Urząd Miejski w Chojnicach

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2007
 

 

Nr 1 z dnia 15.01.2007r.
w/s zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 14 z dnia 27.12.2006r.


Nr 2 z dnia 25.01.2007r.
w/s powołania zespołu ds. przekształceń przedszkoli samorządowych.


Nr 3 z dnia 26.01.2007r.
w/s procedur realizacji remontów w szkołach.


Nr 4 z dnia 31.01.2007r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 5 z dnia 09.02.2007r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora wydziału Gosp. Komunal. i Ochrony Środow.


Nr 6 z dnia 09.02.2007r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.


Nr 6a z dnia 09.02.2007r.
w/s zespołu negocjacyjnego do prowadzenia rokowań warunków nabycia nieruchomości masy upadłości i zakładów zbożowo- młynarskich ,,PZZ” Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego w Chojnicach.


Nr 7 z dnia 14.02.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez wydz. BI Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 8 z dnia 15.02.2007r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu konkursu.


Nr 9 z dnia 19.02.2007r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego specjalisty w wydziale Gosp. Komunal. i Ochrony Środow.


Nr 10 z dnia 19.02.2007r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty w wydziale Gosp. Komunal. i Ochrony Środow. W Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 11 z dnia 22.02.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: ,,Wykonanie oznakowania poziomego farbą z elementami odblasku na drogach gminnych w Chojnicach”.


Nr 12 z dnia 22.02.2007r.
w/s uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 13 z dnia 26.02.2007r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie części płyty Starego Rynku w Chojnicach na ogródki gastronomiczne.


Nr 14 z dnia 06.03.2007r.
w/s powołania komisji ds. odbioru inwestycji komunalnych.


Nr 15 z dnia 09.03.2007r.
w/s przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: ,,Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Towarowej w Chojnicach”.


Nr 16 z dnia 09.03.2007r.
ws przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego na wypadek pożaru.


Nr 17 z dnia 12.03.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 18 z dnia 15.03.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ,,Usługi transportowe- wywóz nieczystości z terenów zielonych” w Chojnicach.


Nr 19 z dnia 21.03.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 20 z dnia 21.03.2007r.
w/s zmiany zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.


Nr 21 z dnia 29.03.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 22 z dnia 30.03.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 23 z dnia 02.04.2007r.
w/s przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach nieruchomości Wszechnicy Chojnickiej


Nr 24 z dnia 03.04.2007r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie części płyty Starego Rynku w Chojnicach na ogródki gastronomiczne.


Nr 25 z dnia 10.04.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 26 z dnia 16.04.2007r.
w/s powołania likwidatorów samorządowych przedszkoli w Chojnicach.


Nr 27 z dnia 16.04.2007r.
w/s zmian w planie audytu wewnętrznego na 2007r. przyjętego zarządzeniem burmistrza nr 81/2006 z dnia 18.10.2006r.


Nr 28 z dnia 16.04.2007r.
w/s przeprowadzenia kontroli wydziału Budowlano- Inwestycyjnego w zakresie realizowanych zadań Gminy Miejskiej Chojnice.


Nr 29 z dnia 17.04.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ,,Mechaniczne koszenie terenów zielonych w Chojnicach” przez wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 30 z dnia 18.04.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 31 z dnia 18.04.2007r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 32 z dnia 18.04.2007r.
w/s komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.


Nr 33 z dnia 18.04.2007r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach.


Nr 34 z dnia 20.04.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 35 z dnia 23.04.2007r.
w/s szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miejskiego.


Nr 36 z dnia 25.04.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: ,,Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach”.


Nr 37 z dnia 30.04.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego.


Nr 38 z dnia 30.04.2007r.
w/s powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na bezpłatne użyczenie obiektów celem prowadzenia przedszkoli niepublicznych w Chojnicach.


Nr 39 z dnia 04.05.2007r.
w/s zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.


Nr 40 z dnia 08.05.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 41 z dnia 21.05.2007r.
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Nr 42 z dnia 21.05.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 43 z dnia 30.05.2007r.
w/s powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy”.


Nr 44 z dnia 31.05.2007r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora wydziału Budowlano- Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 45 z dnia 31.05.2007r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora wydziału Budowlano- Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 46 z dnia 31.05.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 47 z dnia 01.06.2007r.
w/s wprowadzenia regulaminu na wolne stanowisko młodszego referenta wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 48 z dnia 01.06.2007r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami UM Chojnice.


Nr 49 z dnia 05.06.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ,,Prowadzenie targowiska miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim, ul. Gdańskiej na giełdzie samochodowej oraz w innych miejscach na terenie miasta oraz inkasowanie opłaty targowej na tych targowiskach”.


Nr 50 z dnia 05.06.2007r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Chojnicach.


