Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2010

 

 

Nr 1 z dnia  04.01.2010r. 
w/s wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych za okres I- XII 2010 r.

Nr 2 z dnia  15.01.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 3 z dnia  18.01.2010r. 
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 31 z dnia 13.05.2008 r. w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice

Nr 4 z dnia  22.01.2010r. 
w/s planu audytu wewnętrznego na 2010 r.

Nr 5 z dnia  26.01.2010r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 6 z dnia  27.01.2010r. 
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

Nr 7 z dnia  27.01.2010r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

Nr 8 z dnia  27.01.2010r. 
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 r. 

Nr 9 z dnia  27.01.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 10 z dnia  02.02.2010r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej i organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 11 z dnia  02.02.2010r. 
w/s organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice

Nr 12 z dnia  03.02.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego prze Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Budowę baszty w fosie Miejskiej w ramach zadania Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną”

Nr 13 z dnia  04.02.2010r. 
w/s Regulaminu zwrotu kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2010 roku

Nr 14 z dnia  17.02.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r. 

Nr 15 z dnia  22.02.2010r. 
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski „Chojniczanka 1930”

Nr 16 z dnia  22.02.2010r. 
w/s wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” będącego własnościa Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 17 z dnia  24.02.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargi nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na” Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I”

Nr 18 z dnia  01.03.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 19 z dnia  01.03.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 20 z dnia  04.03.2010r. 
w/s uzupełnienia planu audytu wewnętrznego na 2010 r.

Nr 21 z dnia  05.03.2010r. 
w/s udzielenie jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „ Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”

Nr 22 z dnia  05.03.2010r. 
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 23 z dnia  08.03.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 24 z dnia  12.03.2010r. 
w/s powołania Komisji Konserwatorskiej w celu realizacji postanowień zawartych w sprawozdaniu z badań i Programu Prac Konserwatorskich w Budynku Baszty Więziennej przy ul. Sukienników w Chojnicach przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 25 z dnia  23.03.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach”

Nr 26 z dnia  23.03.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawę przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I”

Nr 27 z dnia  30.03.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 28 z dnia  30.03.2010r. 
w/s powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Miejska Chojnice posiada udziały

Nr 29 z dnia  31.03.2010r. 
w/s ustalenia stawek za najem kanalizacji kablowej

Nr 30 z dnia  31.03.2010r. 
w/s cen biletów wstępu na miejskie korty tenisowe zlokalizowane na ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach

Nr 31 z dnia  31.03.2010r. 
w/s wprowadzenia regulaminu korzystania z kortów tenisowych zlokalizowanych na ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach

Nr 32 z dnia  07.04.2010r. 
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011

Nr 33 z dnia  09.04.2010r. 
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz składu komisji

Nr 34 z dnia  09.04.2010r. 
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie części płyty Starego Rynku w Chojnicach na ogródki gastronomiczne

Nr 35 z dnia  14.04.2010r. 
w/s stawek czynszów za dzierżawę gruntów rolnych

Nr 36 z dnia  16.04.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 37 z dnia  21.04.2010r. 
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd

Nr 38 z dnia  27.04.2010r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 39 z dnia 29.04.2010r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym  Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd

Nr 40 z dnia 06.05.2010 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 41 z dnia
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu bankowego"przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Nr 42 z dnia 14.05.2010 r.  
w/s powołania Sądu Konkursowego i nadania Regulaminu Sądu Konkursowego w konkursie, którego przedmiotem jest „ Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Chojnickiego Centrum Kultury przy ulicy Swarożyca w Chojnicach”

Nr 43 z dnia 20 maja 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 44 z dnia 31 maja 2010 r.
w/s powołania obwodowej komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Nr 45 z dnia 01 czerwca 2010 r.
w/s utworzenia Miejskiego Biura Spisowego w Chojnicach

Nr 46 z dnia 04 czerwca 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w  międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 47 z dnia 07 czerwca 2010 r.
w/s zmian w  budżecie miasta Chojnice na 2010 r

Mr 48 z dnia 07 czerwca 2010 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 49 z dnia 17 czerwca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 50 z dnia 17 czerwca 2010r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 51 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycnej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Nr 52 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2010 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nr 53 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2010 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nr 54 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2010 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nr 55 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 56 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s "Regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice"

Nr 57 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62/2007 z dnia 06.07.2007r. w sprawie procedury wydatkowania środków publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

Nr 58 z dnia 25 czerwca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 59 z dnia 28 czerwca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 60 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowj komisji wyborczej

Nr 61 z dnia 5 lipca 2010 r.
w/s wyzaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 62 z dnia 5 lipca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 63 z dnia 07 lipca 2010 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 64 z dnia 27 lipca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 65 z dnia 27 lipca 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 66 z dnia 29 lipca 2010 r.
w/s zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok

Nr 67 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 68 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 69 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 70 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 71 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 72 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej 

Nr 73 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 74 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 75 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 76 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 77 z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2011 r.

