Urząd Miejski w Chojnicach

Prawo miejscowe

​​

 

​​​​​​​​

​​​​​​​2024-03-04
NR LXIII/780/24

w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 


​​​​​​2024-03-04
NR LXIII/779/24

w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 


​​​​​2024-03-04
NR LXIII/778/24

w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 


​​​​2024-03-04
NR LXIII/777/24

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


​​​2024-03-04
NR LXIII/776/24

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2024-03-04
NR LXIII/774/24

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2024.

​​​​​​​​​​​​​​


2024-01-29
NR LXII/763/24

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 


2024-01-29
NR LXII/762/24

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.

 


​​​​​​​​2023-12-18
NR LXI/755/23

w/s zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 


​​​​​​2023-12-18
NR LXI/753/23

w/s nadania nazwy ronda.

 


​​​​​2023-12-18
NR LXI/752/23

w/s określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

 

 


​​​2023-12-18
NR LXI/750/23

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


2023-11-20
NR LX/737/23

w/s określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 


​​​​​​​2023-11-20
NR LX/736/23

w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 


​​​​​​2023-11-20
NR LX/735/23

w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

 


​​​​​2023-11-20
NR LX/734/23

w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


​​​​2023-11-20
NR LX/733/23

w/s opłaty targowej.

 


​​​2023-11-20
NR LX/732/23

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


​​2023-11-20
NR LX/731/23

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


2023-10-30
NR LIX/728/23

w/s zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 


2023-10-30
NR LIX/725/23

zmieniająca uchwałę w/s nadania nazw projektowanych ulic.

 


2023-09-18
NR LVIII/707/23

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


2023-09-18
NR LVIII/706/23

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


2023-09-18
NR LVII/707/23

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


2023-09-18
NR LVII/706/23

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


2023-08-18
NR LVII/699/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-08-18
NR LVII/698/23

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


2023-06-26
NR LV/688/23

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

 


2023-06-26
NR LV/683/23

w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-06-26
NR LV/682/23

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


2023-06-26
NR LV/681/23

w/s utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


2023-05-29
NR LIV/670/23

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.

 


2023-05-29
NR LIV/668/23

w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-05-29
NR LIV/666/23

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 


2023-04-24
NR LII/660/23

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.

 


2023-04-24
NR LII/657/23

w/s zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.

 


2023-04-24
NR LII/654/23

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-04-24
NR LII/653/23

w/s określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 


2023-03-27
NR LII/643/23

w/s utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice i przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej.

 


2023-02-27
NR LI/629/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-02-27
NR LI/628/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-02-27
NR LI/625/23

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023.

 


2023-01-10
NR XLIX/616/23

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-01-10
NR XLIX/615/23

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2022-12-19
NR XLVIII/606/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-12-19
NR XLVIII/605/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-12-19
NR XLVIII/604/22

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2022-12-19
NR XLVIII/603/22

w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice.

 


2022-11-21
NR XLVI/590/22

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/589/22

w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/588/22

w/s określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 


​​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/587/22

w/s opłaty targowej.

 


​​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/586/22

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


​​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/585/22

w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


​​​​​​​​​​​​​2022-11-21
NR XLVI/584/22

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


​​​2022-10-24
NR XLIV/572/22

nadania nazwy ulicy.

 


2022-10-24
NR XLIV/570/22

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

 


2022-10-24
NR XLIV/569/22

w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice.

 


2022-09-27
NR XLIII/564/22

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach.

 


2022-09-27
NR XLIII/562/22

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.

 


2022-09-27
NR XLIII/561/22

w/s określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.

 


2022-09-27
NR XLIII/560/22

w/s ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

 


2022-08-22
NR XLII/551/22

w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023.

 


2022-06-20
NR XL/540/22

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


2022-06-06
NR XXXIX/530/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/519/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/518/22

w/s nadania nazwy ulicy

 


2022-05-16
NR XXXVIII/516/22

w/s określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.

