Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2021:

 

 

Nr 183 z dnia 31 grudnia 2021 r.
w/s wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 182 z dnia 31 grudnia 2021 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 181 z dnia 31 grudnia 2021 r.
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 180 z dnia 31 grudnia 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2020 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 179 z dnia 31 grudnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 178 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2022 r.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 155/2022 z dnia 10 października 2022 r.
Wytworzone przez: Audytor wewnętrzny

 


Nr 177 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 176 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 175 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 174 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 173 z dnia 28 grudnia 2021 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 172 z dnia 27 grudnia 2021 r.
w/s ustalenia stawki odszkodowania oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości miejskich.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 171 z dnia 23 grudnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 170 z dnia 21 grudnia 2021 r.
w/s przekwalifikowania lokalu socjalnego w tymczasowe pomieszczenie

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 169 z dnia 20 grudnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 168 z dnia 20 grudnia 2021 r.
w/s ustalenia godzin obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w dniach od 20 do 31 grudnia 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 167a z dnia 17 grudnia 2021 r.
w/s wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 167 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 166 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chojnice w 2022 roku.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


​Nr 165 z dnia 15 grudnia 2021 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 164 z dnia 15 grudnia 2021 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi administracji i szkół.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 163 z dnia 14 grudnia 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 162 z dnia 14 grudnia 2021 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2021 realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


Nr 161 z dnia 14 grudnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 160 z dnia 13 grudnia 2021 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. 

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 159 z dnia 13 grudnia 2021 r.
w/s ustalenia dnia 24 grudnia 2021 roku i 7 stycznia 2022 roku dniami wolnymi od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 158 z dnia 6 grudnia 2021 r.
w/s w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 157 z dnia 3 grudnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 156 z dnia 2 grudnia 2021 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 15 grudnia 2021 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 155 z dnia 1 grudnia 2021 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 154 z dnia 29 listopada 2021 r.
w/s powołania komisji konserwatorskiej do prowadzenia prac na zadaniu „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia nr 1 z dnia 4 stycznia 2022 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia nr 11 z dnia 28 stycznia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 153 z dnia 25 listopada 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 152 z dnia 23 listopada 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 146/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw weryfikacji dokumentów złożonych przez mieszkańców w ramach konkursu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 146/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 151 z dnia 24 listopada 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 150 z dnia 23 listopada 2021 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 149 z dnia 23 listopada 2021 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym w formie powierzenia zadania, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 148 z dnia 23 listopada 2021 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 147 z dnia 23 listopada 2021 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej oraz wzoru kart ocen.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 146 z dnia 23 listopada 2021 r.
w/s powołania zespołu roboczego do spraw weryfikacji dokumentów złożonych przez mieszkańców w ramach konkursu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Zarządzenie zostało Zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 152/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 145 z dnia 22 listopada 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 181 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2021 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
Wytworzone przez: Audytor wewnętrzny

 


Nr 144 z dnia 16 listopada 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 143 z dnia 16 listopada 2021 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 142 z dnia 9 listopada 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 141 z dnia 8 listopada 2021 r.
w/s wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 140 z dnia 8 listopada 2021 r.
w/s przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 139 z dnia 8 listopada 2021 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 138 z dnia 29 października 2021 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 137 z dnia 29 października 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 136 z dnia 27 października 2021 r.
w/s ustalenia dnia 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 135 z dnia 26 października 2021 r.
w/s powołania zespołu do realizacji „ Programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla – Nie dla czadu”.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


Nr 134 z dnia 25 października 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 21 września 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 133 z dnia 15 października 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 132 z dnia 8 października 2021 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 131 z dnia 8 października 2021 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości w drodze darowizny przy ul. Kościerskiej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 130 z dnia 8 października 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości w drodze darowizny przy ul. Liściastej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami


