Urząd Miejski w ChojnicachUchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2002r.

2002-12-28
III/37/02
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2002-12-28
III/36/02
w sprawie zatwierdzenia składu Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-12-28
III/35/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/335/01 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2001r. o powołaniu Rady Strategii, ramowych zasad organizacji
oraz zaproszenia do udziału w jej pracach.
Treść uchwały

2002-12-28
III/34/02
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji w m. Chojnice.
Treść uchwały

2002-12-28
III/33/02
w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-12-28
III/32/02
w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej.
Treść uchwały

2002-12-28
III/30/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/418/01 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
Treść uchwały

2002-12-09
II/29/02
w sprawie określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów
Mieszkańców Osiedli.
Treść uchwały

2002-12-09
II/28/02
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Parku Wodnego Chojnice Sp. z o.o.
Treść uchwały

2002-12-09
II/27/02
w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości pod stacje transformatorowe.
Treść uchwały

2002-12-09
II/26/02
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2002-12-09
II/25/02
w sprawie oddania gruntów zabudowanych w użytkowanie wieczyste.
Treść uchwały

2002-12-09
II/24/02
w sprawie zmiany odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
Treść uchwały

2002-12-09
II/23/02
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Treść uchwały

2002-12-09
II/22/02
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2003r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1

2002-12-09
II/21/02
w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Treść uchwały     
Załącznik 1
   
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6  


2002-12-09
II/20/02
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
do obliczenia podatku rolnego.
Treść uchwały

2002-12-09
II/19/02
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
i sposobu jej poboru.
Treść uchwały

2002-12-09
II/18/02
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia
terminów płatności, zasad ustalania i poboru tego podatku oraz wprowadzenia
innych zwolnień niż określone w ustawie.
Treść uchwały

2002-12-09
II/17/02
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

2002-12-09
II/16/02
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia
innych zwolnień niż określone w ustawie.
Treść uchwały

2002-12-09
II/15/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Uzasadnienie

2002-12-09
II/14/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/504 z dnia 10 czerwca 2002r.
w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2002-2006.
Treść uchwały

2002-12-09
II/13/02
w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały
Załącznik nr 1

2002-12-09
II/12/02
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów
Sp. z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały
Załącznik nr 1

2002-12-09
II/11/02
w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
Treść uchwały

2002-12-09
II/10/02
w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Treść uchwały

2002-12-09
II/9/02
w sprawie stwierdzenia wstąpienia radnych do Rady Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-11-15
I/8/02
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Treść uchwały

2002-11-15
I/7/02
w sprawie zbycia nieruchomości za poniesione nakłady.
Treść uchwały

2002-11-15
I/6/02
w sprawie zbycia nieruchomości.
Treść uchwały

2002-11-15
I/5/02
w sprawie przyjęcia darowizny.
Treść uchwały

2002-11-15
I/4/02
w sprawie

Treść uchwały

2002-11-15
I/3/02
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Treść uchwały

2002-11-15
I/2/02
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-11-15
I/1/02
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-10-09
LII/543/02
w sprawie realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego
na terenie miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-10-09
LII/542/02
w sprawie nabycia nieruchomości od Powiatu Chojnickiego w drodze darowizny.
Treść uchwały

2002-10-09
LII/541/02
w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2002-10-09
LII/540/02
w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2002-10-09
LII/539/02
w sprawie uchwalenia rekomendacji projektu wstępnego
Strategii rozwoju miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-10-09
LII/538/02
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych
jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy “Ordynacja podatkowa” oraz udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności
Treść uchwały


2002-10-09
LII/537/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Uzasadnienie
Zmiany

2002-09-23
LI/536/02
w sprawie zbycia Miejskim Wodociągom Spółka z o.o., działki gruntu
zabudowanego urządzeniami ujęcia wody.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/535/02
w sprawie zbycia Miejskim Wodociągom Spółka z o.o., działki gruntu
zabudowanego budynkiem mieszkalnym.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/534/02
w sprawie uchylenia uchwał dot. sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie
Miejskim Wodociągom Spółka z o.o., nieruchomości w Funce.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/533/02
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/532/02
w sprawie
zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/531/02
w sprawie zamiany nieruchomości ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/530/02
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. w Chojnicach, w drodze aportu.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/529/02
w sprawie
ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania
licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/528/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Uzasadnienie
Zmiany