 


2022-05-16
NR XXXVIII/515/22

w/s ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


2022-04-14
NR XXXVII/509/22

w/s udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

 


2022-04-04
NR XXXVI/503/22

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2022-04-04
NR XXXVI/500/22

w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

 


​​​​​2022-02-28
NR XXXV/491/22

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2022.

 


2022-02-28
NR XXXV/490/22

w/s wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

 


2022-02-28
NR XXXV/489/22

w/s Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego.

 


​​​​2022-02-28
NR XXXV/488/22

w/s powierzenia Burmistrzowi Miasta Chojnice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 


​​​2022-01-24
NR XXXIV/477/22

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


​​2022-01-24
NR XXXIV/476/22

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


2022-01-24
NR XXXIV/475/22

w/s ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.

 


2022-01-24
NR XXXIV/474/22

w/s ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

 


2021-12-27
NR XXXIII/467/21

w/s trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

 


2021-12-27
NR XXXIII/463/21

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/453/21

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach i nadania jej statutu.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/446/21

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworca autobusowego.

 


2021-11-22
NR XXXII/445/21

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

 


2021-11-22
NR XXXII/444/21

w sprawie opłaty targowej.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/443/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


2021-11-22
NR XXXII/442/21

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


​​2021-11-22
NR XXXII/441/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


​​2021-10-25
NR XXXI/435/21

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2021-09-27
NR XXX/429/21

w/s przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 - 2027”.

 


2021-08-16
NR XXIX/420/21

w/s uchylenia Uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

 


​​​​​​2021-08-16
NR XXIX/419/21

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

 


​​​​​2021-08-16
NR XXIX/411/21

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach.

 


​​​​2021-08-16
NR XXIX/410/21

w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 


​​​​2021-08-16
NR XXIX/409/21

w/s w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 


​​​​2021-08-16
NR XXIX/407/21

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


​​​2021-06-14
NR XXVIII/397/21

w/s zasad i trybu korzystania z boiska piłkarskiego pn. „Boisko Nowe”.

 


​​2021-06-14
NR XXVIII/396/21

w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2021/2022.

 


2021-06-14
NR XXVIII/395/21

w/s określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 


2021-05-10
NR XXVII/387/21

w/s nadania nazw ulic.

 


2021-05-10
NR XXVII/382/21

w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2021-03-29
NR XXVI/370/21

w/s nadania nazwy ronda.

 


2021-03-29
NR XXVI/369/21

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2021-03-29
NR XXVI/368/21

w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 


2021-03-29
NR XXVI/365/21

w/s przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r.

 


2021-03-01
NR XXV/350/21

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


2021-03-01
NR XXV/349/21

w/s podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 


2021-03-01
NR XXV/348/21

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.

 


2021-03-01
NR XXV/347/21

w/s zasad i trybu korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach.

 


2021-01-25
NR XXIV/337/21

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2021-01-25
NR XXIV/335/21

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/329/20

w/s szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/327/20

w/s wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/326/20

w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/320/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.

 


 

2020-12-21
NR XXIII/319/20

w/s nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnickie Centrum Kultury”.

 


 

2020-11-23
NR XXII/305/20

w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-11-23
NR XXII/304/20

w/s zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 


 

2020-11-23
NR XXII/303/20

w/s opłaty targowej.

 


 

2020-11-23
NR XXII/302/20

w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


 

2020-11-23
NR XXII/301/20

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


 

2020-11-23
NR XXII/300/20

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


 

2020-10-26
NR XXI/297/20

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


 

2020-10-26
NR XXI/296/20

w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 


 

2020-09-28
NR XX/276/20

w/s nadania nazwy ronda.

 


 

2020-09-28
NR XX/273

w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


 

2020-09-28
NR XX/272/20

w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


 

2020-09-28
NR XX/271/20

w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


 

2020-09-28
NR XX/270/20

w/s uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-09-28
NR XX/269/20

w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

 


 

2020-08-24
NR XIX/266/20

w/s nadania nazwy ronda.

 


 

2020-08-24
NR XIX/265/20

w/s nadania nazwy ronda.

 


 

2020-08-24
NR XIX/262/20

w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 


 

2020-08-24
NR XIX/261/20

w/s ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2020/2021.

