Urząd Miejski w Chojnicach

2009-12-16
NR XXXIV/401/09

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z dnia 10 grudnia 2003 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskich w Gdańsku a Gminą Miejską Chojnice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Chojnice

Uchwała (pdf, 71 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/400/09

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała (pdf, 86 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/399/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 191 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/398/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 września 2009 r.

Uchwała (pdf, 34 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/397/09

w sprawie przyjęcia programu współpracy m. Chojnice w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała (pdf, 143 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/396/09

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

Uchwała (pdf, 568 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/395/09

w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice.

Uchwała (pdf, 276 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/394/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów

Uchwała (pdf, 49 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/393/09

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 1,152 kb)

2009-12-16
NR XXXIV/392/09

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała (pdf, 5,044 kb) 

2009-11-16
NR XXXIII/391/09

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 9,891 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/390/09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-handlową przy ulicy Grobelnej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 915 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/389/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/169/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Planu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 56 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/388/09
w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 64 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/387/09

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała (pdf, 719 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/386/09
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 73 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/385/09

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/107/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 42 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/384/09
w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała (pdf, 63 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/383/09

w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji

Uchwała (pdf, 49 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/382/09

w sprawie nabycia lokali mieszkalnych od PKP S.A.

Uchwała (pdf, 106 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/381/09

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 46 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/380/09

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała (pdf, 90 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/379/09
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Uchwała (pdf, 52 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/378/09

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Uchwała (pdf, 107 kb)

2009-11-16
NR XXXIII/377/09

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 2,891 kb)
 

2009-09-21
NR XXXII/376/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 52 kb)

2009-09-21
NR XXXII/375/09

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie kosztów promocji i administracji realizacji projektu pn. Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną

Uchwała (pdf, 62 kb)

2009-09-21
NR XXXII/374/09

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała (pdf, 123 kb)

2009-09-21
NR XXXII/373/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usług oraz zieleni przy ulicy Morozowa w Chojnicach

Uchwała (pdf, 184 kb)

2009-09-21
NR XXXII/372/09

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 52 kb)

2009-09-21
NR XXXII/371/09

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 39 kb)

2009-09-21
NR XXXII/370/09

w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 52 kb)

2009-09-21
NR XXXII/369/09

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych

Uchwała (pdf, 41 kb)

2009-09-21
NR XXXII/368/09
w sprawie wymagań, jakie powinie spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała (pdf, 344 kb)

2009-09-21
NR XXXII/367/09

w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic

Uchwała (pdf, 56 kb)

2009-09-21
NR XXXII/366/09

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewniania dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

Uchwała (pdf, 109 kb)

2009-09-21
NR XXXII/365/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/311/05 z dnia 4 lipca 2005 w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach

Uchwała (pdf, 135 kb)

2009-09-21
NR XXXII/364/09

w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojniach

Uchwała (pdf, 65 kb)

2009-09-21
NR XXXII/363/09

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 106 kb)

2009-09-21
NR XXXII/362/09
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 1,748 kb) 

2009-08-24
NR XXXI/361/09
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009r. 

Uchwała (pdf, 2123 kb)

2009-06-22,
NR XXX/360/09

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała (pdf, 41 kb)

2009-06-22,
NR XXX/359/09

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Zagozda na Burmistrza Miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 193 kb)

2009-06-22,
NR XXX/358/09
w sprawie udzielenia bonifikaty w nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Igielskiej stanowiącej działkę nr 343/9

Uchwała (pdf, 47 kb)

2009-06-22,
NR XXX/357/09

w sprawie nadania nazwy placu

Uchwała (pdf, 650 kb)

2009-06-22,
NR XXX/356/09

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 51 kb)

2009-06-22,
NR XXX/355/09

w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała (pdf, 50 kb)

2009-06-22,
NR XXX/354/09

w sprawie nadania nazwy miejskim obiektom sportowym

Uchwała (pdf, 40 kb)

2009-06-22,
NR XXX/353/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/238/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 197 kb)

2009-06-22,
NR XXX/352/09

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej"

Uchwała (pdf, 48 kb)

2009-06-22,
NR XXX/351/09

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr VI/61/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 lutego 1999 r. oraz uchwale Nr VIII/92/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 1999 r.

