Urząd Miejski w Chojnicach

2013-12-16
NR XXXIX/430/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
   Uchwała (pdf, 585 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/429/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.
 
   Uchwała (pdf, 952 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/428/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/287/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 
   Uchwała (pdf, 92 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/427/13
w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/3 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice.
 
   Uchwała (pdf, 41 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/426/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
 
   Uchwała (pdf, 31 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/425/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/409/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
   Uchwała (pdf, 41 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/424/13
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018.
 
   Uchwała (pdf, 720 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/423/13
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 
   Uchwała (pdf, 600 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/422/13
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
   Uchwała (pdf, 106 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/421/13
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
 
   Uchwała (pdf, 877 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/420/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 
   Uchwała (pdf, 31 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/419/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 
   Uchwała (pdf, 31 kb)

2013-12-16
NR XXXIX/418/13
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2014r.
 
   Uchwała (pdf, 4,340 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/417/13
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 131 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/416/13
w sprawie zmiany okresu użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnice i będącej w użytkowaniu wieczystym.

   Uchwała (pdf, 86 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/415/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 40 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/414/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 38 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/413/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 44 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/412/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 39 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/411/13
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przekazywania.

   Uchwała (pdf, 258 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/410/13
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 412 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/409/13
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 596 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/408/13
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/407/13
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/406/13
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/405/13
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 100 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/404/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 946 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/403/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 1,372 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/0/13
w sprawie projektu budżetu Miasta Chojnice na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok

  Treść projektu uchwały (pdf, 2,949 kb)
  Treść projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok (pdf, 819 kb)

 

2013-10-28
NR XXXVII/402/13
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 70 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/401/13
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Chojnice.

   Uchwała (pdf, 34 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/400/13
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.

   Uchwała (pdf, 27 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/399/13
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,785 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/398/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,643 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/397/13
w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego trenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,313 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/396/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/395/13
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 426 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/394/13
w sprawie zatwierdzenia porozumień - umów partnerskich.

   Uchwała (pdf, 461 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/393/13
w sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej.

   Uchwała (pdf, 817 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/392/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 967 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/391/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 1,448 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/390/13
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 172 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/389/13
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 217 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/388/13
w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 52 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/387/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 40 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/386/13
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/385/13
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

   Uchwała (pdf, 34 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/384/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/383/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/382/13
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

   Uchwała (pdf, 38 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/381/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 971 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/380/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 1,250 kb)

2013-09-09
NR XXXV/379/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

  Uchwała (pdf, 39 kb)

2013-09-09
NR XXXV/378/13
w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Gdańsku.

  Uchwała (pdf, 49 kb)

2013-09-09
NR XXXV/377/13
w sprawie rozwiązania spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 35 kb)

2013-09-09
NR XXXV/376/13
w sprawie rozpatrzenia skargi.

  Uchwała (pdf, 104 kb)

2013-09-09
NR XXXV/375/13
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego.

  Uchwała (pdf, 42 kb)

2013-09-09
NR XXXV/374/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

  Uchwała (pdf, 43 kb)

2013-09-09
NR XXXV/373/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

  Uchwała (pdf, 43 kb)

2013-09-09
NR XXXV/372/13
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Uchwała (pdf, 44 kb)

2013-09-09
NR XXXV/371/13
w sprawie zatwierdzenia porozumień - umów partnerskich.

  Uchwała (pdf, 1,224 kb)

2013-09-09
NR XXXV/370/13
w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice.

  Uchwała (pdf, 40 kb)

2013-09-09
NR XXXV/369/13
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o.o w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 265 kb)

2013-09-09
NR XXXV/368/13
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

  Uchwała (pdf, 764 kb)

2013-09-09
NR XXXV/367/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  Uchwała (pdf, 1,003 kb)

2013-09-09
NR XXXV/366/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

  Uchwała (pdf, 901 kb)

2013-07-15

NR XXXIV/365/13
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 578 kb)

2013-07-15
NR XXXIV/364/13
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży
 
   Uchwała (pdf, 158 kb)

2013-07-15
NR XXXIV/363/13
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
 
   Uchwała (pdf, 614 kb)

2013-07-15
NR XXXIV/362/13
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 
   Uchwała (pdf, 479 kb)

2013-07-15
NR XXXIV/361/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.
 
   Uchwała (pdf, 481 kb)

2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat sprzedaży
 
   Treść obwieszczenia (pdf, 183 kb)

2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach
 
   Treść obwieszczenia (pdf, 293 kb)

2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice


   Treść obwieszczenia (pdf, 299 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/360/13
w sprawie zatwierdzenie Porozumienia - umowy partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".
 