 


 

2020-08-24
NR XIX/259/20

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


 

2020-08-24
NR XIX/258/20

w/s utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-08-24
NR XIX/257/20

w/s utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/251/20

zmieniająca Uchwałę Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/244/20

określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/242/20

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 


 

2020-06-22
NR XVIII/241/20

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach” .

 


 

2020-03-23
NR XVI/229/20

zmieniająca Uchwałę Nr XII/159/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

 


 

2020-03-23
NR XVI/224/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/223/20

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/221/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-03-23
NR XVI/219/20

w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 


 

2020-03-23
NR XVI/218/20

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


 

2020-03-23
NR XVI/217/20

w/s opłaty targowej.

 


 

2020-02-24
NR XV/209/20

w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


 

2020-02-24
NR XV/204/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/203/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/202/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/201/20

w/s nadania nazwy ulicy.

 


 

2020-02-24
NR XV/200/20

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


 

2020-02-24
NR XV/199/20

w/s przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Angowickiej.

 


2020-02-24
NR XV/198/20

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2020.


 

2020-02-24
NR XV/195/20

w/s przyjęcia programu „Chojnicka Karta Seniora”.

 


 

2019-12-19
NR XIII/190/19

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2019/2020.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

 


 

2019-12-19
NR XIII/183/19

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.

   Uchwała (pdf, 1016 kb)

 


 

2019-12-19
NR XIII/181/19

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   Uchwała (pdf, 182 kb)

 


 

2019-12-19
NR XIII/180/19

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

   Uchwała (pdf, 99 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/170/19

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.

   Uchwała (pdf, 554 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/163/19

w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 597 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/161/19

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

   Uchwała (pdf, 514 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/159/19

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

   Uchwała (pdf, 422 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/158/19

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

   Uchwała (pdf, 276 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/157/19

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/156/19

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/155/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/154/19

w sprawie opłaty targowej.

   Uchwała (pdf, 176 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/153/19

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   Uchwała (pdf, 655 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/152/19

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

 


 

2019-11-20
NR XII/151/19

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

 


 

2019-10-21
NR XI/146/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

 


 

2019-10-21
NR XI/143/19

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Chojnicach i nadania Statutu.

   Uchwała (pdf, 191 kb)

 


 

2019-10-21
NR XI/142/19

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/567/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

   Uchwała (pdf, 101 kb)

 


 

2019-09-23
NR X/133/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1239 kb)

 


 

2019-09-23
NR X/131/19

w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.

   Uchwała (pdf, 100 kb)

 


 

2019-08-26
NR IX/121/19

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

   Uchwała (pdf, 282 kb)

 


 

2019-08-26
NR IX/115/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2103 kb)

 


 

2019-08-26
NR IX/113/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 813 kb)

 


 

2019-08-26
NR IX/112/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 808 kb)

 


 

2019-06-24
NR VIII/100/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

 


 

2019-06-24
NR VIII/99/19

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

 


 

2019-05-13
NR VI/87/19

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 215 kb)

 


 

2019-05-13
NR VI/78/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 835 kb)

 


 

2019-03-25
NR V/70/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

 


 

2019-03-25
NR V/67/19

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

 


 

2019-02-25
NR IV/59/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

 


 

2019-02-25
NR IV/58/19

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1125 kb)

 


 

2019-02-25
NR IV/52/19

w/s uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

   Uchwała (pdf, 123 kb)

 


 

2019-02-25
NR IV/51/19

w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

 


 

2019-01-28
NR III/48/19

w/s uchylenia Uchwały Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie zakazu dokonywania eksplozji materiałów pirotechnicznych.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

 


 

2019-01-28
NR III/38/19

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

 


 

2019-01-28
NR III/37/19

w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

 


 

2019-01-28
NR III/33/19

w/s określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

   Uchwała (pdf, 177 kb)

 


 

2019-01-28
NR III/31/19

w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

 


 

2019-01-28
NR III/30/19

w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

 


 

2018-12-17
NR II/22/18

w/s określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

 


 

2018-12-17
NR II/21/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1993 kb)

