Urząd Miejski w Chojnicach

Stanowisko Architekta Miejskiego

mgr inż. Andrzej Ciemiński

tel. 0-52 397 18 00, w. 73, 

pokój nr 702

 

1)  Opracowywanie kolorystyki budynków na terenie Miasta Chojnice oraz budynków będących we władaniu Gminy Miejskiej w Chojnicach;


2)Tworzenie koncepcji architektonicznych budynków i budowli będących we władaniu Gminy Miejskiej Chojnice;


3) Opiniowanie projektów budowlanych pod względem architektonicznym;


4) Nadzór nad realizacją remontów budynków w centrum miasta Chojnice

5.  Konsultowanie i opiniowanie form plastycznych i kolorystyki projektów elewacji, pomników, reklam,
        małej architektury itp.

6.  Tworzenie koncepcji architektonicznych, remontowych, budowlanych.
7.  Opiniowanie koncepcyjnych rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych.
8.  Prowadzenie spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        w Gdańsku, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, które obejmują :

        1)    Uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o planowaniu zagospodarowaniu
        przestrzennym projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obszarach
        zabytkowych polegających na ochronie prawnej w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Ustawy o ochronie
        zabytków i opiece nad zabytkami,

        2)    Uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
        przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji  celu publicznego przy obiektach
        i w  obszarach z uwagi na ich wartości kulturowe podlegających w rozumieniu art.7 pkt. 4 Ustawy
        o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronie prawnej na podstawie zapisów 
         miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego,

        3)    Uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
        projektów decyzji o warunkach zabudowy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1,

        4)    Uzgadnianie w trybie art.60 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
        projektów decyzji o warunkach zabudowy przy obiektach i w obszarach wskazanych w pkt.2.

         5)    Wydawanie w trybie art.36 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
         pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

         w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1,
         6)    Wydawanie w trybie art.36 ust.1 pkt.8 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
         pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1,

         7)    Wydawanie w trybie art.36 ust.1 pkt. 10 Ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami  
         pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach 
         zabytkowych wskazanych w pkt.1,

         8)    Wydawanie w trybie art.36 ust.1 pkt.11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
         pozwoleń na podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt.5-7, które mogłyby prowadzić do
         naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych wskazanych w pkt.1,

         9)    Uzgadnianie w trybie art.39 ust.3 Prawa budowlanego prac realizowanych przy obiektach
         i w  obszarach wskazanych w pkt.2,

         10)    Wydawanie w trybie art.43 Ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami decyzji 
         wstrzymujących działania wykonywane z naruszeniem art.36 ust.1 pkt. 1, 8, 10, i 11 cytowanej
         Ustawy w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1,

         11)    Wydawanie w trybie art.44 ust.1 pkt. 1-3 oraz ust.2-3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece
         nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która
         naruszyła przepis art. Art.36 ust. 1 pkt. 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych
         wskazanych w pkt.1,

         12)    Wydawanie w trybie art.45 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
        decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która naruszyła przepis

        art. Art. 36 ust. 1 pkt. 1, 8, 10 i 11 cytowanej Ustawy, w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1 ,
        13)    Wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
        oraz art.47 e ust. 3 Ustawy
o ochronie przyrody pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów
        tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1,

        14)    Przeprowadzenie w trybie art. 38 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
        w  obszarach zabytkowych wskazanych w pkt.1 kontrolo przestrzegania i stosowania przepisów
        dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie z czynności kontrolnych-
        zgodnie z art.39 cytowanej Ustawy – protokół oraz podejmowanie w związku z ustaleniami 
        dokonanymi w trakcie kontroli działań w rozumieniu art.40 ust.1-3 i art.41 cytowanej Ustawy.

        15)    Wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
        oraz art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. NR 92 poz. 880 z
        późn. zm.) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w       
        obszarach zabytkowych wskazanych w pkt. 1.
 

W/w zakres obejmuje obszar miasta Chojnice , z wyłączeniem obiektów i zespołów
architektonicznych indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i jako takie podlegających
ochronie prawnej na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami