Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2019:

 

 

Nr 170 z dnia 31.12.2019 r.
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice - wydane na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Zarządzenie uchyla Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 stycznia 2015 roku
Wytworzony przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 169 z dnia 31.12.2019 r.
w/s organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenia:
Nr 11/2010 z dnia 2 lutego 2010 r.
Nr 11/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Nr 14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Nr 104/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
Nr 197/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 180/2020 z dnia 29.12.2020 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 55/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Wytworzone przez : Dyrektor Generalny, Audytor Wewnętrzny

 


Nr 168 z dnia 31 grudnia 2019 r.

w/s wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 167 z dnia 31.12.2019 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej.

Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 164 z dnia 31.12.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 163 z dnia 30.12.2019 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2020 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 160 z dnia 23 listopada 2020 r.
Wytworzone przez : Audytor wewnętrzny

 


Nr 162 z dnia 30.12.2019 r.
w/s zmiany zarządzenia Burmistrza Nr 166 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2019 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 166 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Wytworzone przez : Audytor wewnętrzny

 


Nr 161 z dnia 27.12.2019 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 160 z dnia 24.12.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 159 z dnia 24.12.2019 r.
w/s zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 127/19 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 października 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 127/19 z dnia 29.10.2019 r.
Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 158 z dnia 24.12.2019 r.
w/s zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 89/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie zmienia Załącznik do Zarządzenia Nr 89/16 z dnia 29.11.2016 r.
Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 155 z dnia 17.12.2019 r.
w/s powołania pełnomocnika do spraw budżetu obywatelskiego.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 126 z dnia 3 listopada 2015 r.
Wytworzony przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 153 z dnia 17.12.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019

Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 151 z dnia 13.12.2019 r.
w/s zamknięcia kasy w dniu 30 grudnia 2019 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 150 z dnia 13.12.2019r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019

Wytworzone przez : Wydział Finansowy

 


Nr 149 z dnia 12.12.2019 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 148 z dnia 11.12.2019 r.
w/s opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 40 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 147 z dnia 06.12.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 146 z dnia 03.12.2019 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; rewitalizacji.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 


Nr 144 z dnia 29.11.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 143 z dnia 28.11.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

 


Nr 142 z dnia 26.11.2019 r.
w/s nieodpłatnego przekazania siedzisk odzyskanych z wymiany siedzisk Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 


Nr 140 z dnia 20.11.2019 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 13 z dnia 12 stycznia 2018 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 139 z dnia 20.11.2019 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF".

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny.

 


Nr 138 z dnia 20.11.2019 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach o zamówienie publiczne na Budowę parkingu przy ul. Towarowej w formule "zaprojektuj - wybuduj" na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integracyjnych wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF".

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny.

 


Nr 137 z dnia 19.11.2019 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 33 z dnia 26 lutego 2018 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 45 z dnia 23 marca 2020 r.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

 


Nr 135 z dnia 18.11.2019 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 12 na działce o nr ewid. 4356 zapisanej w KW SL1C/00030999/2 oraz gruntu przed lokalem stanowiący część działki o nr ewid. 1404/5, zapisanej w KW SK1C/00001962/2.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 115 z dnia 7 października 2019 r. 
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

 


Nr 134 z dnia 14.11.2019 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2036 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 133 z dnia 07.11.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 132 z dnia 05.11.2019 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Nr 18/19 Burmistrza Miasta Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 18 z dnia 7 lutego 2019 r. oraz Zarządzenie Nr 19 z dnia 7 lutego 2019 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 127 z dnia 29.10.2019 r.
w/s wprowadzenia w Gminie Miejskiej Chojnice i jej podległych jednostkach organizacyjnych zasad dokonywania płatności zobowiązań z otrzymanych faktur z wyszczególnionym podatkiem VAT.

Do Zarządzenia dodano załącznik poprzez Zarządzenie Nr 159/19 z dnia 24 grudnia 2019 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy.

 


Nr 126 z dnia 29.10.2019 r.
w/s nabycia prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Czarna Droga w Chojnicach.