 


 

2018-12-17
NR II/20/18

w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 926 kb)

 


 

2018-12-17
NR II/17/18

w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

   Uchwała (pdf, 1512 kb)

 


 

2018-11-09
NR XLIX/587/18

w/s zmiany Statutu Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

 


 

2018-11-09
NR XLIX/585/18

w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

   Uchwała (pdf, 391 kb)

 


 

2018-11-09
NR XLIX/584/18

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2018.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

 


 

2018-11-09
NR XLIX/583/18

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/578/18

w/s określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

   Uchwała (pdf, 194 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/577/18

w/s zmiany Statutu Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 108 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/574/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Pileckiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1288 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/573/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Sybiraków w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3377 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/569/18

w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru.

   Uchwała (pdf, 91 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/568/18

w/s ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Chojnice.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

 


 

2018-10-01
NR XLVIII/567/18

w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

   Uchwała (pdf, 176 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/544/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Angowickiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 11502 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/543/18

w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1704 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/542/18

w/s nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 4033 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/541/18

w/s nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 4003 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/539/18

w/s uchylenia Uchwały Nr XXXII/340/97 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 października 1997 roku w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/538/18

w/s zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

 


 

2018-07-02
NR XLVI/537/18

w/s maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

 


 

2018-06-11
NR XLV/525/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/220/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

   Uchwała (pdf, 193 kb)

 


 

2018-06-11
NR XLV/524/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 września 2013r. w/s regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

 


 

2018-04-23
NR XLIV/513/18

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2018/2019.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

 


 

2018-03-26
NR XLIII/502/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 6943 kb)

 


 

2018-03-26
NR XLIII/501/18

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2018”.

   Uchwała (pdf, 202 kb)

 


 

2018-02-12
NR XLII/488/18

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 709 kb)

 


 

2018-01-22
NR XLI/471/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Zakładowej, Przemysłowej oraz Lichnowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3810 kb)

 


 

2018-01-22
NR XLI/470/18

w sprawie nadania nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2048 kb)

 


 

2018-01-22
NR XLI/467/18

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice

   Uchwała (pdf, 98 kb)

 


 

2018-01-22
NR XLI/466/18

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

   Uchwała (pdf, 957 kb)

 


 

2017-12-18
NR XL/462/17

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/448/17

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/345/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

   Uchwała (pdf, 510 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/443/17

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/442/17

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/441/17

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/432/17

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

   Uchwała (pdf, 434 kb)


2017-09-25
NR XXXVI/416/17

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanem do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

   Uchwała (pdf, 104 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/415/17

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2017".

   Uchwała (pdf, 203 kb)

2017-06-26
NR XXXIV/393/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 6,544 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/382/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 5,770 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/380/17

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 265 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/379/17

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 239 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/378/17

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis

   Uchwała (pdf, 132 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/377/17

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2017-04-28
NR XXXI/367/17

w sprawie nadania nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2,867 kb)


2017-04-28
NR XXXI/359/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy

 

   Uchwała (pdf, 4,665 kb)

 

2017-03-27
NR XXX/347/17

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 509 kb)

2017-03-27
NR XXX/346/17

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2017-03-27
NR XXX/345/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

   Uchwała (pdf, 1,356 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/339/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała  (pdf, 1,485 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/338/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała  (pdf, 819 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/337/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach

   Uchwała  (pdf, 1,298 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/336/17

w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017 - 2021”

   Uchwała  (pdf, 220 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/335/17

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z 31.01.2017 r.

   Uchwała  (pdf, 874 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/334/17

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

   Uchwała  (pdf, 1,103 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/333/17

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała  (pdf, 2,055 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/322/17 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.   

Uchwała (pdf, 335 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/321/17 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.   

