Urząd Miejski w Chojnicach

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2023 r.

 

 

 

SESJA LXI - 18.12.2023 r.

 

 

​​​​​​​​2023-12-18
NR LXI/755/23

w/s zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 


​​​​​​​2023-12-18
NR LXI/754/23

w/s udzielenia dotacji dla parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wykonanie dokumentacji.

 


​​​​​​2023-12-18
NR LXI/753/23

w/s nadania nazwy ronda.

 


​​​​​2023-12-18
NR LXI/752/23

w/s określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

 


​​​​2023-12-18
NR LXI/751/23

w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.

 


​​​2023-12-18
NR LXI/750/23

w/s określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 


​​2023-12-18
NR LXI/749/23

w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 


2023-12-18
NR LXI/748/23

w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

 


2023-12-18
NR LXI/747/23

w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.

 


2023-12-18
NR LXI/746/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-12-18
NR LXI/745/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LX - 20.11.2023 r.

 

 

2023-11-20
NR LX/744/23

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

 


2023-11-20
NR LX/743/23

w/s wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2023 r., sygn. akt III SA/Gd 339/23.

 


2023-11-20
NR LX/742/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


2023-11-20
NR LX/741/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


2023-11-20
NR LX/740/23

w/s zniesienia współwłasności nieruchomości.

 


2023-11-20
NR LX/739/23

w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


2023-11-20
NR LX/738/23

w/s przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 


​​​​​​​​2023-11-20
NR LX/737/23

w/s określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 


​​​​​​​2023-11-20
NR LX/736/23

w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 


​​​​​​2023-11-20
NR LX/735/23

w/s ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

 


​​​​​2023-11-20
NR LX/734/23

w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 


​​​​2023-11-20
NR LX/733/23

w/s opłaty targowej.

 


​​​2023-11-20
NR LX/732/23

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 


​​2023-11-20
NR LX/731/23

w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

 


2023-11-20
NR LX/730/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-11-20
NR LX/729/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LIX - 30.10.2023 r.

 

 

2023-10-30
NR LIX/728/23

w/s zasad przyznawania diet radnym i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 


2023-10-30
NR LIX/727/23

w/s bezprzedmiotowości postępowania w sprawie wniosku.

 


2023-10-30
NR LIX/726/23

w/s nabycia nieruchomości.

 


2023-10-30
NR LIX/725/23

zmieniająca uchwałę w/s nadania nazw projektowanych ulic.

 


2023-10-30
NR LIX/724/23

w/s zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


2023-10-30
NR LIX/723/23

w/s przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miejskiej Chojnice”.

 


2023-10-30
NR LIX/722/23

w/s wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie poziomu adapcyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice”.

 


2023-10-30
NR LIX/721/23

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 


2023-10-30
NR LIX/720/23

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody.

 


2023-10-30
NR LIX/719/23

w/s przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach na lata 2023 - 2026.

 


2023-10-30
NR LIX/718/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-10-30
NR LIX/717/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LVIII - 18.09.2023 r.

 

 

2023-09-18
NR LVIII/716/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

 


2023-09-18
NR LVIII/715/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


2023-09-18
NR LVIII/714/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-09-18
NR LVIII/713/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-09-18
NR LVIII/712/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.

 


2023-09-18
NR LVIII/711/23

w/s ustanowienia służebności gruntowej.

 


2023-09-18
NR LVIII/710/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-09-18
NR LVIII/709/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-09-18
NR LVIII/708/23

w/s zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 6 w Chojnicach.

 


2023-09-18
NR LVIII/707/23

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 


2023-09-18
NR LVIII/706/23

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


2023-09-18
NR LVIII/705/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-09-18
NR LVIII/704/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


2023-09-18
NR LVIII/703/23

w/s wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

 


2023-09-18
NR LVIII/702/23

w/s pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

 


SESJA LVII - 18.08.2023 r.

 

 

2023-08-18
NR LVII/701/23

w/s udzielenia dotacji dla Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wykonanie dokumentacji.

 


2023-08-18
NR LVII/700/23

w/s udzielenia dotacji dla Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

 


2023-08-18
NR LVII/699/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-08-18
NR LVII/698/23

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

 


2023-08-18
NR LVII/697/23

w/s darowizny nieruchomości.

 


2023-08-18
NR LVII/696/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-08-18
NR LVII/695/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LVI - 31.07.2023 r.

 

 

2023-07-31
NR LVI/694/23

w/s nabycia nieruchomości.

 


2023-07-31
NR LVI/693/23

w/s określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a także sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

 


2023-07-31
NR LVI/692/23

w/s likwidacji Żłobka Miejskiego w Chojnicach.

