Urząd Miejski w Chojnicach

TEKST JEDNOLITY:

 

 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 20 listopada 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 20 listopada 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 18 września 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 18 września 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 18 września 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 18 września 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 18 września 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 27 marca 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 27 marca 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 27 marca 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 27 marca 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 27 marca 2023 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 24 października 2022 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 24 października 2022 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 24 października 2022 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 16 maja 2022 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 1 marca 2021 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw projektowanych ulic.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 1 marca 2021 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 1 marca 2021 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 1 marca 2021 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 28 września 2020 r.

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 


 

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 911 kb)

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 181 kb)

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 1601 kb)

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 298 kb)

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 356 kb)

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie - tekst jednolity (pdf, 488 kb)

 


OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH

z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 187 kb)

 


2016-03-21
NR XIX/194/16
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż mina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,000 kb)
  Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 881 kb)

 


2016-03-21
NR XIX/193/16
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.

   Uchwała (pdf, 373 kb)


  Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 258 kb)

 


2016-01-28
NR XVII/175/16

w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych

   Uchwała (pdf, 279 kb)

 


2016-01-28
NR XVII/174/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 6.839 kb)

 


2015-03-09
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień. 

   Treść obwieszczenia (pdf, 181 kb)

 


2014-09-22
Tekst jednolity w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Treść obwieszczenie (pdf, 855 kb)

 


2014-03-10
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


   Treść obwieszczenie (pdf, 361 kb)

 


2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat sprzedaży
 
   Treść obwieszczenia (pdf, 183 kb)

 2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach
 
   Treść obwieszczenia (pdf, 293 kb)

 


2013-07-15
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

   Treść obwieszczenia (pdf, 299 kb)

 


2013-06-10

Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Obwieszczenie (pdf, 293 kb)