Uchwała (pdf, 100 kb)

2016-12-19
NR XXVII/311/16

w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

   Uchwała (pdf, 189 kb)

2016-12-19
NR XXVII/308/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

   Uchwała (pdf, 1046 kb)

2016-12-19
NR XXVII/307/16

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

   Uchwała (pdf, 334 kb)

2016-11-28
NR XXVI/289/16

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień

   Uchwała (pdf. 91 kb)

2016-11-28
NR XXVI/288/16

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf. 95 kb)

2016-11-28
NR XXVI/287/16

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf. 101 kb)

2016-10-28

 

NR XXV/281/16
w sprawie zmiany nazwy ulicy

 

   Uchwała (pdf, 1,715 kb)

2016-10-28
NR XXV/280/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,480 kb)

2016-10-28
NR XXV/279/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,271 kb)

2016-10-28
NR XXV/278/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.24.2016 z dn. 13.09.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach”.

   Uchwała (pdf, 499 kb)

2016-10-28
NR XXV/277/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr BM.7011.50.2016 z dn. 13.09.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Chojniczkach, gm. Chojnice”.

   Uchwała (pdf, 509 kb)

2016-10-28
NR XXV/276/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr FR/7/2016 z dn. 12.09.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G – ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o długości 1910 m”.

   Uchwała (pdf, 543 kb)

2016-10-28
NR XXV/275/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dn. 23.06.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

   Uchwała (pdf, 908 kb)

2016-10-28
NR XXV/274/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr FR/1/2016 z 25.01.2016r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 11.03.2016r

   Uchwała (pdf, 1,142 kb)

2016-10-28
NR XXV/273/16

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2016-10-28
NR XXV/272/16

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 305 kb)

2016-10-28
NR XXV/271/16

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 826 kb)

2016-10-28
NR XXV/270/16

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 339 kb)

2016-10-28
NR XXV/269/16

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

   Uchwała (pdf, 333 kb)

2016-10-28
NR XXV/268/16

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2016-09-12
NR XXIV/264/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/240/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2016-09-12
NR XXIV/263/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/16 Rady Miejskiej w Chojncach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2016-09-12
NR XXIV/253/16
w sprawie zmiany nazwy ulicy

 

   Uchwała (pdf, 515 kb)

2016-08-16
NR XXIII/245/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łużyckiej w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 1,363 kb)

2016-08-16
NR XXIII/244/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

 Uchwała (pdf, 1,182 kb)

2016-08-16
NR XXIII/243/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach.

 Uchwała (pdf, 2,744 kb)

2016-07-15
NR XXII/240/16

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała (pdf, 1,520 kb)

2016-07-15
NR XXII/239/16

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych

Uchwała (pdf, 470 kb)

2016-07-15
NR XXII/238/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach

 Uchwała (pdf, 3,868 kb)

2016-07-15
NR XXII/237/16

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice

  Uhwała (pdf, 11,963 kb)

2016-07-15
NR XXII/236/16

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2016-04-25
NR XX/211/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 4,576 kb)

2016-04-25
NR XX/203/16
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 106 kb)

2016-04-25
NR XX/202/16

w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

   Uchwała (pdf, 297 kb)

2016-04-25
NR XX/201/16

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała (pdf, 804 kb)

2016-04-25
NR XX/200/16

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2016-04-25
NR XX/199/16

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2016-02-22
NR XVIII/181/16

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 109 kb)

2016-01-28
NR XVII/175/16
w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych

   Uchwała (pdf, 279 kb)

2016-01-28
NR XVII/174/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 6.839 kb)

2015-12-14
NR XVI/156/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicach Modrzewiowej i Dębowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,256 kb)

2015-12-14
NR XVI/155/15

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

   Uchwała (pdf, 103 kb)

2015-12-14
NR XVI/154/15

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chojnicach oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

   Uchwała (pdf, 788 kb)

2015-12-14
NR XVI/153/15

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

   Uchwała (pdf, 442 kb)

2015-11-30
NR XV/138/15

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała (pdf, 797 kb)

2015-11-30
NR XV/136/15

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2015-11-30
NR XV/135/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   Uchwała (pdf, 721 kb)

2015-11-30
NR XV/134/15

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 101 kb)

2015-11-30
NR XV/133/15

w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

   Uchwała (pdf, 1,471 kb)

2015-11-30
NR XV/132/15

w sprawie opłaty targowej

   Uchwała (pdf, 185 kb)

2015-10-19,
NR XII/119/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 9,701 kb)

2015-10-19,
NR XII/118/15

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 106 kb)

2015-09-14,
NR X/99/15

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.

