Urząd Miejski w Chojnicach

2018-12-17
NR II/27/18

w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na uchwałę Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wraz z odpowiedzią na skargę.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2018-12-17
NR II/26/18

zmieniająca Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

   Uchwała (pdf, 373 kb)

2018-12-17
NR II/25/18

w/s nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 305 kb)

2018-12-17
NR II/24/18

w/s nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 305 kb)

2018-12-17
NR II/23/18

w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2018-12-17
NR II/22/18

w/s określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2018-12-17
NR II/21/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1993 kb)

2018-12-17
NR II/20/18

w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 926 kb)

2018-12-17
NR II/19/18

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 759 kb)

2018-12-17
NR II/18/18

w/s przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 307 kb)

2018-12-17
NR II/17/18

w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

   Uchwała (pdf, 1512 kb)

2018-12-17
NR II/16/18

w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

   Uchwała (pdf, 458 kb)

2018-12-17
NR II/15/18

w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.

   Uchwała (pdf, 1267 kb)

2018-12-17
NR II/14/18

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 402 kb)

2018-12-17
NR II/13/18

w/s zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

   Uchwała (pdf, 316 kb)

2018-12-17
NR II/12/18

w/s uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

   Uchwała (pdf, 2718 kb)

2018-12-17
NR II/11/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1087 kb)

2018-12-17
NR II/10/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 1155 kb)

2018-11-23
NR I/9/18

w/s wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2018-11-23
NR I/8/18

w/s zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2018-11-23
NR I/7/18

w/s powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

   Uchwała (pdf, 319 kb)

2018-11-23
NR I/6/18

w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

   Uchwała (pdf, 306 kb)

2018-11-23
NR I/5/18

w/s powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2018-11-23
NR I/4/18

w/s wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   Uchwała (pdf, 305 kb)

2018-11-23
NR I/3/18

w/s powołania Komisji Rewizyjnej.

   Uchwała (pdf, 306 kb)

2018-11-23
NR I/2/18

w/s wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 306 kb)

2018-11-23
NR I/1/18

w/s wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 306 kb)

2018-11-09
NR XLIX/589/18

w/s wniesienia zażalenia i upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach do wniesienia i popierania zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

   Uchwała (pdf, 324 kb)

2018-11-09
NR XLIX/588/18

w/s przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na Uchwałę Nr XLIII/500/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice za rok 2018 wraz z odpowiedzią na skargę.

   Uchwała (pdf, 329 kb)

2018-11-09
NR XLIX/587/18

w/s zmiany Statutu Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2018-11-09
NR XLIX/586/18

w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2018-11-09
NR XLIX/585/18

w/s wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

   Uchwała (pdf, 391 kb)

2018-11-09
NR XLIX/584/18

w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2018.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

2018-11-09
NR XLIX/583/18

w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2018-11-09
NR XLIX/582/18

w/s udzielenia dotacji na remont dachu „Starej Plebanii” w Chojnicach wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1810 z dnia 23.08.2007 r.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2018-11-09
NR XLIX/581/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/446/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

   Uchwała (pdf, 513 kb)

2018-11-09
NR XLIX/580/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1102 kb)

2018-11-09
NR XLIX/579/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 1076 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/578/18

w/s określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

   Uchwała (pdf, 194 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/577/18

w/s zmiany Statutu Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 108 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/576/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/575/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/574/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Pileckiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1288 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/573/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Sybiraków w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3377 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/572/18

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 804 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/571/18

w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w mieście Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1736 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/570/18

w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 513 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/569/18

w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru.

