Urząd Miejski w Chojnicach

2019-12-19
NR XIII/190/19

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2019/2020.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2019-12-19
NR XIII/189/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/81/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 322 kb)

2019-12-19
NR XIII/188/19

w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice ze zrzeszenia pn. Związek Miast Bałtyckich.

   Uchwała (pdf, 305 kb)

2019-12-19
NR XIII/187/19

w sprawie przyjęcia programu „Koperta życia”.

   Uchwała (pdf, 400 kb)

2019-12-19
NR XIII/186/19

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego.

   Uchwała (pdf, 320 kb)

2019-12-19
NR XIII/185/19

zmieniająca Uchwałę Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 886 kb)

2019-12-19
NR XIII/184/19

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

   Uchwała (pdf, 579 kb)

2019-12-19
NR XIII/183/19

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Chojnice konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2021.

   Uchwała (pdf, 1016 kb)

2019-12-19
NR XIII/182/19

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

   Uchwała (pdf, 320 kb)

2019-12-19
NR XIII/181/19

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   Uchwała (pdf, 182 kb)

2019-12-19
NR XIII/180/19

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

   Uchwała (pdf, 99 kb)

2019-12-19
NR XIII/179/19

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036.

   Uchwała (pdf, 1539 kb)

2019-12-19
NR XIII/178/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 443 kb)

2019-12-19
NR XIII/177/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 358 kb)

2019-12-19
NR XIII/176/19

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2019-12-19
NR XIII/175/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r.

   Uchwała (pdf, 2918 kb)

2019-12-19
NR XIII/174/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1081 kb)

2019-12-19
NR XIII/173/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 894 kb)

2019-11-20
NR XII/172/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2019-11-20
NR XII/171/19

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/556/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody oraz Uchwały Nr XLVII/557/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 322 kb)

2019-11-20
NR XII/170/19

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz sposobu ich pobierania.

   Uchwała (pdf, 554 kb)

2019-11-20
NR XII/169/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2019-11-20
NR XII/168/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2019-11-20
NR XII/167/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2019-11-20
NR XII/166/19

w sprawie zbycia lokalu.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2019-11-20
NR XII/165/19

w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2019-11-20
NR XII/164/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Świętopełka w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 779 kb)

2019-11-20
NR XII/163/19

w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 597 kb)

2019-11-20
NR XII/162/19

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 319 kb)

2019-11-20
NR XII/161/19

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

   Uchwała (pdf, 514 kb)

2019-11-20
NR XII/160/19

zmieniająca Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 329 kb)

2019-11-20
NR XII/159/19

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

   Uchwała (pdf, 422 kb)

2019-11-20
NR XII/158/19

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

   Uchwała (pdf, 276 kb)

2019-11-20
NR XII/157/19

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2019-11-20
NR XII/156/19

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2019-11-20
NR XII/155/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2019-11-20
NR XII/154/19

w sprawie opłaty targowej.

   Uchwała (pdf, 176 kb)

2019-11-20
NR XII/153/19

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   Uchwała (pdf, 655 kb)

2019-11-20
NR XII/152/19

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2019-11-20
NR XII/151/19

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2019-11-20
NR XII/150/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1056 kb)

2019-11-20
NR XII/149/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 1187 kb)

2019-10-21
NR XI/148/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 294 kb)

2019-10-21
NR XI/147/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1021 kb)

2019-10-21
NR XI/146/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2019-10-21
NR XI/145/19

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na Uchwałę Nr V/58/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.

   Uchwała (pdf, 328 kb)

2019-10-21
NR XI/144/19

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 480 kb)

2019-10-21
NR XI/143/19

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Chojnicach i nadania Statutu.

   Uchwała (pdf, 191 kb)

2019-10-21
NR XI/142/19

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/567/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

   Uchwała (pdf, 101 kb)

2019-10-21
NR XI/141/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

   Uchwała (pdf, 414 kb)

2019-10-21
NR XI/140/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-10-21
NR XI/139/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów.

   Uchwała (pdf, 316 kb)

2019-10-21
NR XI/138/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1075 kb)

2019-10-21
NR XI/137/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 1011 kb)

2019-09-23
NR X/136/19

w sprawie nabycia lokalu od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 321 kb)

2019-09-23
NR X/135/19

w sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2019-09-23
NR X/134/19

w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 4569 kb)

2019-09-23
NR X/133/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1239 kb)

2019-09-23
NR X/132/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 318 kb)

2019-09-23
NR X/131/19

w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.

   Uchwała (pdf, 100 kb)

2019-09-23
NR X/130/19

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 650 kb)

2019-09-23
NR X/129/19

w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 336 kb)

2019-09-23
NR X/128/19

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

   Uchwała (pdf, 361 kb)

2019-09-23
NR X/127/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 395 kb)

2019-09-23
NR X/126/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1062 kb)

2019-09-23
NR X/125/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 930 kb)

2019-09-23
NR X/124/19

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 339 kb)

2019-08-26
NR IX/123/19

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IX/120/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.

   Uchwała (pdf, 328 kb)

2019-08-26
NR IX/122/19

w sprawie nabycia lokalu od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.