 


Nr 125 z dnia 29.10.2019 r.
w/s wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 29 z dnia 31 marca 2005 r. oraz Zarządzenie Nr 30 z dnia 30 marca 2005 r.
Wytworzony przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 124 z dnia 28.10.2019 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 123 z dnia 28.10.2019 r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 122 z dnia 23.10.2019 r.
w/s nabycia lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 6 w Chojnicach oraz prawa własności nieruchomości prz Placu Piastowskim 28 w Chojnicach.

 


Nr 121 z dnia 16.10.2019 r.
w/s wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 120 z dnia 16.10.2019 r.
w/s wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 


Nr 119 z dnia 14.10.2019 r.
w/s ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury.

 


Nr 118 z dnia 10.10.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 117 z dnia 10.10.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 116 z dnia 09.10.2019 r.
w/s unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2019 r.

 


Nr 115 z dnia 07.10.2019 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 12.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 135 z dnia 18 listopada 2019 r.

 


Nr 114 z dnia 03.10.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 113 z dnia 03.10.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 112 z dnia 03.10.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 26 z dnia 14 lutego 2020 r.

 


Nr 111 z dnia 30.09.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 110 z dnia 27.09.2019 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 109 z dnia 25.09.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 108 z dnia 25.09.2019 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawozdania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 


Nr 107 z dnia 14.09.2019 r.
w/s przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic.
załącznik: Gminna Ewidencja Zabytków Chojnic 2019

 


Nr 106 z dnia 23.09.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 105 z dnia 20.09.2019 r.
w/s wprowadzenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 104 z dnia 18.09.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 103 z dnia 17.09.2019 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 102 z dnia 11.09.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 101 z dnia 10.09.2019 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2019 r.

 


Nr 100 z dnia 09.09.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

 


Nr 99 z dnia 09.09.2019 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej.

 


Nr 98 z dnia 06.09.2019 r.
w/s odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 


Nr 97 z dnia 30.08.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 96 z dnia 27.08.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

 


Nr 95 z dnia 26.08.2019 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

 


Nr 94 z dnia 14.08.2019 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2020 r.

 


Nr 93 z dnia 14.08.2019 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

 


Nr 92 z dnia 12.08.2019 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

 


Nr 91 z dnia 12.08.2019 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2019 realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

 


Nr 90 z dnia 12.08.2019 r.
w/s wprowadzenia regulaminu wydawania identyfikatorów na na niestosowanie się do istniejącej organizacji ruchu w "strefie centrum".

 


Nr 89 z dnia 12.08.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 88 z dnia 12.08.2019 r.
w/s zainicjowania i wprowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście Chojnice.

 


Nr 87 z dnia 06.08.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 86 z dnia 01.08.2019 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 85 z dnia 31.07.2019 r.
w/s ustalenia opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościerskiej w Chojnicach

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 85 z dnia 13 czerwca 2022 r.

 


Nr 84 z dnia 29.07.2019 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach 29 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 


Nr 83 z dnia 22.07.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 82 z dnia 17.07.2019 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

 


Nr 81 z dnia 17.07.2019 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 80 z dnia 16.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 79 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 78 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 77 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 76 z dnia 15.07.2019 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 14 sierpnia 2019 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 75 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla samorządowych instytucji kultury.

 


Nr 74 z dnia 15.07.2019 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 14 sierpnia 2019 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 73 z dnia 05.07.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 72 z dnia 04.07.2019 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

 


Nr 71 z dnia 01.07.2019 r.
w/s ustalenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 70 z dnia 28.06.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 69 z dnia 25.06.2019 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 25 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

 


Nr 68 z dnia 24.06.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

 


Nr 67 z dnia 13.06.2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 35 z dnia 28 lutego 2020 r.

 


Nr 66 z dnia 13.06.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach.

 


Nr 65 z dnia 12.06.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości przy ul. 3 Maja w Chojnicach.

 


Nr 64 z dnia 12.06.2019 r.
w/s ustalenia harnonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 12 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

 


Nr 63 z dnia 07.06.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 62 z dnia 31.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 61 z dnia 30.05.2019 r.
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.

 


Nr 60 z dnia 28.05.2019 r.
w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach im. Jana Pawła II w Chojnicach,

 


Nr 59 z dnia 28.05.2019 r.
w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, ul. Wicka Rogali 18, 89-600 Chojnice.

