Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2016

 

Nr 108 z dnia 30.12.2016 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2017 r.

 


Nr 107 z dnia 29.12.2016 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 106 z dnia 27.12.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 105 z dnia 21.12.2016 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 


Nr 104 z dnia 20.12.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 103 z dnia 16.12.2016 r.
w/s powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania

 


Nr 102 z dnia 16.12.2016 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 101 z dnia 13.12.2016 r.
w/s Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu art.138h, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 


Nr 100 z dnia 9.12.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 99 z dnia 9.12.2016 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii, ochrony zwierząt, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 


Nr 98 z dnia 7.12.2016 r.
w/s przyjęcia Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na obszarze Miasta Chojnice

 


Nr 97 z dnia 07.12.2016
w/s ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn."Słońce źródłem pozyskania energii" w ramach poddziałania 1 0.3.1 - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 


Nr 96 z dnia 6.12.2016 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 95 z dnia 02.12.2016 r.
w/s wypłaty wyagrodzenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnicach za miesiąc grudzień 2016 roku

 


Nr 94 z dnia 30.11.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 93 z dnia 30.11.2016 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

 


Nr 92 z dnia 30.11.2016 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

 


Nr 91 z dnia 30.11.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 90 z dnia 29.11.2016 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postepowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen

 


Nr 89 z dnia 29.11.2016 r.
w/s wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Chojnice

Załącznik do Zarządzenia zmieniony na rzecz Zarządzenia Nr 158/19 z dnia 24 grudnia 2019 r.

 


Nr 88 z dnia 17.11.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 87 z dnia 17.11.2016 r.
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 


Nr 86 z dnia 14.11.2016 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2017 r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2017-2027 r.

 


Nr 85 z dnia 04.11.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 84 z dnia 18.10.2016 r.
w/s profilaktycznych posiłków i napojów oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej i roboczej

 


Nr 83 z dnia 12.10.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 82 z dnia 07.10.2016 r.
w/s Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywnaia Problemów Alkoholowych w Chojnicach

 


Nr 81 z dnia 07.10.2016 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 57/2016 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1.07.2016 r.

 


Nr 80 z dnia 05.10.2016 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji, wzoru umowy stypendialnej, wzoru sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzoru kart oceny merytorycznej

 


Nr 79 z dnia 30.09.2016 r.
w/s administrowania nieruchomością przy ul. Młodzieżowej 7

 


Nr 78 z dnia 28.09.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 77 z dnia 27.09.2016 r.
w/s ustalania stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości mieszkaniowej oraz podania ujednoliconego wykazu stawek czynszów za najem lub dierżawę nieruchomości niemieszkalnych

 


Nr 76 z dnia 20.09.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 75 z dnia 20.09.2016 r.
w/s wprowadzenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Straży Miejskiej w Chojnicach

 


Nr 74 z dnia 19.09.2016 r.
w/s powołania Komisji do ustalania faktycznego zużycia paliwa w samochodach służbowych Straży Miejskiej w Chojnicach

 


Nr 73 z dnia 16.09.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 72 z dnia 16.09.2016 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 71 z dnia 06.09.2016 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2016 realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym

 


Nr 70 z dnia 31.08.2016 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 69 z dnia 02.08.2016 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 68 z dnia 30.08.2016 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru

 


Nr 67 z dnia 29.08.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 66a z dnia 29.08.2016 r.
w/s ustalenia wysokości środków finansowych przypadających w ramach budżetów odiedlowo - obywatelskich w 2017.

 


Nr 66 z dnia 29.08.2016 r.
w/s utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Chojnice

 


Nr 65 z dnia 23.08.2016 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2017 r.

 


Nr 64 z dnia 09.08.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 63 z dnia 08.08.2016 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. rozwoju i współpracy naukowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 62 z dnia 02.08.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 61 z dnia 26.07.2016 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 60 z dnia 21.07.2016 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

 


Nr 59 z dnia 13.07.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 58 z dnia 11.07.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 57 z dnia 01.07.2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14.01.2015 r. w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Nr 56 z dnia 29.06.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 55 z dnia 23.06.2016 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 54 z dnia 23.06.2016 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2016 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 53 z dnia 23.06.2016 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2016 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 52 z dnia 23.06.2016 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 27 czerwca 2016 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 51 z dnia 20.06.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 50 z dnia 09.06.2016 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości mieszkalne

 


Nr 49 z dnia 09.06.2016 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 48 z dnia 03.06.2016 r.
w/s ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

 


Nr 47 z dnia 02.06.2016 r.
w/s powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji

 


Nr 46 z dnia 25.05.2016 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach

 


Nr 45 z dnia 25.05.2016 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich

 


Nr 44 z dnia 25.05.2016 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

 


Nr 43 z dnia 23.05.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 42 z dnia 23.05.2016 r.
w/s Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 


Nr 41 z dnia 18.05.2016 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 40 z dnia 11.05.2016 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach

 


Nr 39 z dnia 09.05.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 38 z dnia 06.05.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 37 z dnia 06.05.2016 r.
w/s powołania pełnomocnika do przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia nieruchomości od PKP S.A.

 


Nr 36 z dnia 28.04.2016 r.
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice

 


Nr 35 z dnia 28.04.2016 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

 


Nr 34 z dnia 27.04.2016 r.
w/s założeń organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017

 


Nr 33 z dnia 20.04.2016 r.
w/s wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach jako podmiotu realizującego zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

 


Nr 32 z dnia 20.04.2016 r.
w/s powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 31 z dnia 19.04.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 30 z dnia 11.04.2016 r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

 


Nr 29 z dnia 08.04.2016 r.
w/s powołania Komisji pracowniczej do rozpatrywania i opiniowania wniosków dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 32/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

 


Nr 28 z dnia 01.04.2016 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”

 


Nr 27 z dnia 01.04.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 26 z dnia 01.04.2016 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 21/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół

 


Nr 25 z dnia 30.03.2016 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

 


Nr 24 z dnia 30.03.2016 r.
w/s zasad wykonywania budżetu Miasta Chojnice oraz sposobu realizacji zasad inwestycyjnych na terenie jednostek pomocniczych Miasta Chojnice

 


Nr 23a z dnia 29.03.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 23 z dnia 22.03.2016 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 47/2013 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 22 z dnia 22.03.2016 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury" przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 21 z dnia 11.03.2016 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 33/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok 2015/2016

 


Nr 20 z dnia 08.03.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 19 z dnia 08.03.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 18 z dnia 02.03.2016 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2016 r.

 


Nr 17 z dnia 01.03.2016 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 16 z dnia 01.03.2016 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe

 


Nr 15 z dnia 01.03.2016 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 


Nr 14 z dnia 01.03.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 13 z dnia 08.02.2016 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

 


Nr 12 z dnia 08.02.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 11 z dnia 04.02.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 10 z dnia 29.01.2016 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 9 z dnia 26.01.2016 r.
w/s utworzenia Punktu Kontraktowego Host Nation Support (HNS) na terenie miasta Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia nr 163/2023 z dnia 20 października 2023 r.

 


Nr 8 z dnia 26.01.2016 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Miasta Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaleznymi do sektora finansów publicznych

 


Nr 7 z dnia 25.01.2016 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 10/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.

 


Nr 6 z dnia 25.01.2016 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 9/14 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji o Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.

 


Nr 5 z dnia 20.01.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 4 z dnia 19.01.2016 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 3 z dnia 15.01.2016 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągajacych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 2 z dnia 12.01.2016 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

 


Nr 1 z dnia 04.01.2016 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach