Urząd Miejski w Chojnicach


Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2004 r.


2004-12-20
XXVIII/271/04
w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między miastem Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie a miastem Chojnice. 
  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
 
2004-12-20
XXVIII/270/04
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. 
  Treść uchwały
  Załącznik do uchwały
 
2004-12-20
XXVIII/269/04
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla działki nr 193/22 przy ulicy Orzechowej i dla działki nr 186/13 przy ulicy Wiśniowej w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-12-20
XXVIII/268/04
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych. 
  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
 
2004-12-20
XXVIII/267/04
w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Chojnicach. 
  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 
2004-12-20
XXVIII/266/04
w sprawie określenia inkasentów podatku od posiadania psów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
  Treść uchwały
 
2004-12-20
XXVIII/265/04
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Miasta Chojnice, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 
2004-12-20
XXVIII/264/04
w sprawie uchylenia uchwał określających zasady pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
  Treść uchwały
 
2004-12-20
XXVIII/263/04
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r. 
  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7


2004-11-22
XXVII/262/04
 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 Treść uchwały
 
2004-11-22
XXVII/261/04
 w sprawie zbycia nieruchomości
 Treść uchwały
 
2004-11-22
XXVII/260/04
 w sprawie odrzucenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla działki nr 193/22 przy ulicy Orzechowej i dla działki nr 186/13 przy ulicy Wiśniowej w Chojnicach.
  Treść uchwały
 
2004-11-22
XXVII/259/04
 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/02 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.
 Treść uchwały
 Załącznik do uchwały
 
2004-11-22
XXVII/258/04
 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały
 Załącznik do uchwały
 
2004-11-22
XXVII/257/04
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
 Treść uchwały
 
2004-11-22
XXVII/256/04
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
Treść uchwały
 
2004-11-22
XXVII/255/04
 w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r.
 Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6


2004-10-25
XXVI/254/04
w sprawie uzupełnienia składu komisji stałych Rady Miejskiej w Chojnicach


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/253/04
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy.


Treść uchwały
Załącznik 1
 
2004-10-25
XXVI/252/04
w sprawie zbycia nieruchomości


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/251/04
w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na uzupełnienie nieruchomości.


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/250/04
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/249/04
w sprawie ustalenia zasad zawierania na czas dłuższy niż 3 lata umów dzierżawy i najmu nieruchomości lub części nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice nie będących lokalami mieszkalnymi.


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/248/04
w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego zapisanych w wieloletnich limitach wydatków na zadania inwestycyjne.


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/247/04
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi ogólnomiejskie (w tym sportu i rekreacji) oraz zabudowę mieszkaniową i usługową w Chojnicach w rejonie ulic: Jana Pawła II, Gdańskiej i Al. Bayeux.


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/246/04
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.


Treść uchwały
 
2004-10-25
XXVI/245/04
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


Treśc uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7


2004-09-13
XXV/244/04
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Chojnicach.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/243/04
w sprawie nadania nazw projektowanych ulic


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/242/04
w sprawie nabycia nieruchomości


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/241/04
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/240/04
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/239/04
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/238/04
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 
2004-09-13
XXV/237/04
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 
2004-09-13
XXV/236/04
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/235/04
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/234/04
w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
 
2004-09-13
XXV/233/04
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
 
2004-09-13
XXV/232/04
w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
 
2004-09-13
XXV/231/04
w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/230/04
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na remont dachu budynku Gimnazjum nr 1.


  Treść uchwały
 
2004-09-13
XXV/229/04
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
 
2004-09-13
XXV/228/04
w sprawie stwierdzenia wstąpienia radnego do Rady Miejskiej w Chojnicach.


  Treść uchwały
 
2004-08-19
XXIV/227/04
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


  Treść uchwały
 
2004-08-19
XXIV/226/04
w sprawie zmiany wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich przyjętego uchwałą nr XXIII/225/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich przyjętego uchwałą nr XXII/224/04 Rady Miejskiej w Chojn


  Treść uchwały


2004-08-05
XXIII/225/04
w sprawie
zmiany wykazu zadan inwestycyjnych wieloletnich przyjetego uchwala nr XXII/224/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie zmian w budzecie miasta Chojnice na 2004r. 

  Treść uchwały


2004-07-15
XXII/224/04

w sprawie zmian w budzecie miasta Chojnice na 2004r. 

  Treść uchwały


2004-06-22
XXI/223/04
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/158/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.


  Treść uchwały
 
2004-06-21
XX/222/04
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice na lata 2004 – 2013.  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
 
2004-06-21
XX/221/04
w sprawie zmian w uchwale nr V/52/03 Rady Miejskiej w Chojnicach przyjęcia „Programu 2006 dla Chojnic”.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
 
 
2004-06-21
XX/220/04
w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie stawek za dzierżawę nieruchomości.


  Treść uchwały
 
 
2004-06-21
XX/219/04
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.


  Treść uchwały
 
2004-06-21
XX/218/04
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


  Treść uchwały
 
2004-06-21
XX/217/04
w sprawie zamiany nieruchomości.


  Treść uchwały
 
2004-06-21
XX/216/04
w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.


  Treść uchwały
 
2004-06-21
XX/215/04
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi w Chojnicach i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.


  Treść uchwały
 
2004-06-21
XX/214/04
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r.


