Urząd Miejski w Chojnicach

2010-12-30
NR III/38/10
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 Uchwała (pdf, 47 kb)

2010-12-30
NR III/37/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/322/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości

 Uchwała (pdf, 49 kb)

2010-12-30
NR III/36/10
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 Uchwała (pdf, 762 kb)

2010-12-30
NR III/35/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 października 2004 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy

 Uchwała (pdf, 57 kb)

2010-12-30
NR III/34/10
w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice

 Uchwała (pdf, 124 kb)

2010-12-30
NR III/33/10
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

 Uchwała (pdf, 39 kb)

2010-12-30
NR III/32/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

 Uchwała (pdf, 1,830 kb)

2010-12-30
NR III/31/10
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2011 r.

 Uchwała (pdf, 5,620 kb)

2010-12-30
NR III/30/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

 Uchwała (pdf, 55 kb)

2010-12-30
NR III/29/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

 Uchwała (pdf, 46 kb)

2010-12-30
NR III/28/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/416/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego, zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2010 r. i uchwałą Nr II/26/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r.

 Uchwała (pdf, 70 kb)

2010-12-30
NR III/27/10
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

 Uchwała (pdf, 1,705 kb)

2010-12-13
NR II/26/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/416/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2010 r.

 Uchwała (pdf, 65 kb)

2010-12-13
NR II/25/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

 Uchwała (pdf, 50 kb)

2010-12-13
NR II/24/10
w sprawie użyczenia nieruchomości

 Uchwała (pdf, 47 kb)

2010-12-13
NR II/23/10
w sprawie dzierżawy nieruchomości

 Uchwała (pdf, 50 kb)

2010-12-13
NR II/22/10
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała (pdf, 60 kb)

2010-12-13
NR II/21/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia inkasentów opłaty od posiadania psów

 Uchwała (pdf, 49 kb)

2010-12-13
NR II/20/10
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice

 Uchwała (pdf, 44 kb)

2010-12-13
NR II/19/10
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice

 Uchwała (pdf, 47 kb)

2010-12-13
NR II/18/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpowodziowego, zieleni i rekreacji przy ulicach Angowickiej, Prochowej, Sobierajczyka i Alei Brzozowej w Chojnicach

 Uchwała (pdf, 1,450 kb)

2010-12-13
NR II/17/10
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego Nr 01/POKL/7.2.1/2010 pt Klub Integracji Społecznej "Mogę wiele"

 Uchwała (pdf, 51 kb)

2010-12-13
NR II/16/10
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumienia od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku

 Uchwała (pdf, 349 kb)

2010-12-13
NR II/15/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała (pdf, 274 kb)

2010-12-13
NR II/14/10
w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 Uchwała (pdf, 926 kb)

2010-12-13
NR II/13/10
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

 Uchwała (pdf, 109 kb)

2010-12-13
NR II/12/10
w sprawie obniżenia ceny skup żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

 Uchwała (pdf, 55 kb)

2010-12-13
NR II/11/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

 Uchwała (pdf, 2,250 kb)

2010-12-13
NR II/10/10
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

 Uchwała (pdf, 44 kb)

2010-12-13
NR II/9/10
w sprawie powołania składów komisji stałych Rady Miejskiej

 Uchwała (pdf, 60 kb)

2010-12-13
NR II/8/10
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała (pdf, 35 kb)

2010-12-13
NR II/7/10
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 Uchwała (pdf, 39 kb)

2010-12-13
NR II/6/10
w sprawie upoważnienia Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

 Uchwała (pdf, 52 kb)

2010-12-13
NR II/5/10
w sprawie wstąpienia radnych do Rady Miejskiej w Chojnicach

 Uchwała (pdf, 54 kb)

2010-12-02
NR I/4/10

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Uchwała   (pdf, 60 kb)

2010-12-02
NR I/3/10
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 Uchwała   (pdf, 106 kb)
 
2010-12-02
NR I/2/10
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

 Uchwała   (pdf, 54 kb)
 
2010-12-02
NR I/1/10
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

 Uchwała   (pdf, 92 kb)
 

2010-11-05
NR XLIV/510/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/488/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom lokali usytuowanych w budynku "przychodni zdrowia" przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach, pierwszeństwa w ich nabyciu

 Uchwała (pdf, 57 kb)

2010-11-05
NR XLV/509/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/487/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r.

Uchwała (pdf, 61 kb)

2010-11-05
NR XLIV/508/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

 Uchwała (pdf, 2,220 kb)


2010-10-26

NR XLIII/507/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/487/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom lokali usytuowanych w budynku "przychodni zdrowia" przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach, pierwszeństwa w ich nabyciu

Uchwała  (pdf, 29 kb)
 
2010-10-26
NR XLIII/506/10
w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała  (pdf, 32 kb)


2010-10-26
NR XLIII/505/10
w sprawie najmu nieruchomości

Uchwała  (pdf, 32 kb)

2010-10-26
NR XLIII/504/10
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz współwłaścicieli

Uchwała  (pdf, 33 kb)

2010-10-26
NR XLIII/503/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/489/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego Nr 02/POKL/6.1.1/2010 pt "Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość"

Uchwała  (pdf, 31 kb)

2010-10-26
NR XLIII/502/10
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w mieście Chojnice

Uchwała  (pdf, 967 kb)

2010-10-26
NR XLIII/501/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicach Człuchowskiej i Wyszyńskiego w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 715 kb)

2010-10-26
NR XLIII/500/10
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej, Towarowej oraz Tucholskiej w Chojnicach.

Uchwała  (pdf, 427 kb)

2010-10-26
NR XLIII/499/10
w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Uchwała  (pdf, 32 kb)

2010-10-26
NR XLIII/498/10
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu

Uchwała  (pdf, 92 kb)

2010-10-26
NR XLIII/497/10
w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała  (pdf, 31 kb)

2010-10-26
NR XLIII/496/10
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała  (pdf, 365 kb)

2010-10-26
NR XLIII/495/10
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnice do wniesienia w 2011 r. do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. nowych udziałów

Uchwała  (pdf, 27 kb)

2010-10-26
NR XLIII/494/10
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnice do ustalenia wysokości cen biletów przy zakupach zbiorowych.

Uchwała  (pdf, 31 kb)

2010-10-26
NR XLIII/493/10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/421/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Konarzyny.

Uchwała  (pdf, 27 kb)

2010-10-26
NR XLIII/492/10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/475/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego.

Uchwała  (pdf, 27 kb)
 
2010-10-26
NR XLIII/491/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała  (pdf, 2,312 kb)

2010-10-26
NR XLIII/490/10
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała  (pdf, 27 kb)

2010-09-27
NR XLII/489/10
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego Nr 02/POKL/6.1.1/2010 pt "Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość"

Uchwała (pdf, 32 kb)

2010-09-27
NR XLII/488/10
w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom lokali usytuowanych w budynku "przychodni zdrowia" przy ul. Kościerskiej 9 w Chojnicach, pierwszeństwa w ich nabyciu

Uchwała (pdf, 55 kb)

2010-09-27
NR XLII/487/10
w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała (pdf, 231 kb)

2010-09-27
NR XLII/486/10
w sprawie przyjęcia darowizny

Uchwała (pdf, 230 kb)

2010-09-27
NR XLII/485/10
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała (pdf, 27 kb)

2010-09-27
NR XLII/484/10
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała (pdf, 38 kb)

2010-09-27
NR XLII/483/10
w sprawie darowizny nieruchomości

Uchwała (pdf, 38 kb)

2010-09-27
NR XLII/482/10
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice

 Uchwała (pdf, 191 kb)

2010-09-27
NR XLII/481/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 Uchwała (pdf, 39 kb)

2010-09-27
NR XLII/480/10
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 Uchwała (pdf, 56 kb)

2010-09-27
NR XLII/479/10
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 Uchwała (pdf, 30 kb)

2010-09-27
NR XLII/478/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/231/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach
 
Uchwała (pdf, 93 kb)

2010-09-27
NR XLII/477/10
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z tymi organizacjami i podmiotami.

Uchwała  (pdf, 91 kb)

2010-09-27
NR XLII/476/10
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Uchwała  (pdf, 51 kb)

2010-09-27
NR XLII/475/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego

Uchwała  (pdf, 32 kb)

2010-09-27
NR XLII/474/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała  (pdf, 2,553 kb)

2010-08-23
NR XLI/473/10
w sprawie zbycia nieruchomości - lokalu mieszkalnego

Uchwała  (pdf, 43 kb)

2010-08-23
NR XLI/472/10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/142/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.

Uchwała  (pdf, 39 kb)

2010-08-23
NR XLI/471/10
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego

Uchwała  (pdf, 59 kb)

2010-08-23
NR XLI/470/10
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała  (pdf, 49 kb)

2010-08-23
NR XLI/469/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/363/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 52 kb)

2010-08-23
NR XLI/468/10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/284/08 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała  (pdf, 46 kb)

2010-08-23
NR XLI/467/10
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Uchwała  (pdf, 92 kb)

2010-08-23
NR XLI/466/10
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała  (pdf, 157 kb)

2010-08-23
NR XLI/465/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała  (pdf, 3,357 kb)

2010-06-14
NR XL/464/10
w sprawie porozumienia z Powiatem Chojnickim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Chojnickiego Gminie Miejskiej Chojnice

Uchwała  (pdf, 134 kb)

2010-06-14
NR XL/463/10
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Zakładowej, Przemysłowej oraz Lichnowskiej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 680 kb)