   Uchwała (pdf, 438 kb)

2015-07-27
NR VIII/91/15

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 1,160 kb)

2015-05-20
NR VI/74/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 5,986 kb)

2015-05-20
NR VI/73/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czarna Droga w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 4,775 kb)

2015-05-20
NR VI/71/15

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą "Chojnicki Dom Kultury" i jej statutu.

   Uchwała (pdf, 386 kb)

2015-04-20
NR V/60/15

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 967 kb)

 

2015-04-20
NR V/59/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 756 kb)

 

2015-04-20
NR V/56/15
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

   Uchwała (pdf, 356 kb)

 

2015-03-09
NR IV/40/15

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 910 kb)

2015-03-09
NR IV/39/15

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 754 kb)

 

2015-03-09
NR IV/34/15
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 356 kb)


2015-01-26
NR III/31/15
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 280 kb)


2015-01-26
NR III/26/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 647 kb)


2015-01-26
NR III/23/15
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 613 kb)
 

2014-10-27

NR XLVII/547/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 392 kb)

2014-10-27
NR XLVII/537/14
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

   Uchwała (pdf, 438 kb)

2014-10-27
NR XLVII/536/14
w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2014-10-27
NR XLVII/535/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2014-10-27
NR XLVII/534/14
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2014-10-27
NR XLVII/533/14
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 99 kb)
 

2014-09-22

NR XLVI/525/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,415 kb)

2014-09-22
NR XLVI/524/14
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,542 kb)

2014-09-22
NR XLVI/518/14
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 406 kb)

2014-09-22
NR XLVI/517/14
w sprawie podziału obszaru Gminy Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

2014-09-22
NR XLVI/516/14
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   Uchwała (pdf, 109 kb)

2014-09-22
NR XLVI/515/14
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 217 kb)

2014-09-22
NR XLVI/514/14
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

   Uchwała (pdf, 530 kb)
 

2014-07-28
NR XLV/499/14
w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego "Kolejarz 1926".

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2014-07-28
NR XLV/496/14
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2014-06-16
NR XLIV/488/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2014-05-19
NR XLIII/479/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2014-04-14
NR XLII/468/14
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 1,738 kb)

2014-04-14
NR XLII/467/14
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 1,760 kb)

2014-01-27
NR XL/435/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2014-01-27
NR XL/434/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ma lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2014-01-27
NR XL/433/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 182 kb)
 

2013-12-16
NR XXXIX/422/13
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
   Uchwała (pdf, 106 kb) 

2013-11-25
NR XXXVIII/411/13
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przekazywania.

   Uchwała (pdf, 258 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/410/13
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 412 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/408/13
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/406/13
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2013-11-25
NR XXXVIII/405/13
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 100 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/399/13
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,785 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/398/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,643 kb)

2013-10-28
NR XXXVII/397/13
w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego trenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,313 kb)

2013-10-07
NR XXXVI/384/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2013-09-09
NR XXXV/368/13
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

  Uchwała (pdf, 764 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/352/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 6,353 kb)

2013-06-10,
NR XXXII/351/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,580 kb)


2013-04-22
NR XXXI/339/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 304 kb)

2013-04-22
NR XXXI/338/13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2013-04-22
NR XXXI/337/13
w sprawie ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2013-03-25
NR XXX/324/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 1,757 kb)

2013-03-25
NR XXX/323/13
w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 184 kb)

2013-03-25
NR XXX/322/13
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 r.

