Urząd Miejski w Chojnicach

 

2011-12-19
NR XV/177/11
w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Wspólna Ziemia" i Stowarzyszenia Arcana Historii na Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 145 kb)

2011-12-19
NR XV/176/11
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Tucholskiego.
 
   Uchwała (pdf, 47 kb)

2011-12-19
NR XV/175/11
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej.

   Uchwała (pdf, 227 kb)

2011-12-19
NR XV/174/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych oraz uchwały Nr XII/131/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2011 r. w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych.

    Uchwała (pdf, 66 kb)

2011-12-19
NR XV/173/11
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.

   Uchwała (pdf, 66 kb)

2011-12-19
NR XV/172/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011r. oraz uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011r.

   Uchwała (pdf, 60 kb)

2011-12-19
NR XV/171/11
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

   Uchwała (pdf, 45 kb)

2011-12-19
NR XV/170/11
w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2011-12-19
NR XV/169/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.
 
   Uchwała (pdf, 402 kb)

2011-12-19
NR XV/168/11
w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach na lata 2012 - 2014.

   Uchwała (pdf, 273 kb)

2011-12-19
NR XV/167/11
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

   Uchwała (pdf, 681 kb)

2011-12-19
NR XV/166/11
w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 249 kb)

2011-12-19
NR XV/165/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

   Uchwała (pdf, 1,649 kb)

2011-12-19
NR XV/164/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

   Uchwała (pdf, 1,475 kb)

2011-12-19
NR XV/163/11
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2012r.

   Uchwała (pdf, 3,675 kb)

2011-12-19
NR XV/162/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 47 kb)

2011-12-19
NR XV/161/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

   Uchwała (pdf, 51 kb)

2011-12-19
NR XV/160/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2011-12-19
NR XV/159/11
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 3,321 kb)

2011-11-28
NR XIV/158/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/130/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali.

   Uchwała (pdf, 73 kb)

2011-11-28
NR XIV/157/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 października 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny.

   Uchwała (pdf, 68 kb)

2011-11-28
NR XIV/156/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych.

    Uchwała (pdf, 57 kb)

2011-11-28
NR XIV/155/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali.

   Uchwała (pdf, 76 kb)

2011-11-28
NR XIV/154/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/126/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny.

   Uchwała (pdf, 76 kb)

2011-11-28
NR XIV/153/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

   Uchwała (pdf, 56 kb)

2011-11-28
NR XIV/152/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   Uchwała (pdf, 85 kb)

2011-11-28
NR XIV/151/11
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 48 kb)

2011-11-28
NR XIV/150/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.

   Uchwała (pdf, 59 kb)

2011-11-28
NR XIV/149/11
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 105 kb)

2011-11-14
NR XIII/148/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 9 z oddziałami integracyjnymi "SKRZATY" w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 61 kb)

2011-11-14
NR XIII/147/11
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 49 kb)

2011-11-14
NR XIII/146/11
w sprawie zamian nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 73 kb)

2011-11-14
NR XIII/145/11
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 553 kb)

2011-11-14
NR XIII/144/11
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

   Uchwała (pdf, 162 kb)

2011-11-14
NR XIII/143/11
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 555 kb)

2011-11-14
NR XIII/142/11
w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Nowych Nadziei "Modrak".

   Uchwała (pdf, 230 kb)

2011-11-14
NR XIII/141/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalającej dla terenu miasta Chojnice liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 66 kb)

2011-11-14
NR XIII/140/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

   Uchwała (pdf, 476 kb)

2011-11-14
NR XIII/139/11
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2011-11-14
NR XIII/138/11
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

   Uchwała (pdf, 153 kb)

2011-11-14
NR XIII/137/11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   Uchwała (pdf, 290 kb)

2011-11-14
NR XIII/136/11
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 57 kb)

2011-11-14
NR XIII/135/11
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 120 kb)

2011-11-14
NR XIII/134/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

   Uchwała (pdf, 2,550 kb)

2011-11-14
NR XIII/133/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

   Uchwała (pdf, 2,536 kb)

2011-10-05
NR XII/132/11
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn "Nauka jest dla wszystkich"

  Uchwała (pdf, 55 kb)

2011-10-05
NR XII/131/11
w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych

  Uchwała (pdf, 98 kb)

2011-10-05
NR XII/130/11
w sprawie sprzedaży lokali

  Uchwała (pdf, 45 kb)

2011-10-05
NR XII/129/11
w sprawie przyjęcia darowizny

  Uchwała (pdf, 40 kb)