Nr 129 z dnia 8 października 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości w drodze darowizny przy ul. Kolejowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 128 z dnia 6 października 2021 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 25/2023 z dnia 6 marca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 127 z dnia 5 października 2021 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 08.04.2021r. w sprawie powołania Komisji ds. realizowania konkursu ,,STOP dla SMOGU w Chojnicach’’.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 25/2022 z dnia 18 marca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 106/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 126 z dnia 4 października 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 22/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11.03.2021 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 125 z dnia 1 października 2021 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 124 z dnia 1 października 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 123 z dnia 30 września 2021 r.
w/s zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 122 z dnia 30 września 2021 r.
w/s ustalenia stawek wynagrodzenia za posadowienie urządzeń służących do przesyłania energii, sygnału, gazu i płynów na nieruchomościach Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 66/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 121 z dnia 30 września 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 120 z dnia 28 września 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 119 z dnia 28 września 2021 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
załącznik do zarządzenia - schemat organizacyjny
załącznik do zarządzenia - regulamin organizacyjny

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 9/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 118 z dnia 23 września 2021 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 117 z dnia 20 września 2021 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 116 z dnia 20 września 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 115 z dnia 13 września 2021 r.
w/s zmiany zarządzenia nr 97/2021 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Petrus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchylenia zarządzenia nr 61/2021.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 61 z dnia 5 maja 2021 r.
Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 97 z dnia 23 lipca 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 114 z dnia 15 września 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 113 z dnia 13 września 2021 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 112 z dnia 10 września 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 111 z dnia 9 września 2021 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 110 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w/s powołania Komisji ds. nadzoru realizacji zadań związanych z KPOŚK na terenie aglomeracji Chojnice”.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 109 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 108 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na rok 2022.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 107 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w/s przygotowania i przeprowadzania miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „SOSNA 3”.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 106 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 105 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 104 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w/s przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 103 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 102 z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 117/2021 z dnia 20 września 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 101 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w/s zbycia prawa własności nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 100 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 99 z dnia 29 lipca 2021 r.
w/s ustanowienia służebności przesyłu na rzecz SEC Chojnice Sp. z o.o. i uchylenia zarządzenia nr 60/2021.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 64/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 98 z dnia 27 lipca 2021 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości w drodze darowizny w rejonie ul. Przemysłowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 97 z dnia 23 lipca 2021 r.
w/s ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Petrus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchylenia zarządzenia nr 61/2021.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia nr 115 z dnia 16 września 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 96 z dnia 23 lipca 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 95 z dnia 21 lipca 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Nr 94 z dnia 20 lipca 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 93 z dnia 19 lipca 2021 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 92 z dnia 19 lipca 2021 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 91 z dnia 19 lipca 2021 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 90 z dnia 19 lipca 2021 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 89 z dnia 14 lipca 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 88 z dnia 5 lipca 2021 r.
w/s zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla następujące zarządzenia:
Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 2 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 1 marca 2018 r.
Wytworzone przez: Sekretarz Miasta, Audytor wewnętrzny

 


Nr 87 z dnia 5 lipca 2021 r.
w/s powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach oraz wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 86 z dnia 5 lipca 2021 r.
w/s powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 85 z dnia 5 lipca 2021 r.
w/s powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 84 z dnia 5 lipca 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 83 z dnia 1 lipca 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 82 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 81 z dnia 29 czerwca 2021 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2021 roku.

Wytworzone przez: Sekretarz Miasta

 


Nr 80 z dnia 25 czerwca 2021 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych. (doc, 34 KB)

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 79 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca i 30 czerwca 2021 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. (pdf, 264 KB)

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 78 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2021 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. (pdf, 261 KB)

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 77 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 76 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2037

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 75 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości w drodze darowizny przy ul. Okrężnej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 74 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Zamieście w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 73 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Leśnej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 72 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Karpusa w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 71 z dnia 16 czerwca 2021 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 70 z dnia 10 czerwca 2021 r.
w/s ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola (pdf, 202 KB)
załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie (pdf, 598 KB)