Nr 51 z dnia 05.06.2007r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Chojnicach.


Nr 52 z dnia 05.06.2007r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na zad.: ,,Prowadzenie targowiska miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej oraz inkasowania opłaty targowej na tym targowisku”.


Nr 53 z dnia 06.06.2007r.
w/s powołania zespołu do spraw audytu wewnętrznego zadań z programu ,,Przejrzysta Polska”.


Nr 54 z dnia 13.06.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 55 z dnia 13.06.2007r.
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o zasiłki szkolne.


Nr 56 z dnia 19.06.2007r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26.06.2007r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 57 z dnia 19.06.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 58 z dnia 21.06.2007r.
w/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę wyposażenia budynku na stadionie miejskim w Chojnicach.


Nr 59 z dnia 21.06.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 60 z dnia 03.07.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 61 z dnia 06.07.2007r.
w/s uchylenia zarządzenia Burmistrza miasta Chojnice nr 74/05.


Nr 62 z dnia 06.07.2007r.
w/s procedury wydatkowania środków publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 35 ustawy z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 35 ustawy z dn. 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2007r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 ze zm.).


Nr 63 z dnia 06.07.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 64 z dnia 10.07.2007r.
w/s regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.


Nr 65 z dnia 10.07.2007r.
w/s powołania komisji ds. realizowania ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2007- 2011”.


Nr 66 z dnia 10.07.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 67 z dnia 19.07.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 68 z dnia 25.07.2007r.
w/s określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Nr 69 z dnia 31.07.2007r.
w/s powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi w Chojnicach”.


Nr 70 z dnia 07.08.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 71 z dnia 20.08.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 72 z dnia 24.08.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 73 z dnia 31.08.2007r.
w/s zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chojnice.


Nr 74 z dnia 31.08.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 75 z dnia 07.09.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 76 z dnia 12.09.2007r.
w/s powołania zespołu do spraw przeglądu barier architektonicznych.


Nr 77 z dnia 13.09.2007r.
w/s wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych za okres IX - XII.


Nr 78 z dnia 13.09.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 79 z dnia 24.09.2007r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac na budżetem na 2008r.


Nr 80 z dnia 24.09.2007r.
w/s zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chojnice.


Nr 81 z dnia 24.09.2007r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.


Nr 82 z dnia 24.09.2007r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2007r.


Nr 83 z dnia 02.10.2007r.
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chojnice.


Nr 84 z dnia 02.10.2007r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2007r.


Nr 85 z dnia 08.10.2007r.
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.


Nr 86 z dnia 10.10.2007r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. Kontaktów z miastami partnerskimi Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 87 z dnia 10.10.2007r.
w/s zmian w Budżecie miasta na 2007r.


Nr 88 z dnia 10.10.2007r.
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.


Nr 89 z dnia 10.10.2007r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. kontaktów z miastami partnerskimi Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 90 z dnia 15.10.2007r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. konserwacji zabytków Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 91 z dnia 15.10.2007r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko mlodszego referenta ds. konserwacji zabytków Wydziału Budowlano-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 92 z dnia 15.10.2007r.
w/s powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. realizacji programu „Zdrowe Miasto”.


Nr 93 z dnia 15.10.2007r.
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.


Nr 94 z dnia 16.10.2007r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko podinspektora Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 95 z dnia 16.10.2007r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko podinspektora Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 96 z dnia 16.10.2007r.
w/s audytu wewnętrznego poza planem na 2007r.


Nr 97 z dnia 16.10.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 98 z dnia 26.10.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 99 z dnia 23.10.2007r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko informatyka Wydziału Wychowania, Edukacji i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 100 z dnia 23.10.2007r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko informatyka Wydziału Wychowania, Edukacji i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 101 z dnia 31.10.2007r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2008r.


Nr 102 z dnia 31.10.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 103 z dnia 07.11.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 104 z dnia 09.11.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 105 z dnia 13.11.2007r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzania regulaminu konkursu, składu komisji.


Nr 106 z dnia 20.11.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 107 z dnia 28.11.2007r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 92/2007 z dnia 15 października 2007 w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw realizacji Programu „Zdrowe Miasto”.


Nr 108 z dnia 28.11.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 109 z dnia 03.12.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 110 z dnia 06.12.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 111 z dnia 14.12.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 112 z dnia 21.12.2007r.
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chojnice.


Nr 113 z dnia 21.12.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 114 z dnia 24.12.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 115 z dnia 27.12.2007r.
w/s wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych za okres 1-12 2008r.


Nr 116 z dnia 27.12.2007r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007r.


Nr 117 z dnia 27.12.2007r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Nr 118 z dnia 27.12.2007r.
w/s przedłużenia planu audytu wewnętrznego na 2007r.