Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2023:

 

 

 

Nr 221 z dnia 29 grudnia 2023 r.
w/s wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 19/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 220 z dnia 28 grudnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 219 z dnia 28 grudnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 218 z dnia 28 grudnia 2023 r.
w/s w sprawie powołania stałej komisji ds inwentaryzacji aktywów finansowych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 217 z dnia 28 grudnia 2023 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2024 r.

Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 216 z dnia 27 grudnia 2023 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 215 z dnia 27 grudnia 2023 r.
w/s przekazania do administrowania i używania dworca kolejowego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 214 z dnia 22 grudnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 213 z dnia 22 grudnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 210 z dnia 21 grudnia 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postepowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 209 z dnia 20 grudnia 2023 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 208 z dnia 20 grudnia 2023 r.
w/s zasad postępowania z ruchomościami nabytymi przez Gminę Miejską Chojnice w wyniku objęcia spadku.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 207 z dnia 19 grudnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 206 z dnia 19 grudnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 204 z dnia 13 grudnia 2023 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 203 z dnia 13 grudnia 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 202 z dnia 12 grudnia 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 201 z dnia 12 grudnia 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 200 z dnia 11 grudnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 199 z dnia 11 grudnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 198 z dnia 7 grudnia 2023 r.
w/s aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 197 z dnia 7 grudnia 2023 r.
w/s w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 196 z dnia 6 grudnia 2023 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie, wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 113/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 195 z dnia 6 grudnia 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 12 grudnia 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 194 z dnia 4 grudnia 2023 r.
w/s określenia procedury kontroli przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 193 z dnia 29 listopada 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 192 z dnia 29 listopada 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 191 z dnia 29 listopada 2023 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 190 z dnia 28 listopada 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 189 z dnia 28 listopada 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 188 z dnia 27 listopada 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 207 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2023 rok.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 207/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 187 z dnia 24 listopada 2023 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym w formie powierzenia zadania, zatwierdzenia regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 186 z dnia 24 listopada 2023 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 185 z dnia 24 listopada 2023 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 184 z dnia 24 listopada 2023 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej oraz wzoru kart ocen.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 183 z dnia 22 listopada 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 181 z dnia 21 listopada 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 180 z dnia 21 listopada 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 179 z dnia 20 listopada 2023 r.
w/s zamiany nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 178 z dnia 17 listopada 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 177 z dnia 17 listopada 2023 r.
w/s wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 20/20217 z dnia 22 lutego 2017 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 176 z dnia 16 listopada 2023 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. Towarowej w Chojnicach w drodze darowizny.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 175 z dnia 14 listopada 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 174 z dnia 14 listopada 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 173 z dnia 13 listopada 2023 r.
w/s obsługi klientów Urzędu Miejskiego przy okienkach kasowych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 172 z dnia 9 listopada 2023 r.
w/s przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 171 z dnia 9 listopada 2023 r.
w/s przyjęcia projektu uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 170 z dnia 31 października 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 169 z dnia 31 października 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 168 z dnia 30 października 2023 r.
w/s sprzedaży oraz ustalenia ceny paliwa stałego (węgla kamiennego) przeznaczonego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 2/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 167 z dnia 26 października 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 166 z dnia 26 października 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 165 z dnia 26 października 2023 r.
w/s ustanowienia służebności przesyłu.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 164 z dnia 20 października 2023 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 163 z dnia 20 października 2023 r.
w/s utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie miasta Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 162 z dnia 20 października 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 161 z dnia 20 października 2023 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 160 z dnia 20 października 2023 r.
w/s przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 195/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
Wytworzone przez: Konserwator Zabytków

 


Nr 159 z dnia 18 października 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 158 z dnia 17 października 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 157 z dnia 17 października 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 156 z dnia 17 października 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 155 z dnia 17 października 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 154 z dnia 5 października 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 153 z dnia 5 października 2023 r.
w/s ustalenia dnia 10 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 152 z dnia 3 października 2023 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 151 z dnia 3 października 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 150 z dnia 3 października 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 149 z dnia 3 października 2023 r.
w/s wyboru wniosków złożonych w wyniku naboru na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 148 z dnia 3 października 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 147 z dnia 2 października 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 146 z dnia 28 września 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w naborze wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 145 z dnia 28 września 2023 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Biura Rady Miejskiej

 


Nr 144 z dnia 28 września 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 143 z dnia 28 września 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 142 z dnia 26 września 2023 r.
w/s procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 141 z dnia 26 września 2023 r.
w/s powołania Komisji do zaopiniowania wniosków złożonych w naborze wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 140 z dnia 25 września 2023 r.
w/s przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nie stanowiących zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 139 z dnia 25 września 2023 r.
w/s powołania Zespołu ds. Opracowania i Wdrożenia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Miejskiej Chojnice do roku 2030.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny, Z-ca burmistrza

 


Nr 138 z dnia 21 września 2023 r.
w/s zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnicach okularów korygujących wzrok.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 137 z dnia 20 września 2023 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 136 z dnia 19 września 2023 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu tymczasowych pomieszczeń.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 135 z dnia 19 września 2023 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 134 z dnia 19 września 2023 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2037.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 133 z dnia 19 września 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 132 z dnia 19 września 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 131 z dnia 19 września 2023 r.
w/s zniesienia klauzuli „zastrzeżone” na dokumentach niejawnych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 130 z dnia 18 września 2023 r.
w/s ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 129 z dnia 14 września 2023 r.
w/s powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „Zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w zakresie zniesienia klauzuli tajności.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 128 z dnia 14 września 2023 r.
w/s ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 127 z dnia 14 września 2023 r.
w/s dotacji wyłonionej w postepowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 126 z dnia 8 września 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 125 z dnia 8 września 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 124 z dnia 4 września 2023 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 123 z dnia 4 września 2023 r.
w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