  Treść uchwały
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6


2004-05-24
XIX/213/04
w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowe Miasto Chojnice 2004-2006”. 
  Treść uchwały
  Załącznik1
 
2004-05-24
XIX/212/04
w sprawie
wytyczenia obszarów do działań naprawczych w zakresie programu rewitalizacji miasta Chojnice. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/211/04
w sprawie
przystąpienia do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/210/04
w sprawie
zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/209/04
w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla Straży Miejskiej w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/208/04
w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/207/04
w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/206/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Lichnowskiej i ulicy Grunowo w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/205/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/204/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Bytowską i Zamieście w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/203/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/202/04
w sprawie
zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/201/04
w sprawie
zamiany nieruchomości. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/200/04
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 
  Treść uchwały
 
2004-05-24
XIX/199/04
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r. 
  Treść uchwały     
  Załącznik1          
  Załącznik2          
  Załącznik3            
  Załącznik4            
  Załącznik5             
  Załącznik6              
  Załącznik7              
 
2004-04-26
XVIII/198/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr V/48/98 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 grudnia 1998r. w sprawie obciążenia hipoteką zwykłą nieruchomości gruntowych. 
  Treść uchwały  
 
2004-04-26
XVIII/197/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVII/191/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/143/03 RM w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 200 
  Treść uchwały  
 
2004-04-26
XVIII/196/04
w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami miasta a organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Chojnic. 
  Treść uchwały        
  Załącznik1             
 
2004-04-26
XVIII/195/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLVII/494/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice. 
  Treść uchwały        
 
2004-04-26
XVIII/194/04
w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
  Treść uchwały          
 
2004-04-26
XVIII/193/04
w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 
  Treść uchwały          
 
2004-04-26
XVIII/192/04
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r. 
  Treść uchwały           
  Załącznik1              
  Załącznik2                
  Załącznik3                
  Załącznik4            
  Załącznik5                     
 


2004-03-29
XVII/191/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/143/03 RM w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/190/04
w sprawie
udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym będącym wieczystymi użytkownikami nieruchomości, bonifikaty od ceny nabycia prawa własności nieruchomości będących w ich wieczystym użytkowaniu. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/189/04
w sprawie
zbycia prawa własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach – ich wieczystego użytkownika. 
  Treść uchwały 
  załącznik1
 
2004-03-29
XVII/188/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod cmentarz i usługi przy ul. Kościerskiej w Chojnicach. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/187/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zieleń i usługi pomiędzy ulicą Sukienników i Aleją Brzozową w Chojnicach. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/186/04
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/185/04
w sprawie
nabycia nieruchomości. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/184/04
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/183/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/141/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/182/04
w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę miejskiego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic wraz z zainwestowaniem w jego urządzenie. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/181/04
w sprawie
utworzenia środka specjalnego pod nazwą „dożywanie w szkole”. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/180/04
w sprawie
zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników. 
  Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/179/04
w sprawie
zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez uczniów i pracowników szkół. 
 Treść uchwały 
 
2004-03-29
XVII/178/04
w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 
 Treść uchwały 
  załącznik1
 
2004-03-29
XVII/177/04
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
Treść uchwały 2004-03-29
XVII/176/04
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004 r. 
 Treść uchwały 
  załącznik1
  załącznik2
  załącznik3
  załącznik4
  załącznik5
 
2004-03-29
XVII/175/04
w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2003 i udzielenia absolutorium z tego tytułu. 
  Treść uchwały 
  załącznik1
  załącznik2
  załącznik3
  załącznik4
  załącznik5
  załącznik6
  załącznik7
  załącznik8
  załącznik9
  załącznik10


2004-03-01
XVI/174/04
w sprawie
określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Chojnice.
Treść uchwały 
Załącznik nr 1

2004-03-01
XVI/173/04
w sprawie
określenia przepisów porządkowych w miejskim transporcie zbiorowym na terenie miasta Chojnice
Treść uchwały 
Załącznik nr 1

2004-03-01
XVI/172/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/141/03 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/171/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie ulic: Bytowskiej, Leśnej i Wiśniowej w Chojnicach.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/170/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkalną w rejonie ulic: Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/169/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/168/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ulic: Dębowej i Modrzewiowej w Chojnicach.
Treść uchwały
 
 2004-03-01
XVI/167/04
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową i usługi w rejonie Placu Niepodległości oraz ulic: Okrężnej i Wysokiej w Chojnicach.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/166/04
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/165/04
w sprawie
nadania nazw projektowanym ulicom.
Treść uchwały 
 
2004-03-01
XVI/164/04
w sprawie
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków programu „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” w ramach Phare 2002 – Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu.
Treść uchwały 
 
2004-03-01
XVI/163/04
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/145/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
Treść uchwały
 
 2004-03-01
XVI/162/04
w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2004r.
Treść uchwały 
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6 
Załącznik nr 7 
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 
Załącznik nr 10 
Załącznik nr 11  
Załącznik nr 12 
Załącznik nr 13 
Załącznik nr 14 
Załącznik nr 15

2004-03-01
XVI/161/04
w sprawie
określenia wysokości stawki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Chojnicki Bank Żywności”.
Treść uchwały
 
 2004-03-01
XVI/160/04
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.
Treść uchwały
 
 2004-03-01
XVI/159/04
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
Treść uchwały 
 
 2004-03-01
XVI/158/04
w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
Treść uchwały 
 
 2004-01-19
XV/157/04
w sprawie
uchylenia uchwały Nr VII/77/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Chojnice.
Treść uchwały

2004-01-19
XV/156/04
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2004-01-19
XV/155/04
w sprawie
ustalenia górnej granicy wysokości przyznawanych dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Miejskiej w Chojnicach.
Treść uchwały   

2004-01-19
XV/154/04
w sprawie
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.
Treść uchwały

2004-01-19
XV/153/04
w sprawie
zmiany w Uchwale Nr XLII/470/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie określenia inkasentów podatku od posiadania psów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały     

2004-01-19
XV/152/04
w sprawie
poparcia inicjatywy powołania Chojnickiej Wyższej Szkoły Zawodowej Politechniki Koszalińskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2004-01-19
XV/151/04
w sprawie
wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich.
Treść uchwały    
Załącznik nr 1