Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2023 r.

 

 

 

SESJA LI - 27.02.2023 r.

 

 

 

2023-02-27
NR LI/640/23

w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.

 


2023-02-27
NR LI/639/23

w/s nabycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/638/23

w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2023 rok.

 


2023-02-27
NR LI/637/23

w/s darowizny nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/636/23

w/s nabycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/635/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/634/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/633/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/632/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/631/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/630/23

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/574/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/629/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-02-27
NR LI/628/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-02-27
NR LI/627/23

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/398/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.

 


2023-02-27
NR LI/626/23

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


2023-02-27
NR LI/625/23

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023.

 


2023-02-27
NR LI/624/23

w/s przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 


2023-02-27
NR LI/623/23

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

 


2023-02-27
NR LI/622/23

w/s uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


​​​2023-02-27
NR LI/621/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


​​​2023-02-27
NR LI/620/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA L - 30.01.2023 r.

 

 

​​​2023-01-30
NR L/619/23

w/s ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2023.

 


​​2023-01-30
NR L/618/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-01-30
NR L/617/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA XLIX - 10.01.2023 r.

 

 

2023-01-10
NR XLIX/616/23

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-01-10
NR XLIX/615/23

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-01-10
NR XLIX/614/23

w/s udzielenia pomocy rzeczowej społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.

 


2023-01-10
NR XLIX/613/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-01-10
NR XLIX/612/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.