   Uchwała (pdf, 91 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/568/18

w/s ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Chojnice.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/567/18

w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

   Uchwała (pdf, 176 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/566/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1132 kb)

2018-10-01
NR XLVIII/565/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 1206 kb)

2018-08-20
NR XLVII/564/18

w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2018-08-20
NR XLVII/563/18

w/s uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania oraz uaktualnienia nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2018-08-20
NR XLVII/562/18

w/s uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2018-08-20
NR XLVII/561/18

w/s wydzierżawienia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 307 kb)

2018-08-20
NR XLVII/560/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2018-08-20
NR XLVII/559/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 314 kb)

2018-08-20
NR XLVII/558/18

w/s nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 336 kb)

2018-08-20
NR XLVI/I557/18

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2018-08-20
NR XLVII/556/18

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2018-08-20
NR XLVI/I555/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/431/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 października 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2018 roku z  rganizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Uchwała (pdf, 373 kb)

2018-08-20
NR XLVII/554/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1068 kb)

2018-08-20
NR XLVII/553/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 1072 kb)

2018-07-02
NR XLVI/552/18

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 367 kb)

2018-07-02
NR XLVI/551/18

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody.

   Uchwała (pdf, 364 kb)

2018-07-02
NR XLVI/550/18

w/s zmiany Uchwały Nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 376 kb)

2018-07-02
NR XLVI/549/18

w/s nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 350 kb)

2018-07-02
NR XLVI/548/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2018-07-02
NR XLVI/547/18

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2571 kb)

2018-07-02
NR XLVI/546/18

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Zakładowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2864 kb)

2018-07-02
NR XLVI/545/18

w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1979 kb)

2018-07-02
NR XLVI/544/18

w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Angowickiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 11502 kb)

2018-07-02
NR XLVI/543/18

w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1704 kb)

2018-07-02
NR XLVI/542/18

w/s nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 4033 kb)

2018-07-02
NR XLVI/541/18

w/s nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 4003 kb)

2018-07-02
NR XLVI/540/18

w/s przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

   Uchwała (pdf, 521 kb)

2018-07-02
NR XLVI/539/18

w/s uchylenia Uchwały Nr XXXII/340/97 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 października 1997 roku w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2018-07-02
NR XLVI/538/18

w/s zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2018-07-02
NR XLVI/537/18

w/s maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2018-07-02
NR XLVI/536/18

w/s zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 30.04.2018 r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.10.2016 z dnia 23.06.2016 r.

   Uchwała (pdf, 1461 kb)

2018-07-02
NR XLVI/535/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1233 kb)

2018-07-02
NR XLVI/534/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 864 kb)

2018-06-11
NR XLV/533/18

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 320 kb)

2018-06-11
NR XLV/532/18

w/s ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorową dostawę wody.

   Uchwała (pdf, 318 kb)

2018-06-11
NR XLV/531/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2018-06-11
NR XLV/530/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2018-06-11
NR XLV/529/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2018-06-11
NR XLV/528/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2018-06-11
NR XLV/527/18

w/s przyznania dzierżawcy lokalu niemieszkalnego (garażu) pierwszeństwa w jego nabyciu.

   Uchwała (pdf, 322 kb)

2018-06-11
NR XLV/526/18

w/s zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu) i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2018-06-11
NR XLV/525/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/220/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

   Uchwała (pdf, 193 kb)

2018-06-11
NR XLV/524/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 września 2013r. w/s regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 93 kb)

2018-06-11
NR XLV/523/18

w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 338 kb)

2018-06-11
NR XLV/522/18

w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 327 kb)

2018-06-11
NR XLV/521/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1197 kb)

2018-06-11
NR XLV/520/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 998 kb)

2018-06-11
NR XLV/519/18

w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2018-06-11
NR XLV/518/18

w/s udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2017.

   Uchwała (pdf, 91 kb)

2018-06-11
NR XLV/517/18

w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2017r.

   Uchwała (pdf, 302 kb)

2018-04-23
NR XLIV/516/18

w/s nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 307 kb)

2018-04-23
NR XLIV/515/18

w/s zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 316 kb)

2018-04-23
NR XLIV/514/18

w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/383/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 czerwca 2017r.

   Uchwała (pdf, 452 kb)

2018-04-23
NR XLIV/513/18

w/s wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2018/2019.

   Uchwała (pdf, 94 kb)

2018-04-23
NR XLIV/512/18

w/s współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a miastem Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie.