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 69 z dnia 8 czerwca 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 68 z dnia 7 czerwca 2021 r.
w/s zbycia prawa własności nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 67 z dnia 31 maja 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 66 z dnia 27 maja 2021 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 65 z dnia 21 maja 2021 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 170/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 64 z dnia 20 maja 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 63 z dnia 20 maja 2021 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 62 z dnia 20 maja 2021 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 61 z dnia 17 maja 2021 r.
w/s ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Petrus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie straciło moc na rzecz zarządzeń nr 97 z dnia 23 lipca 2021 r. oraz 115 z dnia 16 września 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 60 z dnia 17 maja 2021 r.
w/s ustanowienia służebności przesyłu na rzecz SEC Chojnice Sp. z o.o.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 99/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 59 z dnia 14 maja 2021 r.
w/s prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 9 (garażu) oraz oddania w użytkowanie wieczyste.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 58 z dnia 10 maja 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 57 z dnia 7 maja 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 56 z dnia 5 maja 2021 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 55 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 169/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia  31 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 169/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
Wytworzone przez: Audyyor wewnętrzny

 


Nr 54 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Kaszubskiej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 53 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości w rejonie ul. Bucholca w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 52 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 51 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 50 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w/s przekazania nieruchomości w administrowanie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 49 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 134/2022 z dnia 12 września 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 48 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 46 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 45 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

 


Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 43 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 185/2020 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 grudnia 2020 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 42 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 40a z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice",

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 40 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w/s powołania Komisji ds. realizowania konkursu ,,STOP dla SMOGU w Chojnicach’’

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 17 września 2020 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 127/2021 z dnia 5 października 2021 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 106/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 39 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w/s wysokości opłat za wynajem pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 203/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 38 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 37 z dnia 26 marca 2021 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 21 września 2020 r.

 


Nr 36 z dnia 26 marca 2021 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

 


Nr 35 z dnia 26 marca 2021 r.
w/s określenia formy sprawozdania, w której jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice sporządzają sprawozdania.

 


Nr 34 z dnia 26 marca 2021 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 33 z dnia 25 marca 2021 r.
w/s wprowadzenia druku wniosku o wszczęcie postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 32 z dnia 24 marca 2021 r.
w/s powołania Komisji pracowniczej do rozpatrywania i opiniowania wniosków dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 31 z dnia 24 marca 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 30 z dnia 19 marca 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 29 z dnia 19 marca 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 28 z dnia 19 marca 2021 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 rok.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 27 z dnia 19 marca 2021 r.
w/s ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 26 z dnia 19 marca 2021 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 25 z dnia 16 marca 2021 r.
w/s opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 24 z dnia 16 marca 2021 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: "Odebranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze".

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 23 z dnia 16 marca 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Nowoczesnej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 22 z dnia 11 marca 2021 r.
w/s powołania Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 126/2021 z dnia 4 października 2021 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 19/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


​Nr 21 z dnia 11 marca 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 20 z dnia 9 marca 2021 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


​Nr 19 z dnia 9 marca 2021 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 21/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​Nr 18 z dnia 28 lutego 2021 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 17 z dnia 18 lutego 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 16 z dnia 15 lutego 2021 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Kaszubskiej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 15 z dnia 11 lutego 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 14 z dnia 8 lutego 2021 r.
w/s przekazania w drodze darowizny środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Chojnice na rzecz Gminy Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 13 z dnia 4 lutego 2021 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 12 z dnia 2 lutego 2021 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​Nr 11 z dnia 28 stycznia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 10 z dnia 22 stycznia 2021 r.
w/s utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieście Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Spraw Obywatelskich

 


​Nr 9 z dnia 18 stycznia 2021 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 8 z dnia 18 stycznia 2021 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 18 września 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


​Nr 7 z dnia 18 stycznia 2021 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


​Nr 6 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 5 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic w latach 2017-2023.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​Nr 4 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w/s regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie  przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 120/2017 z 12 września 2017r.
Wytworzone przez: Specjalista ds. zamówień publicznych

 


​Nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chojnice w 2021 roku.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


​Nr 2 z dnia 5 stycznia 2021 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi