Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Windykacji

Dyrektor: mgr Tomasz Czupryniak

e-mail: czupryniak@miastochojnice.pl

tel. 0-52 397 18 00, w. 61, 

 

 

1. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1.1 badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej,

1.2 nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu tytułów wykonawczych do realizacji

1.3 przygotowanie i planowanie egzekucji administracyjnej

1.4 stosowanie środków egzekucyjnych określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

1.5 zawieszanie i umarzanie postępowań egzekucyjnych

1.6 rozpatrywanie zarzutów składanych przez zobowiązanych w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej

1.7 wykonywanie czynności związanych z zbiegiem egzekucji

1.8 rozpatrywanie wniosków o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych

1.9 obliczanie i egzekwowanie kosztów egzekucyjnych


2. Prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym dla których organem egzekucyjnym jest  Burmistrz Miasta Chojnice
 2.1  badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej

2.2  nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu     tytułów wykonawczych do realizacji

2.3  stosowanie środków egzekucyjnych zmierzających do realizacji       obowiązków określonych w tytułach wykonawczych

2.4 rozpatrywanie wniosków o zwrot uiszczonych lub wyegzekwowanych grzywien w celu przymuszenia

2.5 wydawanie postanowień o umorzeniu grzywny w celu przymuszenia w wypadku wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym

2.6 określanie kosztów i opłat egzekucyjnych

2.7  podejmowanie czynności mających na celu ściągnięcie w trybie egzekucji należności pieniężnych nieuiszczonych w terminie grzywien i kosztów egzekucyjnych 


3. Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków i uprawnień wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym:
3.1 wystawianie tytułów wykonawczych oraz sporządzanie ewidencji tytułów wykonawczych dotyczących należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych, zajęcia pasa drogowego, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrotu świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych,

3.2 prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez organy egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych

3.3 sporządzanie wniosków o udzielenie informacji o sposobie realizacji tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne

3.4 informowanie organów egzekucyjnych o wygaśnięciu w części lub w całości należności objętych tytułami wykonawczymi oraz o zmianie wysokości  wynikającej z jej umorzenia lub rozłożenia na raty

3.5 dokonywanie aktualizacji tytułów wykonawczych

3.6 wydawanie postanowień określających stanowisko wierzyciela w zakresie zarzutów zgłaszanych przez zobowiązanych w sprawach dotyczących postępowań egzekucyjnych

3.7 sporządzanie wniosków o zawieszenie lub umorzenie postępowań egzekucyjnych

3.8 sporządzanie zażaleń i odwołań od postanowień organów egzekucyjnych

3.9 dokonywanie rozliczeń z organami egzekucyjnymi w zakresie kosztów i opłat egzekucyjnych


4. Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg w spłacie należności wynikających z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Chojnicach


5. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


6. Rozliczanie w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zadłużeń hipotecznych budynków prywatnych czynszowych z tytułu przeprowadzonych remontów kapitalnych : obliczanie zadłużenia wraz z odsetkami, wystawianie kwitów mazalnych do Wydziału Ksiąg Wieczystych, prowadzenie rejestru zadłużeń hipotecznych

7. Współpraca z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji czynności i spraw zleconych

8. Przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen i opracowywanie materiałów dotyczących wykonywanych zadań na potrzeby Burmistrza Miasta Chojnice