Urząd Miejski w Chojnicach

2016-12-19
NR XXVII/316/16

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/176/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2016 rok.

   Uchwała (pdf, 373 kb)

2016-12-19
NR XXVII/315/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2016-12-19
NR XXVII/314/16

w sprawie ustanowienia służebności

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2016-12-19
NR XXVII/313/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 3236 kb)

2016-12-19
NR XXVII/312/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Chocińskiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 1900 kb)

2016-12-19
NR XXVII/311/16

w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

   Uchwała (pdf, 189 kb)

2016-12-19
NR XXVII/310/16

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 3.10.2016r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr FR/1/2016 z 25.01.2016 r.

   Uchwała (pdf, 499 kb)

2016-12-19
NR XXVII/309/16

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów” planowanego do realizacji w ramach działania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała (pdf, 361 kb)

2016-12-19
NR XXVII/308/16

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

   Uchwała (pdf, 1046 kb)

2016-12-19
NR XXVII/307/16

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

   Uchwała (pdf, 334 kb)

2016-12-19
NR XXVII/306/16
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2017 – 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1397 kb)

2016-12-19
NR XXVII/305/16
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2016-12-19
NR XXVII/304/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice w 2017 r.

   Uchwała (pdf, 349 kb)

2016-12-19
NR XXVII/303/16
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego w 2017 r.

   Uchwała (pdf, 363 kb)

2016-12-19
NR XXVII/302/16
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 3775 kb)

2016-12-19
NR XXVII/301/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/235/16 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

   Uchwała (pdf, 454 kb)

2016-12-19
NR XXVII/300/16
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  Uchwała (pdf, 966 kb)

2016-12-19
NR XXVII/299/16
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 946 kb)

2016-11-28
NR XXVI/298/16

w sprawie ustanowienia roku 2017 – Rokiem Chojnickich Kolejarzy

   Uchwała (pdf. 360 kb)

2016-11-28
NR XXVI/297/16

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Aktywne przedszkolaki – upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

   Uchwała (pdf. 363 kb)

2016-11-28
NR XXVI/296/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf. 349 kb)

2016-11-28
NR XXVI/295/16

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   Uchwała (pdf. 506 kb)

2016-11-28
NR XXVI/294/16

w sprawie udzielenia w 2016 r. pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

   Uchwała (pdf. 348 kb)

2016-11-28
NR XXVI/293/16

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

   Uchwała (pdf. 354 kb)

2016-11-28
NR XXVI/292/16

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

   Uchwała (pdf. 377 kb)

2016-11-28
NR XXVI/291/16

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r

   Uchwała (pdf. 448 kb)

2016-11-28
NR XXVI/290/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

   Uchwała (pdf. 506 kb)

2016-11-28
NR XXVI/289/16

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień

   Uchwała (pdf. 91 kb)

2016-11-28
NR XXVI/288/16

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf. 95 kb)

2016-11-28
NR XXVI/287/16

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf. 101 kb)

2016-11-28
NR XXVI/286/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf. 1,246 kb)

2016-11-28
NR XXVI/285/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf. 1,321 kb)

2016-10-28
NR XXV/284/16

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 361 kb)

2016-10-28
NR XXV/283/16

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 375 kb)

2016-10-28
NR XXV/282/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 343 kb)

2016-10-28
NR XXV/281/16

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 1,715 kb)

2016-10-28
NR XXV/280/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,480 kb)

2016-10-28
NR XXV/279/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,271 kb)

2016-10-28
NR XXV/278/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.24.2016 z dn. 13.09.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach”.

   Uchwała (pdf, 499 kb)

2016-10-28
NR XXV/277/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr BM.7011.50.2016 z dn. 13.09.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Chojniczkach, gm. Chojnice”.

   Uchwała (pdf, 509 kb)

2016-10-28
NR XXV/276/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr FR/7/2016 z dn. 12.09.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G – ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o długości 1910 m”.

