Urząd Miejski w Chojnicach

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2012

 

Nr 104 z dnia 31.12.2012r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta z dnia 02.02.2010 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 169/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.


Nr 103 z dnia 31.12.2012r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 54/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice- wydane na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.)


Nr 102 z dnia 31.12.2012r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego Chojnice


Nr 101 z dnia 31.12.2012r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego Chojnice


Nr 100 z dnia 31.12.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 99 z dnia 31.12.2012r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłanianych w postępowaniu konkursowym.


Nr 98 z dnia 28.12.2012r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2013r.


Nr 97 z dnia 27.12.2012r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do roztrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii, ochrony zwierząt.


Nr 96 z dnia 24.12.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 95 z dnia 20.12.2012r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Nr 94 z dnia 14.12.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 93 z dnia 13.12.2012r.
w/s wprowadzenia Regulaminu korzystania z naturalnego lodowiska w Parku 1000-lecia w Chojnicach.


Nr 92 z dnia 07.12.2012r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji oraz wzoru kart ocen.


Nr 91 z dnia 05.12.2012r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.


Nr 90 z dnia 05.12.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 89 z dnia 03.12.2012r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. "Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "PRYTULISKO" w Chojnicach przy ul.Igielskiej 24 w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r." w formie powierzenia zadania.


Nr 88 z dnia 27.11.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 87 z dnia 21.11.2012r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 86 z dnia 20.11.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 85 z dnia 14.11.2012r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2013r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.


Nr 84 z dnia 14.11.2012r.
w/s powołania komisji odbiorowej.


Nr 83 z dnia 13.11.2012r.
w/s wypłaty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach za miesiąc grudzień 2012 roku.


Nr 82 z dnia 08.11.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 81 z dnia 05.11.2012r.
w/s wprowadzenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach.


Nr 80 z dnia 30.10.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 79 z dnia 26.10.2012r.
w/s Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic"-rekrutacja dodatkowa.


Nr 78 z dnia 23.10.2012r.
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Chojnickego Domu Kultury w Chojnicach.


Nr 77 z dnia 09.10.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 76 z dnia 09.10.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółce zo.o. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.


Nr 75 z dnia 09.10.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.zo.o. w Chojnicach.


Nr 74 z dnia 26.09.2012r.
w/s powiększenia liczby pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 73 z dnia 25.09.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 72 z dnia 25.09.2012r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 71 z dnia 17.09.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 70 z dnia 07.09.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 69 z dnia 06.09.2012r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 68 z dnia 05.09.2012r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.


Nr 67 z dnia 28.08.2012r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 66 z dnia 28.08.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 65 z dnia 24.08.2012r.
w/s podstawowych parametrów przyjetych do prac nad budżetem na 2013r.


Nr 64 z dnia 13.08.2012r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 20 sierpnia 2012 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 63 z dnia 01.08.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 62 z dnia 26.07.2012r.
w/s zatwierdzenia ragulaminu targowisk.


Nr 61 z dnia 26.07.2012r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 60 z dnia 12.07.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 59 z dnia 09.07.2012r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 58 z dnia 03.07.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 57 z dnia 02.07.2012r.
w/s zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chojnice.


Nr 56 z dnia 27.06.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 55 z dnia 27.06.2012r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2012 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 54 z dnia 27.06.2012r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.


Nr 53 z dnia 13.06.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 52 z dnia 06.06.2012r.
w/s zmiany składu stałej komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego oraz stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskm w Chojnicach.


Nr 51 z dnia 06.06.2012r.
w/s przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.


Nr 50 z dnia 28.05.2012r.
w/s wprowadzenie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont


Nr 49 z dnia 28.05.2012r.
w/s wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach "Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej".


Nr 48 z dnia 28.05.2012r.
w/s ustanowienia Polityki szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 47 z dnia 28.05.2012r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 46 z dnia 28.05.2012r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym.


Nr 45 z dnia 14.05.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 44 z dnia 09.05.2012r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.


Nr 43 z dnia 09.05.2012r.
w/s powołania likwidatora Przedszkola Samorządowego Nr 9 z oddziałami integracyjnymi "SKRZATY" w Chojnicach.