 


Nr 58 z dnia 27.05.2019 r.
w/s wprowadzenia zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

 


Nr 57 z dnia 27.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 56 z dnia 20.05.2019 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

 


Nr 55 z dnia 20.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 54 z dnia 14.05.2019 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji celowej z działu 754, rozdziału 75495 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 


Nr 53 z dnia 15.05.2019 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 5 z dnia 8 stycznia 2020 r.

 


Nr 52 z dnia 09.05.2019 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabespieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 


Nr 51 z dnia 09.05.2019 r.
w/s powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach.

 


Nr 50 z dnia 09.05.2019 r.
w/s powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.

 


Nr 49 z dnia 08.05.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Chojnicach.

 


Nr 48 z dnia 02.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 47 z dnia 30.04.2019 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

 


Nr 46 z dnia 29.04.2019 r.
w/s zmiany instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

 


Nr 45 z dnia 29.04.2019 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

 


Nr 44 z dnia 29.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 43 z dnia 18.04.2019 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 23 z dnia 7 lutego 2020 r.

 


Nr 42 z dnia 11.04.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 21 z dnia 15.03.2012 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62 z dnia 22.05.2018 r.

Zarząrzenie zmienia Zarządzenie Nr 62 z dnia 22 maja 2018 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 24 z dnia 15 marca 2022 r.

 


Nr 41 z dnia 11.04.2019 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Budowlano - Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 40 z dnia 11.04.2019 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 39 z dnia 11.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 38 z dnia 10.04.2019 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 


Nr 37 z dnia 10.04.2019 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinalizowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 36 z dnia 10.04.2019 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 35 z dnia 09.04.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Chojnicach.

 


Nr 34 z dnia 05.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

 


Nr 33 z dnia 03.04.2019 r.
w/s powołania zespołu do realizacji "Programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla - Nie dla czadu".

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 135 z dnia 26 października 2021 r.

 


Nr 32 z dnia 03.04.2019 r.
w/s ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych.

 


Nr 31 z dnia 01.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 30 z dnia 19.03.2019 r.
w/s powołania Zespołu ds. monitorowania sytuacji organizacyjnej szkół i przedszkoli Gminy Miejskiej Chojnice w związku z planowanym strajkiem nauczycieli.

 


Nr 29 z dnia 08.03.2019 r.
​w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 28 z dnia 07.03.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 27 z dnia 06.03.2019 r.
w/s powołania Zespołu Koordynującego do przygotowania i realizacji Programu "Zdrowe Miasto".

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 33 z dnia 28 lutego 2020 r.

 


Nr 26 z dnia 04.03.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

 


Nr 25 z dnia 28.02.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 24 z dnia 28.02.2019 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 


Nr 23 z dnia 28.02.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 22 z dnia 26.02.2019 r.
w/s cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.

 


Nr 21 z dnia 26.02.2019 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r. poz. 2479).

 


Nr 20 z dnia 26.02.2019 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

 


Nr 19 z dnia 07.02.2019 r.
w/s opracowania modułów zadaniowych dla miasta Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 132 z dnia 5 listopada 2019 r.

 


Nr 18 z dnia 07.02.2019 r.
w/s wprowadzenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 132 z dnia 5 listopada 2019 r.

 


Nr 17 z dnia 07.02.2019 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 16 z dnia 07.02.2019 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.

 


Nr 15 z dnia 06.02.2019 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.

 


Nr 14 z dnia 04.02.2019 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 7 z dnia 13 stycznia 2020 r.

 


Nr 13 z dnia 01.02.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 12 z dnia 31.01.2019 r.
w/s powołania Komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków miasta Chojnice.

 


Nr 11 z dnia 25.01.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 10 z dnia 23.01.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 9 z dnia 22.01.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 8 z dnia 14.01.2019 r.
w/s powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 79 z dnia 6 czerwca 2023 r.

 


Nr 7 z dnia 14.01.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

 


Nr 6 z dnia 10.01.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 5 z dnia 04.01.2019 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji, wzoru umowy stypendialnej, wzoru sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzoru karty oceny merytorycznej.

 


Nr 4 z dnia 04.01.2019 r.
w/s powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.

 


Nr 3 z dnia 02.01.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej.

 


Nr 2 z dnia 02.01.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

 


Nr 1 z dnia 02.01.2019 r.
w/s powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 17/2022 z dnia 9 lutego 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Planowania Przestrzennego