   Uchwała (pdf, 543 kb)

2016-10-28
NR XXV/275/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dn. 23.06.2016 r. w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

   Uchwała (pdf, 908 kb)

2016-10-28
NR XXV/274/16

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – umowy partnerskiej nr FR/1/2016 z 25.01.2016r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 11.03.2016r

   Uchwała (pdf, 1,142 kb)

2016-10-28
NR XXV/273/16

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2016-10-28
NR XXV/272/16

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 305 kb)

2016-10-28
NR XXV/271/16

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 826 kb)

2016-10-28
NR XXV/270/16

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 339 kb)

2016-10-28
NR XXV/269/16

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród

   Uchwała (pdf, 333 kb)

2016-10-28
NR XXV/268/16

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2016-10-28
NR XXV/267/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2016-10-28
NR XXV/266/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 890 kb)

2016-10-28
NR XXV/265/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 1,338 kb)

2016-09-12
NR XXIV/264/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/240/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2016-09-12
NR XXIV/263/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/16 Rady Miejskiej w Chojncach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2016-09-12
NR XXIV/262/16

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wiem więcej - mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

   Uchwała (pdf, 363 kb)

2016-09-12
NR XXIV/261/16

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 380 kb)

2016-09-12
NR XXIV/260/16

w sprawie zawierania porozumień między Gminą Miejską Chojnice a innymi gminami, dotyczących zasad prowadzenia grup lub punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie

   Uchwała (pdf, 358 kb)

2016-09-12
NR XXIV/259/16

w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2016-09-12
NR XXIV/258/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2016-09-12
NR XXIV/257/16

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Chojniczkach gm. Chojnice” planowanego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017), którego wnioskodawcą będzie Gmina Chojnice

   Uchwała (pdf, 366 kb)

2016-09-12
NR XXIV/256/16

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G – ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 – Krojanty o długości 1910 m” planowanego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017), którego wnioskodawcą będzie Powiat Chojnicki

   Uchwała (pdf, 372 kb)

2016-09-12
NR XXIV/255/16

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach” planowanego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017), którego wnioskodawcą będzie Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała (pdf, 366 kb)

2016-09-12
NR XXIV/254/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 12,301 kb)

2016-09-12
NR XXIV/253/16

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 515 kb)

2016-09-12
NR XXIV/252/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Angowickiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 1,573 kb)

2016-09-12
NR XXIV/251/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/168/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016

   Uchwała (pdf, 371 kb)

2016-09-12
NR XXIV/250/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1,290 kb)

2016-09-12
NR XXIV/249/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 979 kb)

2016-08-16
NR XXIII/248/16

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego.

Uchwała (pdf, 349 kb)

2016-08-16
NR XXIII/247/16

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Pomorskiego.

Uchwały (pdf, 349 kb)

2016-08-16
NR XXIII/246/16

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwały (pdf, 356 kb)

2016-08-16
NR XXIII/245/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łużyckiej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 1,363 kb)

2016-08-16
NR XXIII/244/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 1,182 kb)

2016-08-16
NR XXIII/243/16

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach.

Uchwała (pdf, 2,744 kb)

2016-08-16
NR XXIII/242/16

w sprawie wynajęcia nieruchomości

Uchwała (pdf, 344 kb)

2016-07-15
NR XXII/241/16

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 7,603 kb)

2016-07-15
NR XXII/240/16

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała (pdf, 1,520 kb)

2016-07-15
NR XXII/239/16

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych

Uchwała (pdf, 470 kb)

2016-07-15
NR XXII/238/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach

Uchwała (pdf, 3,868 kb)

2016-07-15
NR XXII/237/16

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice

Uchwała (pdf, 11,963 kb)

2016-07-15
NR XXII/236/16

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice

Uchwała (pdf, 96 kb)

2016-07-15
NR XXII/235/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

Uchwała (pdf, 355 kb)

2016-07-15
NR XXII/234/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała (pdf, 1,216 kb)

2016-07-15
NR XXII/233/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

  Uchwała (pdf, 1,114 kb)

2016-06-13
NR XXI/232/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2016-06-13
NR XXI/231/16

w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2016-06-13
NR XXI/230/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2016-06-13
NR XXI/229/16

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2016-06-13
NR XXI/228/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2016-06-13
NR XXI/227/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 353 kb)

2016-06-13
NR XXI/226/16

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

   Uchwała (pdf, 325 kb)

2016-06-13
NR XXI/225/16

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Uchwała (pdf, 111 kb)

2016-06-13
NR XXI/224/16

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2016-06-13
NR XXI/223/16

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Uchwała (pdf, 99 kb)

2016-06-13
NR XXI/222/16

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

  Uchwała (pdf, 224 kb)

2016-06-13
NR XXI/221/16

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 21,252 kb)

2016-06-13
NR XXI/220/16

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

   Uchwała (pdf, 269 kb)

2016-06-13
NR XXI/219/16

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 10.11.2015r. oraz Aneks nr 2 z dnia 08.02.2016r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/9/2015 z dnia 03.02.2015r.

