Urząd Miejski w Chojnicach

Konserwator Zabytków Miasta Chojnie

mgr Marlena Pawlak

tel. 0-52 397 18 00, w. 73, 

pokój nr 702

e-mail: konserwator@miastochojnice.pl

 

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy: 

 

1)      uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2)      uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie jej ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o jakiej mowa w art. 7 pkt.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3)      uzgadnianie w trybie art. 53 ust. 4 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece
 nad zabytkami,

4)      uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków, o jakiej mowa w art. 7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5)      uzgadnianie w trybie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

6)      uzgadnianie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, o jakiej mowa w art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

7)      wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych, o których mowa  w pkt.1 ,

8)        wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych,  o których mowa w pkt.1,

9)        wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

10)    wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
 w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1, z wyjątkiem znaków informacyjnych,  których dotyczy art. 12 ust. 1 tej ustawy,

11)    wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwoleń na podejmowanie innych niż wymienione wyżej w pkt.7-10 działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

12)    wydawanie w trybie art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy o ochronie zabytków i opiece
 nad zabytkami, w związku z rt. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 w obszarach zabytkowych, o których mowa w pkt.1,

13)    wydawanie w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących właścicielowi zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych, o których mowa w punktach w/w,  udostępnienia zabytku lub nieruchomości wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań,

14)    wydawanie w trybie art. 43 pkt.1, 2 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia
 lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie rt. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa  w pkt.1 ,

15)    wydawanie w trybie art. 44 ust.1 pkt.1-3 oraz ust. 2-3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów rt. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1 ,

16)    wydawanie w trybie art. 45 ust. 1 pkt.1-2 ustawy o ochronie zabytków i opiece
 nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która wykonała te czynności bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów art. 36 ust. 1 pkt.1, 2, 8, 10 i 11
 tej ustawy, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu, o których mowa w pkt.1,

17)    wydawanie w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych i ich otoczenia, o których mowa w pkt.1,

18)    prowadzanie w trybie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowania jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawanie w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosowanych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o jakich mowa w rt. 108-118 tej ustawy, w obszarach i przy obiektach, o których mowa w pkt.1.

19) Opiniowanie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim,

20) Nadzór nad realizacją remontów budynków w centrum miasta Chojnice

Do 30 listopada 2022 r. przyjmowane są wnioski dotyczące udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane planowane na rok 2023
przy zabytku wpisanym do rejestru województwa pomorskiego lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Chojnice.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXXVI/416/17 z dnia 25 września 2017 r.

 

Dotacje:

Przyznane dotacje zrealizowane w 2022 r.

Przyznane dotacje 2017

Przyznane dotacje 2016

Przyznane dotacje 2010-2013

 

Wnioski:

- pozwolenie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

- pozwolenie na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam

- pozwolenie na usuniecie drzew, krzewów

- Wniosek o wydanie opinii na prowadzenie prac konserwatorskich /prac restauratorskich/robót budowlanych - w budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków

Wniosek o wydanie opinii na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków 

 

Załączniki :

- Porozumienie z dnia 25.03.2011 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim
 a Gminą Miejską Chojnice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Chojnice