

Nr 30 z dnia  13.05.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 31 z dnia  13.05.2008r.
w/s zasad i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice

Nr 32 z dnia  13.05.2008r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Chojnickiego Domu Kultury

Nr 33 z dnia  21.05.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 34 z dnia  27.05.2008r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 35 z dnia  02.06.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 36 z dnia  03.06.2008r. 
w/s zmian w budżecie miast Chojnice na 2008 r.

Nr 37 z dnia  09.06.2008r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w wydziale GKiOŚ

Nr 38 z dnia  09.06.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta w wydziale GKiOŚ w UM w Chojnicach

Nr 39 z dnia  09.06.2008r.
w/s  wyznaczenia członków  i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie  nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 40 z dnia  09.06.2008r.
w/s powołania komisji  ds. rokowań w przedmiocie zbycia 20 702 udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.Z.o.o. w Chojnicach

Nr 41 z dnia  10.06.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego

Nr 42 z dnia  19.06.2008r.
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 43 z dnia  20.06.2008r.
w/s zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok

Nr 44 z dnia  25.06.2008r.
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 45 z dnia  07.07.2008r.
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 46 z dnia  07.07.2008r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego o pani Elżbiecie Szopińskiej P.O. dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu gminy miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”

Nr 47 z dnia  07.07.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego  przez wydział PRiWZ UM w Chojnicach na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Nr 48 z dnia  29.07.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 49 z dnia  12.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 50 z dnia  13.08.2008r.
w/s zakładowego planu kont

Nr 51 z dnia  26.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice  na 2008 r.

Nr 52 z dnia  28.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 53 z dnia  29.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.

Nr 54 z dnia  01.09.2008r.
w/s przystąpienia  do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Nr 55 z dnia  01.09.2008r.
w/s ustalenia wysokości za udział w posiedzeniu miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Nr 56 z dnia  12.09.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na rok 2008

Nr 57 z dnia  15.09.2008r.
w/s powołania komisji do spraw rokowań w przedmiocie zbycia 20702 udziałów miejskiego zakładu energetyki cieplnej sp. zoo w Chojnicach

Nr 58 z dnia  15.09.2008r.
w/s powiększenia liczby pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy urzędzie miejskim w Chojnicach

Nr 59 z dnia  17.09.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez wydział PR i WZ UM w Chojnicach za budowę parkingu na terenie kompleksu sportowego przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach wraz z przebudową kolidującego przyłącza wody

Nr 60 z dnia  19.09.2008r.
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego PN, stadion miejski chojnice

Nr 61 z dnia  30.09.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 62 z dnia  02.06.2008r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2009r.

Nr 63 z dnia  01.10.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez wydział PZ i WZ UM Chojnice na  „Promocję miasta Chojnice przez sport”

Nr 64 z dnia  06.10.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 65 z dnia  15.10.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 66 z dnia  20.10.2008r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. konserwacji zabytków w wydziale BI UM w Chojnicach

Nr 67 z dnia  20.10.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. konserwacji zabytków w wydziale BI w UM w Chojnicach

Nr 68 z dnia  24.10.2008r.
w/s wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni na terenie stadionu miejskiego będącego własnością gminy miejskiej Chojnice

Nr 69 z dnia  29.10.2008r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2009r.

Nr 70 z dnia  29.10.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 71 z dnia  31.10.2008r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Chojnicach

Nr 72 z dnia  31.10.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej

Nr 73 z dnia  04.11.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego za „zakupy i magazynowanie gruzu betonowego kruszonego dla gminy miejskiej Chojnice w ilości 25000 ton”

Nr 74 z dnia  10.11.2008r.
w/s zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 75 z dnia  12.11.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 76 z dnia  14.11.2008r.
w/s zmiany zarządzenia burmistrza miasta Chojnice z dn. 31.03.2008r.

Nr 77 z dnia  14.11.2008r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2009r oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego

Nr 78 z dnia  17.11.2008r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko referenta w wydziale BI Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 79 z dnia  17.11.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko referenta w wydziale BI UM w Chojnicach

Nr 80 z dnia  19.11.2008r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz składu komisji

Nr 81 z dnia  21.11.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 82 z dnia  03.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 83 z dnia  09.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 84 z dnia  10.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 85 z dnia  11.12.2008r.
w/s przyznania nagrody Burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym

Nr 86 z dnia  23.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 87 z dnia  29.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.

Nr 88 z dnia  31.12.2008r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Nr 89 z dnia  31.12.2008r.
w/s wprowadzenia zasad przyjmowania do kasy i odprowadzania do banku gotówki z kaset parkometrów miejskich

    
   

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2715
Treść wprowadził(a): Lewandowski Aleksander, 2013-02-12 13:07:25
Treść wytworzył(a): Grzegorz Czarnowski, 2008-12-11 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-01-21 17:37:56