Urząd Miejski w Chojnicach

Wydziału Spraw Obywatelskich
Dyrektor: Damian Pilacki
89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
tel. (52) 397 1800 wew. 30
pracownicy tel. wew. 31, 47, 32
e-mail  wso@miastochojnice.pl

Wydział Spraw Obywatelskich - zadania:

Stanowiska ds. ewidencji ludności

 

 1.  Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców miasta oraz sporządzanie    

   sprawozdań  w tym zakresie.

 2.  Prowadzenie rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy

 3.  Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, czasowy oraz 
   zgłoszeń  wymeldowania.

 4.  Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu z rejestru mieszkańców.

 5.  Sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki

 6.  Prowadzenie i aktualizowanie danych w rejestrze wyborców.

 7. Udzielanie informacji o danych osobowych.

 8.  Archiwizacja dokumentów źródłowych w zakresie ewidencji ludności.

 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
   

 

Stanowiska ds. dowodów osobistych

 

1. Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydania
    dokumentu  stwierdzającego tożsamość.
2. Wprowadzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego do systemu „ŹRÓDŁO”.
3. Wydawanie dokumentów tożsamości.
4. Realizacja zadań związanych z dokumentami tożsamości - zakładanie akt
    osobowych.
5. Współpraca z Aresztem Śledczym, Schroniskiem dla Nieletnich oraz Domem
    Pomocy Społecznej w zakresie wydawania dowodów osobistych dla osób tam 
    przebywających.
6. Prowadzenie archiwum dowodów osobistych.
7. Nanoszenie informacji o wydanym dokumencie tożsamości oraz danych w nim
    zawartych do systemu „ŹRÓDŁO”.

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.

 

Stanowiska ds. działalności gospodarczej i realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 


1. Prowadzenie spraw wynikających z realizacji Ustawy o swobodzie działalności
     gospodarczej, w tym:
    - przyjmowanie wniosków podmiotów zgłaszających rozpoczęcie, zmianę,
     zawieszenie, wznowienie lub zakończenie działalności i wprowadzanie na
     platformę CEIDG. 

2. Przyjmowanie informacji o zgromadzeniach publicznych oraz wydawanie decyzji
    o zakazie zgromadzeń.
3. Wydawanie zezwoleń na organizację imprezy masowej.
4. Wydawanie licencji na przewóz osób taksówką.

5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w Krajowym
   Transporcie Drogowym. 

6. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie zezwoleń na sprzedaż
    napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
    miejscem sprzedaży.
7. Prowadzenie rejestru punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
8. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
9. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Data modyfikacji: 22:12:2014. Data Powstania 22.12.2014

informacje wprowadził: Andrzej Wodowski

sprawdziła: Bożena Stopa