Urząd Miejski w Chojnicach

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Dyrektor Wydziału - Waldemar Gregus

tel. (52) 397 18 00

tel. wew. 39, pok. 614

 e-mail: planowanie@miastochojnice.pl

 

 

Sprawy lokalizacji inwestycji, nazewnictwo ulic, adresy nieruchomości

tel. (52) 397 18 00

tel. wew. 41, pok. 609

 1. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i celu publicznego;
 • decyzje w sprawach zmiany sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji w formie elektronicznej i graficznej.
 1. Ewidencja nieruchomości:
 • ustalanie numerów porządkowych nieruchomości;
 • przygotowywanie uchwał rady miejskiej w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic
  i placów.

 

Planowanie przestrzenne

tel. (52) 397 18 00

tel. wew. 39, pok. 614 

 1. Polityka przestrzenna miasta:
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

-        koordynacja prac przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

-        wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

-        wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego;

-        okresowe oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

-       koordynacja prac przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-       prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie
lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanymi oraz przechowywanie
ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących;

-       wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego;

-       wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

-       okresowe oceny aktualności planów miejscowych.

 1. Realizacja roszczeń właścicieli nieruchomości w związku z obniżeniem wartości nieruchomości lub ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, bądź jej części,
  w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem wynikających
  z uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany.
 2. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Zbieranie i obróbka numeryczna danych oraz prace kreślarskie i edytorskie dotyczących Wydziału.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wypis / wyrys ze studium lub z planu miejscowego

Klauzula RODO odnośnie danych osobowych