2010-06-14
NR XL/462/10
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości na uzupełnienie lokalu

Uchwała  (pdf, 55 kb)

2010-06-14
NR XL/461/10
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości na rzecz współwłaścicieli

Uchwała  (pdf, 53 kb)

2010-06-14
NR XL/460/10
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała  (pdf, 71 kb)

2010-06-14
NR XL/459/10
w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała  (pdf, 60 kb)

2010-06-14
NR XL/458/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/487/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze

Uchwała  (pdf, 143 kb)

2010-06-14
NR XL/457/10
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodu

Uchwała  (pdf, 53 kb)

2010-06-14
NR XL/456/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała  (pdf, 43 kb)

2010-06-14
NR XL/455/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała  (pdf, 3,229 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/454/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie kosztów promocji i administracji realizacji projektu pn. "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną".

Uchwała   (pdf, 57 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/453/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkalną w rejonie ulic Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach

Uchwała   (pdf, 2,434 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/452/10
w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała   (pdf, 48 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/451/10
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała   (pdf, 71 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/450/10

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice
Uchwała   (pdf, 36 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/449/10

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 40kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/448/10

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice

Uchwała   (pdf, 36 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/447/10
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice

Uchwała   (pdf, 36 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/446/10

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice

Uchwała   (pdf, 38 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/445/10

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice

Uchwała   (pdf, 35 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/444/10

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Uchwała   (pdf, 66 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/443/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/395/09 Rady Miejskiej w Chojnicach, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny, niż Gmina Miejska Chojnice

Uchwała   (pdf, 117 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/442/10

w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodu

Uchwała   (pdf, 66 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/441/10

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Uchwała   (pdf, 66 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/440/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/416/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

Uchwała   (pdf, 60 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/439/10
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała   (pdf, 1,800 kb) 

2010-03-29
NR XXXVII/438/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała  (pdf, 48 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/437/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 1,855 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/436/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ulicach Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej, Drzymały, Subisława i Łanowej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 2,003 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/435/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 1,645 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/434/10

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 858 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/433/10

w sprawie przyjęcia darowizny od Powiatu Chojnice

Uchwała  (pdf, 50 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/432/10

w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała  (pdf, 59 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/431/10

w sprawie zbycia nieruchomości - lokali mieszkalnych

Uchwała  (pdf, 140 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/430/10

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała  (pdf, 69 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/429/10

w sprawie ustalenia zasad zawierania na czas dłuższy niż 3 lata umów najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice nie będących lokalami mieszkalnymi

Uchwała  (pdf, 88 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/428/10

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała  (pdf, 211 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/427/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/441/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała  (pdf, 184 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/426/10

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej"

Uchwała  (pdf, 49 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/425/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/318/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

Uchwała  (pdf, 44 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/424/10

w sprawie porozumienia z Gminą Chojnice w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała  (pdf, 144 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/423/10

w sprawie nadania imienia "ks. Jana Twardowskiego" Gimnazjum Nr 3 w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 56 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/422/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/215/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Żłobka Miejskiego w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 174 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/421/10

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Konarzyny

Uchwała  (pdf, 40 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/420/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/341/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała  (pdf, 51 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/419/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 50 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/418/10

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała  (pdf, 45 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/417/10

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

Uchwała  (pdf, 48 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/416/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

Uchwała  (pdf, 47 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/415/10

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała  (pdf, 3,226 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/414/10

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2009 r.

Uchwała  (pdf, 216 kb)

2010-01-25
NR XXXV/413/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/384/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 listopada 2009 r.

Uchwała   (pdf, 45 kb)

2010-01-25
NR XXXV/412/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/388/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dbua 16 listopada 2009 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała   (pdf, 50 kb)

2010-01-25
NR XXXV/411/10

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2010 rok.

Uchwała   (pdf, 114 kb)

2010-01-25
NR XXXV/410/10

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała   (pdf, 437 kb)

2010-01-25
NR XXXV/409/10

w sprawie w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała   (pdf, 61 kb)

2010-01-25
NR XXXV/408/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/369/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych

Uchwała   (pdf, 1,037 kb)

2010-01-25
NR XXXV/407/10

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych

Uchwała   (pdf, 433 kb)

2010-01-25
NR XXXV/406/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

Uchwała   (pdf, 47 kb)

2010-01-25
NR XXXV/405/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała   (pdf, 41 kb)

2010-01-25
NR XXXV/404/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/341/09 Rady Miejskiej w Chojniach z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

Uchwała   (pdf, 49 kb)

2010-01-25
NR XXXV/403/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/348/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała   (pdf, 42 kb)

2010-01-25
NR XXXV/402/10

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Uchwała   (pdf, 4,091 kb)