Urząd Miejski w Chojnicach

2015-12-14
NR XVI/163/15

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

   Uchwała (pdf, 372 kb)

2015-12-14
NR XVI/162/15

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2015-12-14
NR XVI/161/15

w sprawie rozpatrzenia skargi

   Uchwała (pdf, 373 kb)

2015-12-14
NR XVI/160/15

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

   Uchwała (pdf, 366 kb)

2015-12-14
NR XVI/159/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 940 kb)

2015-12-14
NR XVI/158/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 889 kb)

2015-12-14
NR XVI/157/15

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 361 kb)

2015-12-14
NR XVI/156/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicach Modrzewiowej i Dębowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,256 kb)

2015-12-14
NR XVI/155/15

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

   Uchwała (pdf, 103 kb)

2015-12-14
NR XVI/154/15

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chojnicach oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

   Uchwała (pdf, 788 kb)

2015-12-14
NR XVI/153/15

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

   Uchwała (pdf, 442 kb)

2015-12-14
NR XVI/152/15

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

   Uchwała (pdf, 565 kb)

2015-12-14
NR XVI/151/15

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2016 - 2025 r.

   Uchwała (pdf, 1,364 kb)

2015-12-14
NR XVI/150/15

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-12-14
NR XVI/149/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

   Uchwała (pdf, 365 kb)

2015-12-14
NR XVI/148/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2015-12-14
NR XVI/147/15

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

   Uchwała (pdf, 3,502 kb)

2015-11-30
NR XV/146/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 1,484 kb)

2015-11-30
NR XV/145/15

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

   Uchwała (pdf, 342 kb)

2015-11-30
NR XV/144/15

w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji

   Uchwała (pdf, 349 kb)

2015-11-30
NR XV/143/15

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę z mocy prawa

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2015-11-30
NR XV/142/15

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Chojnice oraz Gminą Chojnice dotyczącego ustalenia numeracji porządkowej dla nieruchomości stanowiącej działkę nr 188/1 (obr. Pawłówko, gm. Chojnice) zlokalizowanej pomiędzy granicą administracyjną miasta Chojnice, a obwodnicą Chojnic.

   Uchwała (pdf, 366 kb)

2015-11-30
NR XV/141/15

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

   Uchwała (pdf, 366 kb)

2015-11-30
NR XV/140/15

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Chojnice na lata 2015-2018

   Uchwała (pdf, 8,520 kb)

2015-11-30
NR XV/139/15

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   Uchwała (pdf, 506 kb)

2015-11-30
NR XV/138/15

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała (pdf, 797 kb)

2015-11-30
NR XV/137/15

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

   Uchwała (pdf, 376 kb)

2015-11-30
NR XV/136/15

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2015-11-30
NR XV/135/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

   Uchwała (pdf, 721 kb)

2015-11-30
NR XV/134/15

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 101 kb)

2015-11-30
NR XV/133/15

w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

   Uchwała (pdf, 1,471 kb)

2015-11-30
NR XV/132/15

w sprawie opłaty targowej

   Uchwała (pdf, 185 kb)

2015-11-30
NR XV/131/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 922 kb)

2015-11-30
NR XV/130/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,286 kb)

2015-11-23,
NR XIV/129/15

w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015-2020"

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-11-23,
NR XIV/128/15

w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2015-11-23,
NR XIV/127/15

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosownia dla przeprowadzenia referendum gminnego

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2015-11-23,
NR XIV/126/15

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum

   Uchwała (pdf, 2.263 kb)

2015-10-19,
NR XII/125/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 922 kb)

2015-10-19,
NR XII/124/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,103 kb)

2015-10-19,
NR XII/123/15

w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

   Uchwała (pdf, 568 kb)

2015-10-19,
NR XII/122/15

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2015-10-19,
NR XII/121/15

w sprawie zbycia lokalu

   Uchwała (pdf, 344 kb)

2015-10-19,
NR XII/120/15

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2015-10-19,
NR XII/119/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 9,701 kb)

2015-10-19,
NR XII/118/15

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

   Uchwała (pdf, 106 kb)

2015-10-19,
NR XII/117/15

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 903 kb)

2015-10-19,
NR XII/116/15

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap III” planowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

   Uchwała (pdf, 365 kb)

2015-10-19,
NR XII/115/15

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-10-05,
NR XI/114/15

w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

   Uchwała (pdf, 502 kb)

2015-10-05,
NR XI/113/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok.

   Uchwała (pdf, 366 kb)

2015-10-05,
NR XI/112/15

w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu)

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2015-10-05,
NR XI/111/15

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2015-10-05,
NR XI/110/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-10-05,
NR XI/109/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,246 kb)

2015-10-05,
NR XI/108/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,291 kb)

2015-09-14,
NR X/107/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łużyckiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,521 kb)

2015-09-14,
NR X/106/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 599 kb)

2015-09-14,
NR X/105/15

w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 354 kb)

2015-09-14,
NR X/104/15

w sprawie przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego nr 250 pierwszeństwa w jego nabyciu oraz zbycia tego lokalu.

   Uchwała (pdf, 359 kb)

2015-09-14,
NR X/103/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 396 kb)

2015-09-14,
NR X/102/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 352 kb)

2015-09-14,
NR X/101/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2015-09-14,
NR X/100/15

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2015-09-14,
NR X/99/15

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.