   Uchwała (pdf, 599 kb)

2018-04-23
NR XLIV/511/18

w/s współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a miastem Bayeux w Republice Francuskiej.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2018-04-23
NR XLIV/510/18

w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1127 kb)

2018-04-23
NR XLIV/509/18

w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 8211 kb)

2018-03-26
NR XLIII/508/18

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/492/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2018 rok.

   Uchwała (pdf, 365 kb)

2018-03-26
NR XLIII/507/18

w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.

   Uchwała (pdf, 754 kb)

2018-03-26
NR XLIII/506/18

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 335 kb)

2018-03-26
NR XLIII/505/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/139/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 października 2007r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 377 kb)

2018-03-26
NR XLIII/504/18

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2018-03-26
NR XLIII/503/18

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2018-03-26
NR XLIII/502/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 6943 kb)

2018-03-26
NR XLIII/501/18

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2018”.

   Uchwała (pdf, 202 kb)

2018-03-26
NR XLIII/500/18

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2018

   Uchwała (pdf, 349 kb)

2018-03-26
NR XLIII/499/18

zmieniająca Uchwałę Nr XLI/443/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Chojnice Programu "Duża Rodzina Chojnicka".

   Uchwała (pdf, 376 kb)

2018-03-26
NR XLIII/498/18

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/446/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

   Uchwała (pdf, 508 kb)

2018-03-26
NR XLIII/497/18

w sprawie podziału miasta Chojnice na obwody głosowania

   Uchwała (pdf, 195 kb)

2018-03-26
NR XLIII/496/18

w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2018-03-26
NR XLIII/495/18

w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej

   Uchwała (pdf, 360 kb)

2018-03-26
NR XLIII/494/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1079 kb)

2018-03-26
NR XLIII/493/18

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 969 kb)

2018-02-12
NR XLII/492/18

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2018 rok.

   Uchwała (pdf, 322 kb)

2018-02-12
NR XLII/491/18

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2018-02-12
NR XLII/490/18

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2018-02-12
NR XLII/489/18

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 28.12.2017r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017r.

   Uchwała (pdf, 541 kb)

2018-02-12
NR XLII/488/18

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 709 kb)

2018-02-12
NR XLII/487/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3162 kb)

2018-02-12
NR XLII/486/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Pileckiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3597 kb)

2018-02-12
NR XLII/485/18

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 6475 kb)

2018-02-12
NR XLII/484/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1093 kb)

2018-02-12
NR XLII/483/18

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 1165 kb)

2018-02-12
NR XLII/482/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 448 kb)

2018-02-12
NR XLII/481/18

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2018-02-12
NR XLII/480/18

w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji stałej.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2018-02-12
NR XLII/479/18

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

   Uchwała (pdf, 367 kb)

2018-02-12
NR XLII/478/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   Uchwała (pdf. 314 kb)

2018-01-22
NR XLI/477/18

w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu”.

   Uchwała (pdf, 715 kb)

2018-01-22
NR XLI/476/18

zmieniająca Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

   Uchwała (pdf, 379 kb)

2018-01-22
NR XLI/475/18

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2018-01-22
NR XLI/474/18

w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2018-01-22
NR XLI/473/18

w sprawie nabycia nieruchomości od PKP S.A.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2018-01-22
NR XLI/472/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chocińskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 7255 kb)

2018-01-22
NR XLI/471/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Zakładowej, Przemysłowej oraz Lichnowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3810 kb)

2018-01-22
NR XLI/470/18

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 2048 kb)

2018-01-22
NR XLI/469/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Sybiraków w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 15350 kb)

2018-01-22
NR XLI/468/18

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2018.

   Uchwała (pdf, 328 kb)

2018-01-22
NR XLI/467/18

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2018-01-22
NR XLI/466/18

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

   Uchwała (pdf, 957 kb)

2018-01-22
NR XLI/465/18

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

   Uchwała (pdf, 855 kb)

2018-01-22
NR XLI/464/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1082 kb)

2018-01-22
NR XLI/463/18

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 994 kb)