   Uchwała (pdf, 254 kb)

2013-03-25
NR XXX/321/13
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2013-02-25
NR XXIX/310/13
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2013-02-25
NR XXIX/309/13
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,646 kb)

2013-01-28
NR XXVIII/303/13
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2012-12-21
NR XXVII/299/12
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 452 kb)

2012-12-21
NR XXVII/298/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 586 kb)

2012-12-21
NR XXVII/297/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 770 kb)

2012-12-21
NR XXVII/296/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 314 kb)


2012-12-21
NR XXVII/293/12
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2012-12-21
NR XXVII/292/12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   Uchwała (pdf, 107 kb)

2012-12-21
NR XXVII/291/12
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 239 kb)

2012-12-21
NR XXVII/290/12
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2012-12-21
NR XXVII/289/12
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2012-12-21
NR XXVII/288/12
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,636 kb)

2012-12-21
NR XXVII/285/12
w sprawie podziału miasta Chojnice na stałe obwody głosowania.

   Uchwała (pdf, 114 kb)

2012-11-26
NR XXVI/280/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 161 kb)

2012-11-26
NR XXVI/278/12
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 220 kb)

2012-11-26
NR XXVI/275/12
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

   Uchwała (pdf, 207 kb)

2012-11-26
NR XXVI/273/12
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 159 kb)

2012-11-26
NR XXVI/272/12
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 160 kb)

2012-09-24
NR XXIV/258/12
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,625 kb)

2012-07-02
NR XXI/240/12
w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 72 kb)

2012-07-02
NR XXI/239/12
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,482 kb)

2012-07-02
NR XXI/237/12
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 780 kb)

2012-07-02
NR XXI/233/12
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic.

   Uchwała (pdf, 67 kb)

2012-07-02
NR XXI/231/12
w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016".

   Uchwała (pdf, 165 kb)

2012-07-02
NR XXI/230/12
w sprawie zasad korzystania z Parku 10000-lecia w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 72 kb)

2012-07-02
NR XXI/229/12
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

   Uchwała (pdf, 89 kb)

2012-04-30
NR XIX/218/12
w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usług oraz zieleni przy ulicy Mrozowa w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 725 kb)

2012-03-19
NR XVIII/208/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicy Młodzieżowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,636 kb)


2012-03-19
NR XVIII/207/12
w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicach: Budowlanych, Grunwaldzkiej, Reymonta, Wyszyńskiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 7,236 kb)

2012-03-19
NR XVIII/206/12
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 133 kb)

2012-03-19
NR XVIII/205/12
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

   Uchwała (pdf, 190 kb)

2012-03-19
NR XVIII/204/12
w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 81 kb)

2012-02-20
NR XVII/191/12
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

   Uchwała (pdf, 73 kb)

2012-01-24
NR XVI/186/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 1,299 kb)

2012-01-24
NR XVI/185/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 1,159 kb)

2011-12-19
NR XV/175/11
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej.

   Uchwała (pdf, 227 kb)

2011-11-28
NR XIV/153/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

   Uchwała (pdf, 56 kb)

2011-11-28
NR XIV/152/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   Uchwała (pdf, 85 kb)

2011-11-28
NR XIV/150/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.

   Uchwała (pdf, 59 kb)

2011-11-14
NR XIII/145/11
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 553 kb)

2011-11-14
NR XIII/144/11
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

   Uchwała (pdf, 162 kb)

2011-11-14
NR XIII/142/11
w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Nowych Nadziei "Modrak".

   Uchwała (pdf, 230 kb)

2011-11-14
NR XIII/141/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalającej dla terenu miasta Chojnice liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

   Uchwała (pdf, 66 kb)

2011-11-14
NR XIII/140/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

   Uchwała (pdf, 476 kb)

2011-11-14
NR XIII/139/11
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2011-11-14
NR XIII/138/11
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

   Uchwała (pdf, 153 kb)

2011-11-14
NR XIII/137/11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   Uchwała (pdf, 290 kb)

2011-11-14
NR XIII/136/11
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 57 kb)

2011-11-14
NR XIII/135/11
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 120 kb)

2011-09-12,
NR XI/116/11
w sprawie zmiany Uchwała Nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice

  Uchwała (pdf, 77 kb)

2011-09-12,
NR XI/112/11
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis

  Uchwała (pdf, 293 kb)

2011-08-17,
NR X/105/11
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
 
  Uchwała (pdf, 63 kb)

2011-08-17,
NR X/103/11
w sprawie ustalenia wysokości za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
  Uchwała (pdf, 43 kb)

2011-06-27
NR VIII/99/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.