2002-09-23
LI/527/02
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-09-23
LI/526/02
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-08-29
L/525/02
w sprawie ustanowienia św. Jana Chrzciciela patronem miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/524/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/166/96 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 lutego 1996r. ustalającej dla terenu miasta Chojnice liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia p
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/523/02
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/510/02 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/214/2000 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie określenia regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektorów szkół
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/522/02
w sprawie
zmiany kategorii drogi gminnej na powiatową.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/521/02
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową dla działki nr 255/1
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/520/02
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 141/10
przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/519/02
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowę usługowo - mieszkalną działek nr 36/5, nr 36/7
i nr 36/8 przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/518/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/466/02 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 stycznia 2002r.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/517/02
w sprawie zbycia Miejskim Wodociągom Spółka z o.o. w Chojnicach
działki gruntu zabudowanego.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/516/02
w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie Miejskim Wodociągom Spółka z o.o.
w Chojnicach działki gruntu zabudowanego.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/515/02
w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla mieszkań w budynkach
położonych w Chojnicach przy ul. Wielewskiej 4 i 6 wchodzących
w skład zasobów mieszkaniowych Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/514/02
w sprawie
dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta.
Treść uchwały

2002-08-26
XLIX/513/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwałą
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Uzasadnienie

2002-06-24
XLVIII/512/02
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna
“Bory Tucholskie” z siedziba w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/511/02
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk obecnym dyrektorom
szkół i przedszkoli na kolejne okresy.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/510/02
w sprawie zmiany uchwały nr XV/214/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektorów szkól i przedszkoli.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/509/02
w sprawie zbycia lokalu użytkowego - księgarni
przy ul. Młynskiej 2 w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/508/02
w sprawie zbycia lokalu użytkowego - sklepu obuwniczego
przy ul. Młyńskiej 2 w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/507/02
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/506/02
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie miasta Chojnice przez Miejskie Wodociągi Spółkę z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-06-24
XLVIII/505/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwala Nr XLIII/475/02
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/504/02
w sprawie
zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Chojnice w latach 2002-2006.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/503/02
w sprawie przyjęcia darowizny.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/502/02
w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/501/02
w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego od Nadleśnictwa Rytel.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/500/02
w sprawie
nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Nowe Miasto 7.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/499/02
w sprawie
zbycia prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/498/02
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/497/02
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/496/02
w sprawie
zbycia nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Chojnicach w drodze aportu.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/495/02
w sprawie
nabycia gruntów.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/494/02
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/493/02
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/216/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miedzy władzami
miasta a organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Chojnic.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/492/02
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2000r.
Nr XV/217/2000 w sprawie przyjęcia regulaminu o finansowania lokalnych inicjatyw
społecznych - konkurs o "Granty".
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/491/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/62/99 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 1
w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 44.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/490/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/99 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 3
w Chojnicach przy ul. Juliana Tuwima 2.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/489/02
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum Nr 2
w Chojnicach przy ul. Szpitalnej 3.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/488/02
w sprawie zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/487/02
w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze.
Treść uchwały

2002-06-10
XLVII/486/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwala
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały

2002-04-29
XLV/485/02
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2002-04-29
XLV/484/02
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2002-04-29
XLV/483/02
w sprawie zamiany gruntów z PSS "Społem" w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-04-29
XLV/482/02
w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2002-04-29
XLV/481/02
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - mieszkalna dla działki nr 2040/10
i części działki nr 2040/9 przy ul. Subisława w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-04-29
XLV/480/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwala
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały

2002-03-22
XLIV/479/02
w sprawie
nadania nazw nowym ulicom.
Treść uchwały

2002-03-22
XLIV/478/02
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2002-03-22
XLIV/477/02
w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnice przyjętego Uchwala
Nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 lutego 2002r.
Treść uchwały

2002-03-22
XLIV/476/02
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej
za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu.
Treść uchwały

2002-02-25
XLIII/475/02
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2002r.
Treść uchwały

2002-02-25
XLIII/474/02
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały

2002-02-25
XLIII/473/02
w sprawie nabycia gruntów pod drogę.
Treść uchwały

2002-02-25
XLIII/472/02
w sprawie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz zasad
odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników.
Treść uchwały

2002-02-25
XLIII/471/02
w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia
"Chojnicki Bank Żywności".
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/470/02
w sprawie określenia inkasentów podatku od posiadania psów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/469/02
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna
dla działki nr 193/22 przy ulicy Orzechowej i dla działki nr 186/13
przy ulicy Wiśniowej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/468/02
w sprawie
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - handlowa
przy ulicy Grobelnej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/467/02
w sprawie zbycia nieruchomości Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa
Społecznego Spółce z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/466/02
w sprawie wyodrębnienia lokalu użytkowego i zbycia udziału w nieruchomości.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/465/02
w sprawie utworzenia Spółki "Kompleks Krytych Pływalni Spółka z o.o. w Chojnicach".
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/464/02
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/463/02
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwa Dom Dziennego Pobytu
w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/462/02
w sprawie zakończenia likwidacji Samodzielnej Publicznej Przychodni Miejskiej
w Chojnicach.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/461/02
w sprawie zmiany odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
Treść uchwały

2002-01-28
XLII/460/02
w sprawie zmiany odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
Treść uchwały