Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2019:

 

Nr 79 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

Nr 78 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

Nr 77 z dnia 15.07.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości.

Nr 72 z dnia 04.07.2019 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

Nr 70 z dnia 28.06.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 69 z dnia 25.06.2019 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 25 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

Nr 68 z dnia 24.06.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości

Nr 66 z dnia 13.06.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach.

Nr 65 z dnia 12.06.2019 r.
w/s zbycia nieruchomości przy ul. 3 Maja w Chojnicach.

Nr 64 z dnia 12.06.2019 r.
w/s ustalenia harnonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 12 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Nr 63 z dnia 07.06.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 62 z dnia 31.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 58 z dnia 27.05.2019 r.
w/s wprowadzenia zasad ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Nr 57 z dnia 27.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 55 z dnia 20.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 54 z dnia 14.05.2019 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji celowej z działu 754, rozdziału 75495 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Nr 49 z dnia 08.05.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Chojnicach.

Nr 48 z dnia 02.05.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 44 z dnia 29.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 42 z dnia 11.04.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 21 z dnia 15.03.2012 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62 z dnia 22.05.2018 r.

Nr 39 z dnia 11.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 37 z dnia 10.04.2019 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinalizowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Nr 36 z dnia 10.04.2019 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Nr 35 z dnia 09.04.2019 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Chojnicach.

Nr 34 z dnia 05.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.

Nr 31 z dnia 01.04.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 28 z dnia 07.03.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 25 z dnia 28.02.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 24 z dnia 28.02.2019 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Nr 23 z dnia 28.02.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Nr 22 z dnia 26.02.2019 r.
w/s cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.

Nr 21 z dnia 26.02.2019 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r. poz. 2479).

Nr 20 z dnia 26.02.2019 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

Nr 19 z dnia 07.02.2019 r.
w/s opracowania modułów zadaniowych dla miasta Chojnice.

Nr 18 z dnia 07.02.2019 r.
w/s wprowadzenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

Nr 17 z dnia 07.02.2019 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nr 16 z dnia 07.02.2019 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033.

Nr 15 z dnia 06.02.2019 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.

Nr 14 z dnia 04.02.2019 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2019 r.

Nr 13 z dnia 01.02.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 12 z dnia 31.01.2019 r.
w/s powołania Komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków miasta Chojnice.

Nr 11 z dnia 25.01.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Nr 10 z dnia 23.01.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 9 z dnia 22.01.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 8 z dnia 14.01.2019 r.
w/s powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Nr 7 z dnia 14.01.2019 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2019 r.

Nr 6 z dnia 10.01.2019 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Nr 5 z dnia 04.01.2019 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji, wzoru umowy stypendialnej, wzoru sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzoru karty oceny merytorycznej.

Nr 4 z dnia 04.01.2019 r.
w/s powołania Komisji ds. rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.

Nr 3 z dnia 02.01.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej.

Nr 2 z dnia 02.01.2019 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Nr 1 z dnia 02.01.2019 r.
w/s powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:710
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2019-07-16 11:43:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-16 11:41:41