Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

2019-05-13
NR VI/87/19

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 215 kb)

2019-05-13
NR VI/86/19

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego na Uchwałę Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 323 kb)

2019-05-13
NR VI/85/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

   Uchwała (pdf, 606 kb)

2019-05-13
NR VI/84/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

   Uchwała (pdf, 1716 kb)

2019-05-13
NR VI/83/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

   Uchwała (pdf, 471 kb)

2019-05-13
NR VI/82/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 413 kb)

2019-05-13
NR VI/81/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2019-05-13
NR VI/80/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2019-05-13
NR VI/79/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 304 kb)

2019-05-13
NR VI/78/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 835 kb)

2019-05-13
NR VI/77/19

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

   Uchwała (pdf, 330 kb)

2019-05-13
NR VI/76/19

w sprawie nadania tytułu Zasłużonej Obywatelki Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 331 kb)

2019-05-13
NR VI/75/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1090 kb)

2019-05-13
NR VI/74/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 887 kb)

2019-03-25
NR V/73/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 303 kb)

2019-03-25
NR V/72/19

w sprawie zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2019-03-25
NR V/71/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-03-25
NR V/70/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2019-03-25
NR V/69/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 845 kb)

2019-03-25
NR V/68/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 635 kb)

2019-03-25
NR V/67/19

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

2019-03-25
NR V/66/19

w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu”.

   Uchwała (pdf, 564 kb)

2019-03-25
NR V/65/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 981 kb)

2019-03-25
NR V/64/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 810 kb)

2019-03-25
NR V/63/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-02-25
NR IV/62/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-02-25
NR IV/61/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2019-02-25
NR IV/60/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2019-02-25
NR IV/59/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2019-02-25
NR IV/58/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1125 kb)

2019-02-25
NR IV/57/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 938 kb)

2019-02-25
NR IV/56/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tucholskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 792 kb)

2019-02-25
NR IV/55/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wysokiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 833 kb)

2019-02-25
NR IV/54/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 651 kb)

2019-02-25
NR IV/53/19

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

   Uchwała (pdf, 2547 kb)

2019-02-25
NR IV/52/19

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

   Uchwała (pdf, 123 kb)

2019-02-25
NR IV/51/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2019-02-25
NR IV/50/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1121 kb)

2019-02-25
NR IV/49/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 907 kb)

2019-01-28
NR III/48/19

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie zakazu dokonywania eksplozji materiałów pirotechnicznych.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2019-01-28
NR III/47/19

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2019 rok.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2019-01-28
NR III/46/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-01-28
NR III/45/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-01-28
NR III/44/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-01-28
NR III/43/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-01-28
NR III/42/19

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-01-28
NR III/41/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-01-28
NR III/40/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2019-01-28
NR III/39/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 742 kb)

2019-01-28
NR III/38/19

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2019-01-28
NR III/37/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2019-01-28
NR III/36/19

w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2019.

   Uchwała (pdf, 330 kb)

2019-01-28
NR III/35/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Chojnice na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 583 kb)

2019-01-28
NR III/34/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

   Uchwała (pdf, 590 kb)

2019-01-28
NR III/33/19

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

   Uchwała (pdf, 177 kb)

2019-01-28
NR III/32/19

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 501 kb)

2019-01-28
NR III/31/19

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2019-01-28
NR III/30/19

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2019-01-28
NR III/29/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1103 kb)

2019-01-28
NR III/28/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 1043 kb)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:80
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2019-05-15 18:17:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-15 18:06:08