   Uchwała (pdf, 438 kb)

2015-09-14,
NR X/98/15

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2015-09-14,
NR X/97/15

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 367 kb)

2015-09-14,
NR X/96/15

w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego.

   Uchwała (pdf, 387 kb)

2015-08-24,
NR IX/95/15

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2015-08-24,
NR IX/94/15

w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia wymogów ustawowych złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2015-07-27
NR VIII/93/15
w sprawie uszczegółowienia opisu granc obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2015-07-27
NR VIII/92/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2015-07-27
NR VIII/91/15

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 1,160 kb)

2015-07-27
NR VIII/90/15

zmieniająca uchwałę Nr VII/82/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2015-07-27
NR VIII/89/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,368 kb)

2015-07-27
NR VIII/88/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,079 kb)

2015-07-27
NR VIII/87/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,268 kb)

2015-07-27
NR VIII/86/15

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,607 kb)

2015-07-27
NR VIII/85/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,248 kb)

2015-07-27
NR VIII/84/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,151 kb)

2015-06-15
NR VII/83/15
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum.

   Uchwała (pdf, 360 kb)

2015-06-15
NR VII/82/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2015-06-15
NR VII/81/15

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2015-06-15
NR VII/80/15

w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 8 w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 365 kb)

2015-06-15
NR VII/79/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,257 kb)

2015-06-15
NR VII/78/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,044 kb)

2015-06-15
NR VII/77/15

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miast Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2015-06-15
NR VII/76/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 340 kb)

2015-05-20
NR VI/75/15

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 373 kb)

2015-05-20
NR VI/74/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 5,986 kb)

2015-05-20
NR VI/73/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czarna Droga w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 4,775 kb)

2015-05-20
NR VI/72/15

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 348 kb)

2015-05-20
NR VI/71/15

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą "Chojnicki Dom Kultury" i jej statutu.

   Uchwała (pdf, 386 kb)

2015-05-20
NR VI/70/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-05-20
NR VI/69/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,194 kb)

2015-05-20
NR VI/68/15

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,194 kb)

2015-04-20
NR V/67/15
w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok.

   Uchwała (pdf, 363 kb)

2015-04-20
NR V/66/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 358 kb)

2015-04-20
NR V/65/15
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 374 kb)

2015-04-20
NR V/64/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2015-04-20
NR V/63/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2015-04-20
NR V/62/15
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".

   Uchwała (pdf, 505 kb)

2015-04-20
NR V/61/15
w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej nr FR/9/2015.

   Uchwała (pdf, 992 kb)

2015-04-20
NR V/60/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 967 kb)

2015-04-20
NR V/59/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 756 kb)

2015-04-20
NR V/58/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2015-04-20
NR V/57/15
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodu głosowania.

   Uchwała (pdf, 352 kb)

2015-04-20
NR V/56/15
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-04-20
NR V/55/15
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,226 kb)

2015-04-20
NR V/54/15
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,198 kb)

2015-04-20
NR V/53/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 351 kb)

2015-04-20
NR V/52/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2015-03-09
NR IV/51/15
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 359 kb)

2015-03-09
NR IV/50/15
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 361 kb)

2015-03-09
NR IV/49/15
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,241 kb)

2015-03-09
NR IV/48/15
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 1,155 kb)

2015-03-09
NR IV/47/15
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 368 kb)

2015-03-09
NR IV/46/15
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodu głosowania.

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2015-03-09
NR IV/45/15
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 354 kb)

2015-03-09
NR IV/44/15
w sprawie zarządzenia i określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli.

   Uchwała (pdf, 355 kb)

2015-03-09
NR IV/43/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 354 kb)

2015-03-09
NR IV/42/15
w sprawie zamian nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 353 kb)

2015-03-09
NR IV/41/15
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.

   Uchwała (pdf, 353 kb)

2015-03-09
NR IV/40/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 910 kb)

2015-03-09
NR IV/39/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 754 kb)

2015-03-09
NR IV/38/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,840 kb)

2015-03-09
NR IV/37/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,935 kb)

2015-03-09
NR IV/36/15
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/540/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 363 kb)

2015-03-09
NR IV/35/15
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 382 kb)

2015-03-09
NR IV/34/15
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 356 kb)

2015-03-09
NR IV/33/15
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
 
   Uchwała (pdf, 298 kb)

2015-01-26
NR III/32/15
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2015 rok.

   Uchwała (pdf, 326 kb)

2015-01-26
NR III/31/15
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała (pdf, 280 kb)

2015-01-26
NR III/30/15
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 283 kb)

2015-01-26
NR III/29/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 269 kb)

2015-01-26
NR III/28/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 268 kb)

2015-01-26
NR III/27/15
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 266 kb)

2015-01-26
NR III/26/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 647 kb)

2015-01-26
NR III/25/15
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 1,249 kb)

2015-01-26
NR III/24/15
w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej.

   Uchwała (pdf, 269 kb)

2015-01-26
NR III/23/15
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 613 kb)

2015-01-26
NR III/22/15
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,096 kb)

2015-01-26
NR III/21/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 
   Uchwała (pdf, 271 kb) 

2015-01-26
NR III/20/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 271 kb)

2015-01-26
NR III/19/15
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

   Uchwała (pdf, 3,713 kb)