 


2023-07-31
NR LVI/691/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-07-31
NR LVI/690/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LV - 26.06.2023 r.

 

 

2023-06-26
NR LV/689/23

w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

 


2023-06-26
NR LV/688/23

w/s zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

 


2023-06-26
NR LV/687/23

w/s zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

 


2023-06-26
NR LV/686/23

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


2023-06-26
NR LV/685/23

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.

 


2023-06-26
NR LV/684/23

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.

 


2023-06-26
NR LV/683/23

w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-06-26
NR LV/682/23

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 


2023-06-26
NR LV/681/23

w/s utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 


2023-06-26
NR LV/680/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-06-26
NR LV/679/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


2023-06-26
NR LV/678/23

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

 


2023-06-26
NR LV/677/23

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2022 r.

 


2023-06-26
NR LV/676/23

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.

 


SESJA LIV - 29.05.2023 r.

 

2023-05-29
NR LIV/675/23

w/s rozpatrzenia skargi.

 


2023-05-29
NR LIV/674/23

w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 


2023-05-29
NR LIV/673/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-05-29
NR LIV/672/23

w/s zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 


2023-05-29
NR LIV/671/23

w/s zamiany nieruchomości.

 


2023-05-29
NR LIV/670/23

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.

 


2023-05-29
NR LIV/669/23

w/s uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice – aktualizacja 2022.

 


2023-05-29
NR LIV/668/23

w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-05-29
NR LIV/667/23

w/s ogłoszenia roku 2024 w Chojnicach „Rokiem Nataniela Mateusza Wolfa”.

 


2023-05-29
NR LIV/666/23

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 


2023-05-29
NR LIV/665/23

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ą zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

 


2023-05-29
NR LIV/664/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-05-29
NR LIV/663/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LIII - 24.04.2023 r.

 

 

2023-04-24
NR LIII/662/23

w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.

 


2023-04-24
NR LIII/661/23

w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

 


2023-04-24
NR LIII/660/23

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.

 


2023-04-24
NR LIII/659/23

w/s uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

 


2023-04-24
NR LIII/658/23

w/s zamiany nieruchomości.

 


2023-04-24
NR LIII/657/23

w/s zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty.

 


2023-04-24
NR LIII/656/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-04-24
NR LIII/655/23

zmieniająca Uchwałę Nr LI/632/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 


2023-04-24
NR LIII/654/23

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-04-24
NR LIII/653/23

w/s określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 


2023-04-24
NR LIII/652/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-04-24
NR LIII/651/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LII - 27.03.2023 r.

 

 

2023-03-27
NR LII/650/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.

 


2023-03-27
NR LII/649/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 


2023-03-27
NR LII/648/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

 


2023-03-27
NR LII/647/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-03-27
NR LII/646/23

w/s ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-03-27
NR LII/645/23

w/s zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli.

 


2023-03-27
NR LII/644/23

w/s zamiany nieruchomości.

 


2023-03-27
NR LII/643/23

w/s utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice i przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej.

 


2023-03-27
NR LII/642/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-03-27
NR LII/641/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA LI - 27.02.2023 r.

 

 

2023-02-27
NR LI/640/23

w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy przyjęciu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.

 


2023-02-27
NR LI/639/23

w/s nabycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/638/23

w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2023 rok.

 


2023-02-27
NR LI/637/23

w/s darowizny nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/636/23

w/s nabycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/635/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/634/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/633/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/632/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/631/23

w/s zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/630/23

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/574/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 


2023-02-27
NR LI/629/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-02-27
NR LI/628/23

w/s nadania nazwy ulicy.

 


2023-02-27
NR LI/627/23

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/398/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.

 


2023-02-27
NR LI/626/23

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.

 


2023-02-27
NR LI/625/23

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023.

 


2023-02-27
NR LI/624/23

w/s przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 


2023-02-27
NR LI/623/23

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

 


2023-02-27
NR LI/622/23

w/s uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

 


​​​2023-02-27
NR LI/621/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


​​​2023-02-27
NR LI/620/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA L - 30.01.2023 r.

 

 

​​​2023-01-30
NR L/619/23

w/s ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2023.

 


​​2023-01-30
NR L/618/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-01-30
NR L/617/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

 


SESJA XLIX - 10.01.2023 r.

 

 

2023-01-10
NR XLIX/616/23

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-01-10
NR XLIX/615/23

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 


2023-01-10
NR XLIX/614/23

w/s udzielenia pomocy rzeczowej społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.

 


2023-01-10
NR XLIX/613/23

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.

 


2023-01-10
NR XLIX/612/23

w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.