   Uchwała (pdf, 872 kb)

2016-06-13
NR XXI/218/16

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 377 kb)

2016-06-13
NR XXI/217/16

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 367 kb)

2016-06-13
NR XXI/216/16

w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2016-06-13
NR XXI/215/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1,237 kb)

2016-06-13
NR XXI/214/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 1,219 kb)

2016-06-13
NR XXI/213/16

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2016-06-13
NR XXI/212/16

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

   Uchwała (pdf, 339 kb)

2016-04-25
NR XX/211/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 4,576 kb)

2016-04-25
NR XX/210/16

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015-2020”.

   Uchwała (pdf, 2,586 kb)

2016-04-25
NR XX/209/16

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

   Uchwała (pdf, 638 kb)

2016-04-25
NR XX/208/16

w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania nowelizacji statutów jednostek pomocniczych

   Uchwała (pdf, 360 kb)

2016-04-25
NR XX/207/16

w sprawie uchylenia uchwał o zatwierdzeniu stawek najmu i dzierżawy nieruchomości

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2016-04-25
NR XX/206/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2016-04-25
NR XX/205/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2016-04-25
NR XX/204/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2016-04-25
NR XX/203/16

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 106 kb)

2016-04-25
NR XX/202/16

w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

   Uchwała (pdf, 297 kb)

2016-04-25
NR XX/201/16

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała (pdf, 804 kb)

2016-04-25
NR XX/200/16

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2016-04-25
NR XX/199/16

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2016-04-25
NR XX/198/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1,197 kb)

2016-04-25
NR XX/197/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 1,031 kb)

2016-03-21
NR XIX/196/16

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2016-03-21
NR XIX/195/16

w sprawie rozpatrzenia skargi

   Uchwała (pdf, 380 kb)

2016-03-21
NR XIX/194/16
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż mina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,000 kb)
  Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 881 kb)

2016-03-21
NR XIX/193/16
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.

   Uchwała (pdf, 373 kb)
  Obwieszczenie - tekst jednlolity (pdf, 258 kb)

2016-03-21
NR XIX/192/16

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: 14 Lutego i Prochową w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,355 kb)

2016-03-21
NR XIX/191/16

w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2016-03-21
NR XIX/190/16

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2016-03-21
NR XIX/189/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 449 kb)

2016-03-21
NR XIX/188/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,232 kb)

2016-03-21
NR XIX/187/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 681 kb)

2016-02-22
NR XVIII/186/16

w sprawie rozpatrzenia skragi

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2016-02-22
NR XVIII/185/16

w sprawie przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego (garażu) pierwszeństwa w jego nabyciu

   Uchwała (pdf, 357 kb)

2016-02-22
NR XVIII/184/16

w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu) i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie

   Uchwała (pdf, 357 kb)

2016-02-22
NR XVIII/183/16

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa

   Uchwała (pdf, 349 kb)

2016-02-22
NR XVIII/182/16

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 1,073 kb)

2016-02-22
NR XVIII/181/16

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 109 kb)

2016-02-22
NR XVIII/180/16

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2016

   Uchwała (pdf, 425 kb)

2016-02-22
NR XVIII/179/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

   Uchwała (pdf, 358 kb)

2016-02-22
NR XVIII/178/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1,247 kb)

2016-02-22
NR XVIII/177/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 1,228 kb)

2016-01-28
NR XVII/176/16

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2016 rok

   Uchwała (pdf, 377 kb)

2016-01-28
NR XVII/175/16

w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych

   Uchwała (pdf, 279 kb)

2016-01-28
NR XVII/174/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 6.839 kb)

2016-01-28
NR XVII/173/16

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 362 kb)

2016-01-28
NR XVII/172/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 358 kb)

2016-01-28
NR XVII/171/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2016-01-28
NR XVII/170/16

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 387 kb)

2016-01-28
NR XVII/169/16

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2016-01-28
NR XVII/168/16

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016

   Uchwała (pdf, 371 kb)

2016-01-28
NR XVII/167/16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015-2020”

   Uchwała (pdf, 518 kb)

2016-01-28
NR XVII/166/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1.281 kb)

2016-01-28
NR XVII/165/16

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 1.265 kb)

2016-01-28
NR XVII/164/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

   Uchwała (pdf, 365 kb)