Urząd Miejski w Chojnicach

2012-12-21
NR XXVII/299/12
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 452 kb)

2012-12-21
NR XXVII/298/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 586 kb)

2012-12-21
NR XXVII/297/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 770 kb)

2012-12-21
NR XXVII/296/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2012-12-21
NR XXVII/295/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 49 kb)

2012-12-21
NR XXVII/294/12
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

2012-12-21
NR XXVII/293/12
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2012-12-21
NR XXVII/292/12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   Uchwała (pdf, 107 kb)

2012-12-21
NR XXVII/291/12
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 239 kb)

2012-12-21
NR XXVII/290/12
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2012-12-21
NR XXVII/289/12
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2012-12-21
NR XXVII/288/12
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,636 kb)

2012-12-21
NR XXVII/287/12
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

   Uchwała (pdf, 653 kb)

2012-12-21
NR XXVII/286/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Chojnicach w strukturze Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 57 kb)

2012-12-21
NR XXVII/285/12
w sprawie podziału miasta Chojnice na stałe obwody głosowania.

   Uchwała (pdf, 114 kb)

2012-12-21
NR XXVII/284/12
w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 47 kb)

2012-12-21
NR XXVII/283/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,754 kb)

2012-12-21
NR XXVII/282/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.

   Uchwała (pdf, 1,554 kb)

2012-11-26
NR XXVI/281/12
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 86 kb)

2012-11-26
NR XXVI/280/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 161 kb)

2012-11-26
NR XXVI/279/12
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 88 kb)

2012-11-26
NR XXVI/278/12
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 220 kb)

2012-11-26
NR XXVI/277/12
w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Chojnicach w strukturze Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 62 kb)

2012-11-26
NR XXVI/276/12
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 562 kb)

2012-11-26
NR XXVI/275/12
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

   Uchwała (pdf, 207 kb)

2012-11-26
NR XXVI/274/12
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 101 kb)


2012-11-26
NR XXVI/273/12
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 159 kb)

2012-11-26
NR XXVI/272/12
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 160 kb)

2012-11-26
NR XXVI/271/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 610 kb)

2012-11-26
NR XXVI/270/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.

   Uchwała (pdf, 1,551 kb)

2012-11-26
NR XXVI/0/12
w sprawie Projekt - budżet na 2013.

  Uchwała (pdf, 2,627 kb)

2012-11-26
NR XXVI/0/12
w sprawie Projekt wieloletnia prognoza finansowa.

  Uchwała (pdf, 1,033 kb)

2012-10-22
NR XXV/269/12
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

   Uchwała (pdf, 207 kb)

2012-10-22
NR XXV/268/12
w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze

   Uchwała (pdf, 177 kb)

2012-10-22
NR XXV/267/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 2,261 kb)

2012-10-22
NR XXV/266/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.

   Uchwała (pdf, 1,679 kb)

2012-09-24
NR XXIV/265/12
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola.
 
   Uchwała (pdf, 84 kb)

2012-09-24
NR XXIV/264/12
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 145 kb)

2012-09-24
NR XXIV/263/12
w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 152 kb)

2012-09-24
NR XXIV/262/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 60 kb)

2012-09-24
NR XXIV/261/12
w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji.

   Uchwała (pdf, 53 kb)

2012-09-24
NR XXIV/260/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/08 z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 154 kb)

2012-09-24
NR XXIV/259/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 2,179 kb)

2012-09-24
NR XXIV/258/12
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,625 kb)

2012-09-24
NR XXIV/257/12
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice.

   Uchwała (pdf, 66 kb)

2012-09-24
NR XXIV/256/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2012 rok.

   Uchwała (pdf, 49 kb)

2012-09-24
NR XXIV/255/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.

   Uchwała (pdf, 866 kb)

2012-08-27
NR XXIII/254/12
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

   Uchwała (pdf, 193 kb)

2012-08-27
NR XXIII/253/12
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 175 kb)

2012-08-27
NR XXIII/252/12
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 166 kb)

2012-08-27
NR XXIII/251/12
w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2012-08-27
NR XXIII/250/12
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. W Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 410 kb)

2012-08-27
NR XXIII/249/12
w sprawie zbycia lokali użytkowych (garaży).

   Uchwała (pdf, 73 kb)

2012-08-27
NR XXIII/248/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/233/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjecie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic.

   Uchwała (pdf, 53 kb)

2012-08-27
NR XXIII/247/12
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej"

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2012-08-27
NR XXIII/246/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/167/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

   Uchwała (pdf, 69 kb)

2012-08-27
NR XXIII/245/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/242/08 Rady miejskiej w Chojnicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na udzielenie dotacji na ochronę zabytków.

   Uchwała (pdf, 62 kb)

2012-08-27
NR XXIII/244/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 2,439 kb)

2012-08-27
NR XXIII/243/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.

   Uchwała (pdf, 1,371 kb)

2012-08-27
NR XXIII/242/12
w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

   Uchwała (pdf, 38 kb)

2012-07-10
NR XXII/241/12
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

  Uchwała (pdf, 296 kb)

2012-07-02
NR XXI/240/12
w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 72 kb)

2012-07-02
NR XXI/239/12
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,482 kb)

2012-07-02
NR XXI/238/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 50 kb)

2012-07-02
NR XXI/237/12
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 780 kb)

2012-07-02
NR XXI/236/12
w sprawie przyznania dzierżawcom lokali użytkowych (garaży) pierwszeństwa w ich nabyciu.