2011-09-12,
NR XI/128/11
w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych

   Uchwała (pdf, 99 kb)

2011-09-12,
NR XI/127/11
w sprawie sprzedaży lokali

  Uchwała (pdf, 59 kb)

2011-09-12,
NR XI/126/11
w sprawie przyjęcia darowizny

  Uchwała (pdf, 61 kb)

2011-09-12,
NR XI/125/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję, zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 67 kb)

2011-09-12,
NR XI/124/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 66 kb)

2011-09-12,
NR XI/123/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 64 kb)

2011-09-12,
NR XI/122/11
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu

  Uchwała (pdf, 171 kb)

2011-09-12,
NR XI/121/11
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu

  Uchwała (pdf, 98 kb)

2011-09-12,
NR XI/120/11
w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Chojnice

  Uchwała (pdf, 55 kb)

2011-09-12,
NR XI/119/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (pdf, 51 kb)

2011-09-12,
NR XI/118/11
w sprawie zamian nieruchomości

  Uchwała (pdf, 67 kb)

2011-09-12,
NR XI/117/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (pdf, 48 kb)

2011-09-12,
NR XI/116/11
w sprawie zmiany Uchwała Nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice

  Uchwała (pdf, 77 kb)

2011-09-12,
NR XI/115/11
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 9 z oddziałami integracyjnymi "SKRZATY" w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 123 kb)

2011-09-12,
NR XI/114/11
w sprawie zmiany Uchwała Nr XIX/231/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 223 kb)

2011-09-12,
NR XI/113/11
w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 95 kb)

2011-09-12,
NR XI/112/11
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis

  Uchwała (pdf, 293 kb)

2011-09-12,
NR XI/111/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała (pdf, 2,427 kb)

2011-09-12,
NR XI/110/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

  Uchwała (pdf, 2,344 kb)

2011-09-12,
NR XI/109/11
w sprawie zmiany Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała (pdf, 54 kb)

2011-09-12,
NR XI/108/11
w sprawie zmiany Uchwała Nr III/29/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała (pdf, 51 kb)

2011-09-12,
NR XI/107/11
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

  Uchwała (pdf, 48 kb)

2011-08-17,
NR X/106/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.
 
  Uchwała (pdf, 499 kb)

2011-08-17,
NR X/105/11
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
 
  Uchwała (pdf, 63 kb)

2011-08-17,
NR X/104/11
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat adiacenckich
 
  Uchwała (pdf, 43 kb)

2011-08-17,
NR X/103/11
w sprawie ustalenia wysokości za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
  Uchwała (pdf, 43 kb)

2011-07-27
NR IX/102/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/416/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

  Uchwała (pdf, 62 kb)

2011-07-27
NR IX/101/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała (pdf, 1,757 kb)


2011-07-27
NR IX/100/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

  Uchwała (pdf, 1,034 kb)

2011-06-27
NR VIII/99/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

  Uchwała  (pdf, 2,147 kb)

2011-06-27
NR VIII/98/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 1,820 kb)

2011-06-27
NR VIII/97/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: Modrzewiowej i Dębowej w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 200 kb)

2011-06-27
NR VIII/96/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała  (pdf, 61 kb)

2011-06-27
NR VIII/95/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała  (pdf, 83 kb)

2011-06-27
NR VIII/94/11
w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała  (pdf, 53 kb)

2011-06-27
NR VIII/93/11
w sprawie użyczenia nieruchomości

  Uchwała  (pdf, 45 kb)

2011-06-27
NR VIII/92/11
w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierający wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

  Uchwała  (pdf, 177 kb)

2011-06-27
NR VIII/91/11
w sprawie określenia stref cenowych (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Chojnice

  Uchwała  (pdf, 58 kb)

2011-06-27
NR VIII/90/11
w sprawie powołania zespołu do przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 61 kb)

2011-06-27
NR VIII/89/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała  (pdf, 1,760 kb)

2011-06-27
NR VIII/88/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

  Uchwała  (pdf, 989 kb)

2011-06-27
NR VIII/87/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała  (pdf, 48 kb)

2011-06-27
NR VIII/86/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała  (pdf, 59 kb)

2011-05-30
NR VII/85/11
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

  Uchwała (pdf, 460 kb)

2011-05-30
NR VII/84/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (pdf, 67 kb)

2011-05-30
NR VII/83/11
w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (pdf, 67 kb)

2011-05-30
NR VII/82/11
w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej

  Uchwała (pdf, 297 kb)

2011-05-30
NR VII/81/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice

  Uchwała (pdf, 37 kb)

2011-05-30
NR VII/80/11
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej"

  Uchwała (pdf, 51 kb)

2011-05-30
NR VII/79/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała (pdf, 2,577 kb)

2011-05-30
NR VII/78/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

  Uchwała (pdf, 1,991 kb)

2011-05-30
NR VII/77/11
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r.