Nr 42 z dnia 09.05.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp.zo.o. w Chojnicach.


Nr 41 z dnia 09.05.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp.zo.o. w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.


Nr 40 z dnia 09.05.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o. w Chojnicach.


Nr 39 z dnia 09.05.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółce zo.o Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.


Nr 38 z dnia 07.05.2012r.
w/s szczegółowych zasad i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowym instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.


Nr 37 z dnia 07.05.2012r.
w/s ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Nr 36 z dnia 26.04.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego pełniącej obowiązki Dyrektora Chojnickiego Domu Kultury.


Nr 35 z dnia 26.04.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.


Nr 34 z dnia 26.04.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółce zo.o. Miejskie Wodociągi w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.


Nr 33 z dnia 26.04.2012r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Miejskie Wodociągi sp.zo.o. w Chojnicach.


Nr 32 z dnia  25.04.2012r. 
w/s ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółce zo.o. Centrum Park Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.


Nr 31 z dnia  25.04.2012r. 
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Centrum Park Chojnice sp.zo.o. w Chojnicach.


Nr 30 z dnia  24.04.2012r. 
w/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.:" Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach".


Nr 29 z dnia  23.04.2012r. 
w/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.:" Modernizacja kanalizacji deszczowej- wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej i Nowotki w Chojnicach.


Nr 28 z dnia  20.04.2012r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 27 z dnia  19.04.2012r. 
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013.


Nr 26 z dnia  11.04.2012r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 25 z dnia  11.04.2012r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu bankowego" przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 24 z dnia  28.03.2012r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 23 z dnia  26.03.2012r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 22 z dnia 23.03.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 21 z dnia  15.03.2012r. 
w/s powołania Komisji ds. realizowania "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2012-2032.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 62 z dnia 22 maja 2018 r.


Nr 20 z dnia  15.03.2012 r. 
w/s przyzanania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 19 z dnia  09.03.2012 r. 
w/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji pn.:"Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza w Chojnicach".


Nr 18 z dnia  05.03.2012 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 17 z dnia  27.02.2012 r. 
w/s cen za drewno opałowe pozyskane w trakcie wycinki drzew z terenów miejskich.


Nr 16 z dnia  27.02.2012 r. 
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice.


Nr 15 z dnia  21.02.2012 r. 
w/s powołania Rady Strategii oraz określenia ramowych zasad pracy Rady Strategii.


Nr 14 z dnia  21.02.2012 r. 
w/s powołania Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020.


Nr 13 z dnia  17.02.2012 r. 
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzeni regulaminu konkursu oraz składu komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.


Nr 12 z dnia  16.02.2012 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 11 z dnia  14.02.2012 r. 
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji, składu komisji konkursowej oraz wzoru kart ocen formalnej i merytorycznej.


Nr 10 z dnia 7.02.2012r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11.01.2012r. w sprawie zbycia obiektów po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowego Nr 9 "SKRZATY" z oddziałami integracyjnymi w Chojnicach z przeznaczeniem na cel prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi.


Nr 9 z dnia  06.02.2012 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.


Nr 8 z dnia 26.01.2012r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2012r.


Nr 7 z dnia 26.01.2012r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.


Nr 6 z dnia 11.01.2012r.
w/s wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu teroryzmu.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 40/2023 z dnia 28 marca 2023 r.


Nr 5 z dnia 11.01.2012r.
w/s zbycia obiektów po mającym ulec likwidacji Przedszkolu Samorządowego Nr 9 "SKRZATY" z oddziałami integracyjnymi w Chojnicach z przeznaczeniem na cel prowadzenia przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi


Nr 4 z dnia 9.01.2012r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.


Nr 3 z dnia 5.01.2012r.
w/s powołania Komisji Konkursowej do roztrzygania konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakrsie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Wypoczynku dzieci i młodzieży; Ochrony i promocji zdrowia; Dzaiłalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.


Nr 2 z dnia 3.01.2012r.
w/s wysokości opłat za wynajem boiska - BNN "Modrak".


Nr 1 z dnia 3.01.2012r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.