   Uchwała (pdf, 106 kb)

2012-07-02
NR XXI/235/12
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

   Uchwała (pdf, 384 kb)

2012-07-02
NR XXI/234/12
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 209 kb)

2012-07-02
NR XXI/233/12
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic.

   Uchwała (pdf, 67 kb)

2012-07-02
NR XXI/232/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/222/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice na lata 2004 - 2013.

   Uchwała (pdf, 175 kb)

2012-07-02
NR XXI/231/12
w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016".

   Uchwała (pdf, 165 kb)

2012-07-02
NR XXI/230/12
w sprawie zasad korzystania z Parku 10000-lecia w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 72 kb)

2012-07-02
NR XXI/229/12
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

   Uchwała (pdf, 89 kb)

2012-07-02
NR XXI/228/12
w sprawie zmiany uchwały XV/160/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2012-07-02
NR XXI/227/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/201/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 53 kb)

2012-07-02
NR XXI/226/12
w sprawie zmiant wieloletniej prognozy finansowej.
 
  Uchwała (pdf, 2,303 kb)

2012-07-02
NR XXI/225/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.

   Uchwała (pdf, 968 kb)

2012-07-02
NR XXI/224/12
w sprawie wystąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł.

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2012-06-04
NR XX/223/12
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
   
   Uchwała (pdf, 52 kb)

2012-06-04
NR XX/222/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 2,163 kb)

2012-06-04
NR XX/221/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.

   Uchwała (pdf, 1,361 kb)

2012-06-04
NR XX/220/12
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011r.

   Uchwała (pdf, 66 kb)

2012-06-04
NR XX/219/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.

   Uchwała (pdf, 43 kb)

2012-04-30
NR XIX/218/12
w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usług oraz zieleni przy ulicy Mrozowa w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 725 kb)

2012-04-30
NR XIX/217/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 59 kb)

2012-04-30
NR XIX/216/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 99 kb)

2012-04-30
NR XIX/215/12
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 128 kb)

2012-04-30
NR XIX/214/12
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 127 kb)

2012-04-30
NR XIX/213/12
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 130 kb)

2012-04-30
NR XIX/212/12
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 198 kb)

2012-04-30
NR XIX/211/12
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,100 kb)

2012-04-30
NR XIX/210/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 3,129 kb)

2012-04-30
NR XIX/209/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012r.

   Uchwała (pdf, 2,271 kb)

2012-03-19
NR XVIII/208/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicy Młodzieżowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,636 kb)


2012-03-19

NR XVIII/207/12
w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicach: Budowlanych, Grunwaldzkiej, Reymonta, Wyszyńskiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 7,236 kb)

2012-03-19
NR XVIII/206/12
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 133 kb)

2012-03-19
NR XVIII/205/12
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

   Uchwała (pdf, 190 kb)

2012-03-19
NR XVIII/204/12
w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 81 kb)

2012-03-19
NR XVIII/203/12
w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 9 z oddziałami integracyjnymi "SKRZATY" w Chojnicach, przy ul. Młodzieżowej 5.
   
   Uchwała (pdf, 79 kb)

2012-03-19
NR XVIII/202/12
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

   Uchwała (pdf, 49 kb)

2012-03-19
NR XVIII/201/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 52 kb)

2012-03-19
NR XVIII/200/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 2,992 kb)

2012-03-19
NR XVIII/199/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.
  
  Uchwała (pdf, 1,570 kb)

2012-02-20
NR XVII/198/12
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.

   Uchwała (pdf, 71 kb)

2012-02-20
NR XVII/197/12
w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali niemieszkalnych.

   Uchwała (pdf, 117 kb)

2012-02-20
NR XVII/196/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 115 kb)

2012-02-20
NR XVII/195/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 48 kb)

2012-02-20
NR XVII/194/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 53 kb)

2012-02-20
NR XVII/193/12
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2012-02-20
NR XVII/192/12
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2012-2032".

   Uchwała (pdf, 1,378 kb)

2012-02-20
NR XVII/191/12
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

   Uchwała (pdf, 73 kb)

2012-02-20
NR XVII/190/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/167/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

   Uchwała (pdf, 632 kb)

2012-02-20
NR XVII/189/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 55 kb)

2012-02-20
NR XVII/188/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 3,117 kb)

2012-02-20
NR XVII/187/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 r.

   Uchwała (pdf, 597 kb)

2012-01-24
NR XVI/186/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 1,299 kb)

2012-01-24
NR XVI/185/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 1,159 kb)

2012-01-24
NR XVI/184/12
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009-2011 r. "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2009-2013".

   Uchwała (pdf, 2,564 kb)

2012-01-24
NR XVI/183/12
w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach na rok 2012.

   Uchwała (pdf, 838 kb)

2012-01-24
NR XVI/182/12
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2012 rok.

   Uchwała (pdf, 111 kb)

2012-01-24
NR XVI/181/12
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2012-01-24
NR XVI/180/12
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 2,173 kb)

2012-01-24
NR XVI/179/12
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2012 R.

   Uchwała (pdf, 1,171 kb)

2012-01-24
NR XVI/178/12
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/162/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 48 kb)