Urząd Miejski w Chojnicach

2017-12-18
NR XL/462/17

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2017-12-18
NR XL/461/17

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok

   Uchwała (pdf, 321 kb)

2017-12-18
NR XL/460/17

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2017-12-18
NR XL/459/17

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 9284 kb)

2017-12-18
NR XL/458/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

  Uchwała (pdf, 285 kb)

2017-12-18
NR XL/457/17

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

   Uchwała (pdf, 297 kb)

2017-12-18
NR XL/456/17

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 31856 kb)

2017-12-18
NR XL/455/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1139 kb)

2017-12-18
NR XL/454/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1178 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/453/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 7 w Chojnicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach i Gimnazjum Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Szkołę Podstawową Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 380 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/452/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 375 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/451/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 376 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/450/17

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 387 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/449/17

w sprawie nadania statutu, powstałej z dniem 1 września 2017 roku, z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 756 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/448/17

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/345/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

   Uchwała (pdf, 510 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/447/17

w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/446/17

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 756 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/445/17

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 403 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/444/17

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

   Uchwała (pdf, 321 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/443/17

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/442/17

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/441/17

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Chojnice instrumentem płatniczym

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/440/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1043 kb)

2017-11-27
NR XXXIX/439/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1445 kb)

2017-10-30
NR XXXVIII/438/17

w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 5541 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/437/17

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

   Uchwała (pdf, 340 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/436/17

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 304 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/435/17

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 307 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/434/17

w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/433/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 1137 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/432/17

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

   Uchwała (pdf, 434 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/431/17

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   Uchwała (pdf, 468 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/430/17

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/291/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

   Uchwała (pdf, 510 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/429/17

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 669 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/428/17

w sprawie zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

   Uchwała (pdf, 318 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/427/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1083 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/426/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1238 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/425/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Czersk

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/424/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2017-10-23
NR XXXVII/423/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Brusy

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/422/17

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok

   Uchwała (pdf, 363 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/421/17

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/420/17

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 307 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/419/17

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/418/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/417/17

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Chojnice oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/416/17

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

   Uchwała (pdf, 104 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/415/17

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2017"

   Uchwała (pdf, 203 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/414/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1.035 kb)

2017-09-25
NR XXXVI/413/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1.227 kb)

2017-08-21
NR XXXV/412/17

w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Przedszkole Nr 3 w Chojnicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 884 kb)

2017-08-21
NR XXXV/411/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2017-08-21
NR XXXV/410/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2017-08-21
NR XXXV/409/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2017-08-21
NR XXXV/408/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2017-08-21
NR XXXV/407/17

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2017-08-21
NR XXXV/406/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2,220 kb)

2017-08-21
NR XXXV/405/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2,220 kb)

2017-08-21
NR XXXV/404/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2,058 kb)

2017-08-21
NR XXXV/403/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2,058 kb)

2017-08-21
NR XXXV/402/17

w sprawie nadania nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 836 kb)

2017-08-21
NR XXXV/401/17

w sprawie nadania nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 972 kb)

2017-08-21
NR XXXV/400/17

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 327 kb)

2017-08-21
NR XXXV/399/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1,178 kb)

2017-08-21
NR XXXV/398/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1,222 kb)

2017-08-21
NR XXXV/397/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2017-08-21
NR XXXV/396/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Brusy

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2017-08-21
NR XXXV/395/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Czersk

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2017-08-21
NR XXXV/394/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2017-06-26
NR XXXIV/393/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 6,544 kb)

2017-06-26
NR XXXIV/392/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2017-06-26
NR XXXIV/391/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2017-06-26
NR XXXIV/390/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 375 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/389/17

w sprawie rozpatrzenia skargi

   Uchwała (pdf, 321 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/388/17

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym nr 20.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/387/17

w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/386/17

w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/385/17

w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020”.

   Uchwała (pdf, 316 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/384/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 318 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/383/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/382/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 5,770 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/381/17

w sprawie zmiany załącznika graficznego do Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 13,218 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/380/17

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 265 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/379/17

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

   Uchwała (pdf, 239 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/378/17

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis

   Uchwała (pdf, 132 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/377/17

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/376/17

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/375/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1,036 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/374/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1,163 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/373/17

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

   Uchwała (pdf, 459 kb)

2017-06-12
NR XXXIII/372/17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

   Uchwała (pdf, 302 kb)

2017-05-29
NR XXXII/371/17

w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2017-05-29
NR XXXII/370/17

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

   Uchwała (pdf, 316 kb)

2017-05-29
NR XXXII/369/17

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2017-04-28
NR XXXI/368/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok

   Uchwała (pdf, 352 kb)

2017-04-28
NR XXXI/367/17

w sprawie nadania nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 2,867 kb)

2017-04-28
NR XXXI/366/17

w sprawie nabycia nieruchomości od PKP S.A.

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2017-04-28
NR XXXI/365/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2017-04-28
NR XXXI/364/17

w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2017-04-28
NR XXXI/363/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2017-04-28
NR XXXI/362/17

w sprawie przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego (garażu) pierwszeństwa w jego nabyciu

   Uchwała (pdf, 357 kb)

2017-04-28
NR XXXI/361/17

w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu) i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2017-04-28
NR XXXI/360/17

w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 20,627 kb)

2017-04-28
NR XXXI/359/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała (pdf, 4,665 kb)

2017-04-28
NR XXXI/358/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 3,052 kb)

2017-04-28
NR XXXI/357/17

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 6,714 kb)

2017-04-28
NR XXXI/356/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/235/16 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego

   Uchwała (pdf, 378 kb)

2017-04-28
NR XXXI/355/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1,339 kb)

2017-04-28
NR XXXI/354/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 1,408 kb)

2017-03-27
NR XXX/353/17

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2017-03-27
NR XXX/352/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok

   Uchwała (pdf, 372 kb)

2017-03-27
NR XXX/351/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2017-03-27
NR XXX/350/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2017-03-27
NR XXX/349/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2017-03-27
NR XXX/348/17

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2017.

   Uchwała (pdf, 430 kb)

2017-03-27
NR XXX/347/17

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 509 kb)

2017-03-27
NR XXX/346/17

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2017-03-27
NR XXX/345/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

   Uchwała (pdf, 1,356 kb)

2017-03-27
NR XXX/344/17

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1,337 kb)

2017-03-27
NR XXX/343/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 997 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/342/17

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa

   Uchwała  (pdf, 348 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/341/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała  (pdf, 353 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/340/17

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała  (pdf, 343 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/339/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała  (pdf, 1,485 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/338/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała  (pdf, 819 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/337/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach

   Uchwała  (pdf, 1,298 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/336/17

w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017 - 2021”

   Uchwała  (pdf, 220 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/335/17

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z 31.01.2017 r.

   Uchwała  (pdf, 874 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/334/17

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

   Uchwała  (pdf, 1,103 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/333/17

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała  (pdf, 2,055 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/332/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

   Uchwała  (pdf, 2,055 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/331/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała  (pdf, 938 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/330/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała  (pdf, 1,196 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/329/17 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej   

Uchwała (pdf, 349 kb)

2017-01-23
XXVIII/328/17

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Chojnicach na 2017 rok.

Uchwała (pdf, 369 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/327/17 

w sprawie zbycia nieruchomości.   

Uchwała (pdf, 347 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/326/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.   

Uchwała (pdf, 349 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/325/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego  i Sybiraków w Chojnicach.   

Uchwała (pdf, 2.454 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/324/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.   

Uchwała (pdf, 1.241 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/323/17
 
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji.   

Uchwała (pdf, 477 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/322/17 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.   

Uchwała (pdf, 335 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/321/17 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.   

Uchwała (pdf, 100 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/320/17 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach  z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

Uchwała (pdf, 452 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/319/17
 
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  na rok 2017.   

Uchwała (pdf, 365 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/318/17 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.   

Uchwała (pdf, 1.337 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/317/17
 
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.   

Uchwała (pdf, 1.012 kb)