Nr 78 z dnia 1 września 2010 r.
w/s powołania Kapituły Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Kapituły 

Nr 79 z dnia 2 września 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 80 z dnia 2 września 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 81 z dnia 2 września 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 82 z dnia 6 września 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 83 z dnia 10 września 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 84 z dnia 13 września 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r. 

Nr 85 z dnia 21 września 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.

Nr 86 z dnia 13 września 2010 r.
w/s zmian i uzupełniej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. 

Nr 87z dnia 27 września 2010 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 88 z dnia 30 września 2010 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu konkursowego Nr 02/POKL/6.1.1/2010 pt. "Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość"

Nr 89 z dnia 5 października 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice ne 2010 r. 

Nr 90 z dnia 6 października 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 91 z dnia 12 października 2010 r.
w/s opłat za umieszczanie nośników reklamowych na słupach oświetleniowych

Nr 92 z dnia 12 października 2010 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu targowisk

Nr 93 z dnia 13 października 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 94 z dnia 15 października 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice ne 2010 r

Nr 95 z dnia 28 października 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice ne 2010 r.

Nr 96 z dnia 30 października 2010 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Nr 97 z dnia 3 listopada 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictie sportowym 

Nr 98 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 99 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s prowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 100 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej, Grupy Samooceny i przyjęcia Planu Komunikacji na temat projektu samooceny

Nr 101 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s powołania Komisji Odbiorowo-Inwentaryzacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną traą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach".

Nr 102 z dnia 9 listopada 2010 r.
w/s zmian  budżecie miasta Chojnice na 2010r. 

Nr 103 z dnia 10 listopada 2010 r.
w/s wproadzenia oboiązku sporządzania rocznych planów zamówień publicznych

Nr 104 z dnia 12 listopada 2010 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2011 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2043

Nr 105 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r

Nr 106 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

Nr 107 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s uzupełnienia składu Komisji do przeproadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach  

Nr 108 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 109 z dnia 25 listopada 2010 r.
w/s zmian  budżecie miasta Chojnice na 2010r. 

Nr 110 z dnia 29 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 111 z dnia 29 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej 

Nr 112 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w/s zmian  budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 113 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w/s zmiany zarządzenia nr 100/2010 z dnia 8 listopada 2010r. w spraie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej, Grupy Samooceny i przyjęcia Planu Komunikacji na temat projektu samooceny 

 

 

Nowa kadencja

 

Nr 1 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w/s powołania zastępców Burmistrza Miasta Chojnice

Nr 2 z dnia 6 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 3 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczegółowego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu konkursowego Nr 01/POKL/7.2.1/2010 pt. Klub Integracji Społecznej "Mogę wiele"

Nr 4 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w/s powołania Miejskiego Biura Spisowego w Chojnicach do wykonania zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego 2011r.

Nr 5 z dnia 14 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 6 z dnia 15 grudnia 2010 r.
w/s powołania pełnomocnika

Nr 7 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 8 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s ustalenia cen biletów miesięcznych MZK spółka zo.o. w Chojnicach

Nr 9 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Nr 10 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 11 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 11/2010 z dnia 02.02.2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice

Nr 12 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s opłat za korzystanie z urządzeń targowiska

Nr 13 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu targowisk

Nr 14 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s wprowadzenia procedury "Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Chojnicach"

Nr 15 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu na podstawie art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie (Dz.U. Nr 96, poz.874) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.)

Nr 16 z dnia 31 grudnia 2010r.
w/s wprowadzenia regulaminu okresowej oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Nr 17 z dnia 31.12.2010 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 18 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2011r.

Nr 19 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 20 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.

Nr 21 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s opracowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynku Urzędu Miejskiegow Chojnicach ul. Stary Rynek 1.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3352
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2017-11-21 15:55:06
Treść wytworzył(a): Zarządzenia Burmistrza 2010, 1970-01-01 01:00:00