   Uchwała (pdf, 318 kb)

2019-08-26
NR IX/121/19

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

   Uchwała (pdf, 282 kb)

2019-08-26
NR IX/120/19

w sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach w drodze darowizny.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2019-08-26
NR IX/119/19

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-08-26
NR IX/118/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2019-08-26
NR IX/117/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2019-08-26
NR IX/116/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-08-26
NR IX/115/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2103 kb)

2019-08-26
NR IX/114/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 765 kb)

2019-08-26
NR IX/113/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 813 kb)

2019-08-26
NR IX/112/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 808 kb)

2019-08-26
NR IX/111/19

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

   Uchwała (pdf, 320 kb)

2019-08-26
NR IX/110/19

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 10 w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 319 kb)

2019-08-26
NR IX/109/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 999 kb)

2019-08-26
NR IX/108/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 1019 kb)

2019-06-24
NR VIII/107/19

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2019-06-24
NR VIII/106/19

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2019-06-24
NR VIII/105/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-06-24
NR VIII/104/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2019-06-24
NR VIII/103/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 304 kb)

2019-06-24
NR VIII/102/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 763 kb)

2019-06-24
NR VIII/101/19

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 18.04.2019 r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23.06.2016 r.

   Uchwała (pdf, 927 kb)

2019-06-24
NR VIII/100/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2019-06-24
NR VIII/99/19

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2019-06-24
NR VIII/98/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1035 kb)

2019-06-24
NR VIII/97/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 833 kb)

2019-06-24
NR VIII/96/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2019-06-24
NR VIII/95/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2018r.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-06-24
NR VIII/94/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

   Uchwała (pdf, 302 kb)

2019-06-06
NR VII/93/19

w sprawie przyjęcia oświadczenia o uczczeniu 30. rocznicy Wyborów Czerwcowych 1989 roku.

   Uchwała (pdf, 337 kb)

2019-06-06
NR VII/92/19

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej „TUR”.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2019-06-06
NR VII/91/19

w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 340 kb)

2019-06-06
NR VII/90/19

w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 337 kb)

2019-06-06
NR VII/89/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1027 kb)

2019-06-06
NR VII/88/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 747 kb)

2019-05-13
NR VI/87/19

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 215 kb)

2019-05-13
NR VI/86/19

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego na Uchwałę Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 323 kb)

2019-05-13
NR VI/85/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

   Uchwała (pdf, 606 kb)

2019-05-13
NR VI/84/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

   Uchwała (pdf, 1716 kb)

2019-05-13
NR VI/83/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

   Uchwała (pdf, 471 kb)

2019-05-13
NR VI/82/19

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 413 kb)

2019-05-13
NR VI/81/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2019-05-13
NR VI/80/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2019-05-13
NR VI/79/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 304 kb)

2019-05-13
NR VI/78/19

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 835 kb)

2019-05-13
NR VI/77/19

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

   Uchwała (pdf, 330 kb)

2019-05-13
NR VI/76/19

w sprawie nadania tytułu Zasłużonej Obywatelki Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 331 kb)

2019-05-13
NR VI/75/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1090 kb)

2019-05-13
NR VI/74/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 887 kb)

2019-03-25
NR V/73/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 303 kb)

2019-03-25
NR V/72/19

w sprawie zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2019-03-25
NR V/71/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-03-25
NR V/70/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2019-03-25
NR V/69/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 845 kb)

2019-03-25
NR V/68/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 635 kb)

2019-03-25
NR V/67/19

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2019.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

2019-03-25
NR V/66/19

w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu”.

   Uchwała (pdf, 564 kb)

2019-03-25
NR V/65/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 981 kb)

2019-03-25
NR V/64/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 810 kb)

2019-03-25
NR V/63/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-02-25
NR IV/62/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-02-25
NR IV/61/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2019-02-25
NR IV/60/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2019-02-25
NR IV/59/19

zmieniająca Uchwałę Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2019-02-25
NR IV/58/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Ustronnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1125 kb)

2019-02-25
NR IV/57/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 938 kb)

2019-02-25
NR IV/56/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Tucholskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 792 kb)

2019-02-25
NR IV/55/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wysokiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 833 kb)

2019-02-25
NR IV/54/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 651 kb)

2019-02-25
NR IV/53/19

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.

   Uchwała (pdf, 2547 kb)

2019-02-25
NR IV/52/19

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

   Uchwała (pdf, 123 kb)

2019-02-25
NR IV/51/19

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2019-02-25
NR IV/50/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1121 kb)

2019-02-25
NR IV/49/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 907 kb)

2019-01-28
NR III/48/19

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie zakazu dokonywania eksplozji materiałów pirotechnicznych.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2019-01-28
NR III/47/19

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2019 rok.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2019-01-28
NR III/46/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-01-28
NR III/45/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2019-01-28
NR III/44/19

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-01-28
NR III/43/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 308 kb)

2019-01-28
NR III/42/19

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-01-28
NR III/41/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2019-01-28
NR III/40/19

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2019-01-28
NR III/39/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 742 kb)

2019-01-28
NR III/38/19

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2019-01-28
NR III/37/19

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2019-01-28
NR III/36/19

w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2019.

   Uchwała (pdf, 330 kb)

2019-01-28
NR III/35/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Chojnice na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 583 kb)

2019-01-28
NR III/34/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

   Uchwała (pdf, 590 kb)

2019-01-28
NR III/33/19

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

   Uchwała (pdf, 177 kb)

2019-01-28
NR III/32/19

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 501 kb)

2019-01-28
NR III/31/19

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2019-01-28
NR III/30/19

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2019-01-28
NR III/29/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1103 kb)

2019-01-28
NR III/28/19

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 1043 kb)