  Uchwała  (pdf, 2,147 kb)

2011-06-27
NR VIII/98/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 1,820 kb)

2011-06-27
NR VIII/92/11
w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierający wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

  Uchwała  (pdf, 177 kb)

2011-06-27
NR VIII/91/11
w sprawie określenia stref cenowych (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Chojnice

  Uchwała  (pdf, 58 kb)

2011-05-30
NR VII/82/11
w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej

  Uchwała (pdf, 297 kb)

2011-04-22
NR VI/75/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 4,295 kb)

2011-04-22
NR VI/74/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach

  Uchwała  (pdf, 1,666 kb)

2011-04-22
NR VI/73/11
w sprawie nadania nazwy ulicy

  Uchwała  (pdf, 138 kb)

2011-04-22
NR VI/69/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

  Uchwała  (pdf, 59 kb)

2011-04-22
NR VI/68/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/387/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 maja 2006 r.

  Uchwała  (pdf, 50 kb)

2011-03-21
NR V/62/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 1.692 kb)

2011-03-21
NR V/52/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

  Uchwała (pdf, 104 kb)

2011-02-14
NR IV/48/11
w sprawie nadania nazwy ulicy

  Uchwała (pdf, 559 kb)

2010-12-30
NR III/34/10
w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice

 Uchwała (pdf, 124 kb)

2010-12-13
NR II/22/10
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała (pdf, 60 kb)

2010-12-13
NR II/21/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia inkasentów opłaty od posiadania psów

 Uchwała (pdf, 49 kb)

2010-12-13
NR II/18/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpowodziowego, zieleni i rekreacji przy ulicach Angowickiej, Prochowej, Sobierajczyka i Alei Brzozowej w Chojnicach

 Uchwała (pdf, 1,450 kb)

2010-12-13
NR II/15/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała (pdf, 274 kb)

2010-12-13
NR II/14/10
w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 Uchwała (pdf, 926 kb)

2010-12-13
NR II/13/10
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

 Uchwała (pdf, 109 kb)

2010-12-13
NR II/12/10
w sprawie obniżenia ceny skup żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

 Uchwała (pdf, 55 kb)

2010-10-26
NR XLIII/501/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicach Człuchowskiej i Wyszyńskiego w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 715 kb)

2010-09-27
NR XLII/482/10
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice

 Uchwała (pdf, 191 kb)

2010-09-27
NR XLII/481/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 Uchwała (pdf, 39 kb)

2010-09-27
NR XLII/480/10
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 Uchwała (pdf, 56 kb)

2010-09-27
NR XLII/479/10
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 Uchwała (pdf, 30 kb)

2010-09-27
NR XLII/476/10
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Uchwała  (pdf, 51 kb)

2010-08-23
NR XLI/472/10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/142/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.

Uchwała  (pdf, 39 kb)

2010-08-23
NR XLI/469/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/363/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 52 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/453/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkalną w rejonie ulic Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach

Uchwała   (pdf, 2,434 kb)

2010-04-26
NR XXXVIII/443/10

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/395/09 Rady Miejskiej w Chojnicach, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny, niż Gmina Miejska Chojnice

Uchwała   (pdf, 117 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/438/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

Uchwała  (pdf, 48 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/437/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 1,855 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/436/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ulicach Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej, Drzymały, Subisława i Łanowej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 2,003 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/435/10

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 1,645 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/434/10

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach

Uchwała  (pdf, 858 kb)

2010-03-29
NR XXXVII/429/10

w sprawie ustalenia zasad zawierania na czas dłuższy niż 3 lata umów najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice nie będących lokalami mieszkalnymi

Uchwała  (pdf, 88 kb)

2010-01-25
NR XXXV/410/10

w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała   (pdf, 437 kb)

2010-01-25
NR XXXV/408/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/369/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych

Uchwała   (pdf, 1,037 kb)

2010-01-25
NR XXXV/407/10

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych

Uchwała   (pdf, 433 kb)

2009-09-21
NR XXXII/369/09

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych

Uchwała (pdf, 41 kb)