Urząd Miejski w Chojnicach

TEKST JEDNOLITY:

 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 911 kb)


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 181 kb)


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 1601 kb)


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 298 kb)


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 356 kb)


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 488 kb)


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 187 kb)


2016-03-21
NR XIX/194/16
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż mina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,000 kb)
  Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 881 kb)


2016-03-21
NR XIX/193/16
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.

   Uchwała (pdf, 373 kb)
  Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 258 kb)


2016-01-28
NR XVII/175/16

w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych

   Uchwała (pdf, 279 kb)


2016-01-28
NR XVII/174/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 6.839 kb)


2015-03-09
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień. 

   Treść obwieszczenia (pdf, 181 kb)


2014-09-22
Tekst jednolity w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Treść obwieszczenie (pdf, 855 kb)


2014-03-10
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


   Treść obwieszczenie (pdf, 361 kb)


2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat sprzedaży
 
   Treść obwieszczenia (pdf, 183 kb)2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach
 
   Treść obwieszczenia (pdf, 293 kb)


2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

   Treść obwieszczenia (pdf, 299 kb)


2013-06-10

Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Obwieszczenie (pdf, 293 kb)