Uchwała (pdf, 58 kb)

2009-06-22,
NR XXX/350/09

w sprawie określenie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności"

Uchwała (pdf, 49 kb)

2009-06-22,
NR XXX/349/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 46 kb)

2009-06-22,
NR XXX/348/09

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała (pdf, 46 kb)

2009-06-22,
NR XXX/347/09
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice 2009 r.

Uchwała (pdf, 1,879 kb) 

2009-05-08,
NR XXIX/346/09

w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miejskiej Chojnice porzuconego pojazdu osobowego marki Renault Clio

Uchwała (pdf, 51 kb)

2009-05-08,
NR XXIX/345/09

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/342/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała (pdf, 46 kb)

2009-05-08,
NR XXIX/344/09

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 1,653 kb) 

2009-04-06,
NR XXVIII/343/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

Uchwała (pdf, 49 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/342/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Uchwała (pdf, 64 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/341/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Uchwała (pdf, 352 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/340/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/204/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, w tym kultury, handlu, gastronomii i oświaty oraz zieleni przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 412 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/339/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/255/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2008 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 222 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/338/09

w sprawie zbycia nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie.

Uchwała (pdf, 42 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/337/09

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Jezierskiego na Burmistrza Miasta Chojnice.

Uchwała (pdf, 142 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/336/09

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Uchwała (pdf, 54 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/335/09

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania.

Uchwała (pdf, 163 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/334/09

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz przemysłową pomiędzy ulicami Tucholską, Kolejową, Ustronną i Przytorową w Chojnicach, w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Tucholską i Ustronną w Chojnicach, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gdańskiej 112 w Chojnicach oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po przemysł przy ul. Kolejowej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 226 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/333/09

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/288/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 64 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/332/09

w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała (pdf, 50 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/331/09

w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 43 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/330/09

w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.

Uchwała (pdf, 80 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/329/09

w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012".

Uchwała (pdf, 329 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/328/09

w sprawie "Gminnego programu nad zabytkami Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2009-2013".

Uchwała (pdf, 2,802 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/327/09

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 1,706 kb)

2009-04-06,
NR XXVIII/326/09

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2008 rok.

Uchwała (pdf, 182 kb) 

2009-02-23
NR XXVII/325/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 53 kb)

2009-02-23
NR XXVII/324/09

w sprawie użyczenia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 53 kb)

2009-02-23
NR XXVII/323/09

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2009 rok.

Uchwała (pdf, 129 kb)

2009-02-23
NR XXVII/322/09

w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 135 kb)

2009-02-23
NR XXVII/321/09

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego z prawem własności ułamkowej części gruntów.

Uchwała (pdf, 55 kb)

2009-02-23
NR XXVII/320/09

w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała (pdf, 55 kb)

2009-02-23
NR XXVII/319/09

w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała (pdf, 52 kb)

2009-02-23
NR XXVII/318/09

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej.

Uchwała (pdf, 176 kb)

2009-02-23
NR XXVII/317/09

w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Chojnice porzuconego pojazdu - samochodu osobowego marki Ford Orion nr rej. RDJY 129.

Uchwała (pdf, 59 kb)

2009-02-23
NR XXVII/316/09

w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic.

Uchwała (pdf, 63 kb)

2009-02-23
NR XXVII/315/09

w sprawie przyjęcia Programu aktywności lokalnej na lata 2009 - 2013 opracowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 408 kb)

2009-02-23
NR XXVII/314/09

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uchwała (pdf, 50 kb)

2009-02-23
NR XXVII/313/09

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.

Uchwała (pdf, 2,338 kb)

2008-01-12
NR XXVI/312/09

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta.

Uchwała (pdf, 53 kb)

2008-01-12
NR XXVI/311/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

Uchwała (pdf, 60 kb)

2008-01-12
NR XXVI/310/09

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Uchwała (pdf, 59 kb)

2008-01-12
NR XXVI/309/09

zmieniająca uchwałę Nr XIV/161/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

Uchwała (pdf, 47 kb)

2008-01-12
NR XXVI/308/09

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnicach do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza.

Uchwała (pdf, 43 kb)

2008-01-12
NR XXVI/307/09

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/307/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 2008r. w sprawie bonifikaty w nabyciu nieruchomości zabudowanych budynkami przedszkolnymi.

Uchwała (pdf, 50 kb)

2008-01-12
NR XXVI/306/09

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/222/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 maja 2008r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Uchwała (pdf, 59 kb)