  Uchwała (pdf, 47 kb)

2011-05-30
NR VII/76/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

  Uchwała (pdf, 38 kb)

2011-04-22
NR VI/75/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 4,295 kb)

2011-04-22
NR VI/74/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 1,666 kb)

2011-04-22
NR VI/73/11
w sprawie nadania nazwy ulicy

  Uchwała  (pdf, 138 kb)

2011-04-22
NR VI/72/11
w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała  (pdf, 53 kb)

2011-04-22
NR VI/71/11
w sprawie nabycia nieruchomości

   uchwała  (pdf, 38 kb)

2011-04-22
NR VI/70/11
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie wiat przystankowych

  Uchwała  (pdf, 77 kb)

2011-04-22
NR VI/69/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

  Uchwała  (pdf, 59 kb)

2011-04-22
NR VI/68/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/387/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 maja 2006 r.

  Uchwała  (pdf, 50 kb)

2011-04-22
NR VI/67/11
w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 239 kb)

2011-04-22
NR VI/66/11
w sprawie protestów wyborczych w wyborach do organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 201 kb)

2011-04-22
NR VI/65/11
w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice

  Uchwała  (pdf, 42 kb)

2011-04-22
NR VI/64/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała  (pdf, 3,466 kb)

2011-04-22
NR VI/63/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

  Uchwała  (pdf, 2,163 kb)

2011-03-21
NR V/62/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 1.692 kb)

2011-03-21
NR V/61/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (pdf, 104 kb)

2011-03-21
NR V/60/11
w sprawie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w jego własność

  Uchwała (pdf, 111 kb)

2011-03-21
NR V/59/11
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/498/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Chojnicach, w drodze aportu

  Uchwała (pdf, 105 kb)

2011-03-21
NR V/58/11
w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Uchwała (pdf, 350 kb)

2011-03-21
NR V/57/11
w sprawie rozpatrzenia skargi dyrektorek przedszkoli niepublicznych w Chojnicach na Burmistrza Miasta Chojnice

  Uchwała (pdf, 1.489 kb)

2011-03-21
NR V/56/11
w sprawie rozpatrzenia skargi dyrektorek przedszkoli niepublicznych w Chojnicach na Burmistrza Miasta Chojnice

  Uchwała (pdf, 333 kb)

2011-03-21
NR V/55/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 
  Uchwała (pdf, 112 kb)

2011-03-21
NR V/54/11
w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałych

  Uchwała (pdf, 96 kb)

2011-03-21
NR V/53/11
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

  Uchwała (pdf, 121 kb)

2011-03-21
NR V/52/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

  Uchwała (pdf, 104 kb)

2011-03-21
NR V/51/11
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

  Uchwała (pdf, 112 kb)

2011-03-21
NR V/50/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała (pdf, 6,192 kb)

2011-03-21
NR V/49/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.
 
  Uchwała (pdf, 4,849 kb)

2011-02-14
NR IV/48/11
w sprawie nadania nazwy ulicy

  Uchwała (pdf, 559 kb)

2011-02-14
NR IV/47/11
w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (pdf, 55 kb)

2011-02-14
NR IV/46/11
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

  Uchwała (pdf, 58 kb)

2011-02-14
NR IV/45/11
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości na uzupełnienie lokalu

  Uchwała (pdf, 56 kb)

2011-02-14
NR IV/44/11
w sprawie ustalenia udziałów w nieruchomości wspólnej

  Uchwała (pdf, 46 kb)

2011-02-14
NR IV/43/11
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2011 rok.

  Uchwała (pdf, 109 kb)

2011-02-14
NR IV/42/11
w sprawie rozpatrzenia skargi Polskiego Związku Działkowców - Okręgowy Zarząd w Gdańsku na Burmistrza Miasta Chojnice
 
   Uchwała (pdf, 220 kb)

2011-02-14
NR IV/41/11
w sprawie zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli

  Uchwała (pdf, 57 kb)

2011-02-14
NR IV/40/11
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

  Uchwała (pdf, 1,183 kb)

2011-02-14
NR IV/39/11
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2043 r.

  Uchwała (pdf, 2,105 kb)