   Uchwała (pdf, 750 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/359/13
w sprawie nabycia lokali.
 
   Uchwała (pdf, 88 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/358/13
w sprawie zbycia nieruchomości.
 
   Uchwała (pdf, 44 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/357/13
w sprawie zbycia nieruchomości.
 
   Uchwała (pdf, 42 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/356/13
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
   Uchwała (pdf, 37 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/355/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 
   Uchwała (pdf, 982 kb)

2013-06-24
NR XXXIII/354/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.
 
   Uchwała (pdf, 1,023 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/353/13
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 570 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/352/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 6,353 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/351/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,580 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/350/13
w sprawie nabycia lokali.

   Uchwała (pdf, 52 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/349/13
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, działającymi na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 49 kb)


2013-06-10,
NR XXXII/348/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 803 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/347/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013r.

   Uchwała (pdf, 1,014 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/346/13
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2012r.

   Uchwała (pdf, 32 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/345/13
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.

   Uchwała (pdf, 28 kb)

2013-06-10
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Obwieszczenie (pdf, 293 kb)

2013-04-22
NR XXXI/344/13
w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

   Uchwała (pdf, 63 kb)

2013-04-22
NR XXXI/343/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2013 rok.

   Uchwała (pdf, 54 kb)

2013-04-22
NR XXXI/342/13
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

   Uchwała (pdf, 73 kb)

2013-04-22
NR XXXI/341/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2013-04-22
NR XXXI/340/13
w sprawie nabycia lokali.

   Uchwała (pdf, 162 kb)

2013-04-22
NR XXXI/339/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 304 kb)

2013-04-22
NR XXXI/338/13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2013-04-22
NR XXXI/337/13
w sprawie ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2013-04-22
NR XXXI/336/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/287/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

   Uchwała (pdf, 110 kb)

2013-04-22
NR XXXI/335/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 911 kb)

2013-04-22
NR XXXI/334/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice za 2013r.

   Uchwała (pdf, 1,050 kb)

2013-03-25
NR XXX/333/13
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 208 kb)

2013-03-25
NR XXX/332/13
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 699 kb)

2013-03-25
NR XXX/331/13
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 280 kb)

2013-03-25
NR XXX/330/13
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 297 kb)

2013-03-25
NR XXX/329/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/251/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.


   Uchwała (pdf, 115 kb)

2013-03-25
NR XXX/328/13
w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 76 kb)

2013-03-25
NR XXX/327/13
w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 51 kb)

2013-03-25
NR XXX/326/13
w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 67 kb)

2013-03-25
NR XXX/325/13
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

   Uchwała (pdf, 584 kb)

2013-03-25
NR XXX/324/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 1,757 kb)

2013-03-25
NR XXX/323/13
w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 184 kb)

2013-03-25
NR XXX/322/13
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 r.

   Uchwała (pdf, 254 kb)

2013-03-25
NR XXX/321/13
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2013-03-25
NR XXX/320/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 76 kb)

2013-03-25
NR XXX/319/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 940 kb)

2013-03-25
NR XXX/318/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 1,448 kb)

2013-03-25
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

  Obwieszczenie (pdf, 303 kb)

2013-03-25
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży.

   Obwieszczenie (pdf, 185 kb)

2013-02-25
NR XXIX/317/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 60 kb)

2013-02-25
NR XXIX/316/13
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 45 kb)

2013-02-25
NR XXIX/315/13
w sprawie zamian nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2013-02-25
NR XXIX/314/13
w sprawie nabycia lokalu.

   Uchwała (pdf, 40 kb)

2013-02-25
NR XXIX/313/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 49 kb)

2013-02-25
NR XXIX/312/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 63 kb)

2013-02-25
NR XXIX/311/13
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 56 kb)

2013-02-25
NR XXIX/310/13
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2013-02-25
NR XXIX/309/13
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,646 kb)

2013-02-25
NR XXIX/308/13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 58 kb)

2013-02-25
NR XXIX/307/13
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała(pdf, 1,157 kb)

2013-02-25
NR XXIX/306/13
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 666 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/305/13
w sprawie odmowy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

   Uchwała (pdf, 24 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/304/13
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2013 rok.

   Uchwała (pdf, 117 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/303/13
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/302/13
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny gruntów.

   Uchwała (pdf, 38 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/301/13
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 1,524 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/300/13
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2013 r.

   Uchwała (pdf, 2,692 kb)