Nr 122 z dnia 1 września 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 121 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 120 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 119 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 118 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na rok 2024.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 117 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 116 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 115 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 114 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 113 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 196/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 112 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 111 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 16.08.2023r. do 18.08.2023r.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 110 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 109 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Wytworzone przez: Wydział Biura Rady Miejskiej

 


Nr 107 z dnia 26 lipca 2023 r.
w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 106 z dnia 26 lipca 2023 r.
w/s wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


Nr 105 z dnia 24 lipca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 104 z dnia 24 lipca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 103 z dnia 21 lipca 2023 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 102 z dnia 19 lipca 2023 r.
w/s ustalenia dnia 14 sierpnia 2023 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 101 z dnia 17 lipca 2023 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 100 z dnia 17 lipca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 99 z dnia 17 lipca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 98 z dnia 14 lipca 2023 r.
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 97 z dnia 12 lipca 2023 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne oraz sposobu obliczenia i aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 13/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 96 z dnia 12 lipca 2023 r.
w/s darowizny nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 95 z dnia 12 lipca 2023 r.
w/s funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie miasta Chojnice.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie 109/2017 z dnia 1 września 2017 r,
Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 94 z dnia 29 czerwca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 93 z dnia 28 czerwca 2023 r.
w/s darowizny nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 92 z dnia 28 czerwca 2023 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 91 z dnia 28 czerwca 2023 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 90 z dnia 26 czerwca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 89 z dnia 26 czerwca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 64/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 maja 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „DOPŁATY COVID-19” w roku 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 88 z dnia 23 czerwca 2023 r.
w/s zamiany nieruchomości oraz ustanowienia służebności na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 87 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 86 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 85 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 84 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 83 z dnia 15 czerwca 2023 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2023 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 82 z dnia 13 czerwca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 81 z dnia 13 czerwca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 80 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Chojnice dla wyróżniających się uczniów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 79 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w/s zmiany Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 78 z dnia 6 czerwca 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 77 z dnia 31 maja 2023 r.
w/s przesyłania sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 76 z dnia 30 maja 2023 r.
w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, ul. Wicka Rogali 18, 89-600 Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 75 z dnia 29 maja 2023 r.
w/s zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 74 z dnia 29 maja 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 73 z dnia 19 maja 2023 r.
w/s powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 72 z dnia 18 maja 2023 r.
w/s zamiany nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 71 z dnia 16 maja 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 70 z dnia 16 maja 2023 r.

w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 69 z dnia 15 maja 2023 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 68 z dnia 12 maja 2023 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 67 z dnia 11 maja 2023 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 66 z dnia 11 maja 2023 r.
w/s ustalenia dnia 9 czerwca 2023 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 65 z dnia 10 maja 2023 r.
w/s wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 64 z dnia 8 maja 2023 r.
w/s ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „DOPŁATY COVID-19” w roku 2023.

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 89/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 63 z dnia 8 maja 2023 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


Nr 62 z dnia 4 maja 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 61 z dnia 4 maja 2023 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 60 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s przekwalifikowania lokalu socjalnego w tymczasowe pomieszczenie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 59 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s przekwalifikowania lokalu socjalnego w tymczasowe pomieszczenie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 58 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 57 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 56 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe​.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 55 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 54 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

 


Nr 53 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 9/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 52 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w/s wprowadzenia regulacji wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 8/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 51 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w/s ustalenia dnia 2 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 50 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 49 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 48 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 47 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 46 z dnia 5 kwietnia 2023 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2022 rok – Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 45 z dnia 3 kwietnia 2023 r.
w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.

 

załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 44 z dnia 31 marca 2023 r.
w/s przekazania w administrowanie.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 43 z dnia 31 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 42 z dnia 31 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 41 z dnia 28 marca 2023 r.
w/s wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 40 z dnia 28 marca 2023 r.
w/s wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 6/12 z dnia 11 stycznia 2012 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 39 z dnia 22 marca 2023 r.
w/s ustalenia wysokości wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 1 września 2008 r.
Wytworzone przez: Wydział Planowania Przestrzennego

 


Nr 38 z dnia 22 marca 2023 r.
w/s powołania na członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Chojnicach Łukasza Piskurewicza.

Wytworzone przez: Wydział Planowania Przestrzennego

 


Nr 37 z dnia 22 marca 2023 r.
w/s powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Wytworzone przez: Wydział Planowania Przestrzennego

 


Nr 36 z dnia 22 marca 2023 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2023 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie 21/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 35 z dnia 21 marca 2023 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15.000.000 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 34 z dnia 17 marca 2023 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 33 z dnia 16 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 32 z dnia 16 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 31 z dnia 15 marca 2023 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 30 z dnia 13 marca 2023 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 168/2022 z dnia 27 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 29 z dnia 9 marca 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 28 z dnia 8 marca 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 27 z dnia 8 marca 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 26 z dnia 6 marca 2023 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. Bankowej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 25 z dnia 6 marca 2023 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 128/21 z dnia 6 października 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 24 z dnia 28 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 23 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 22 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 21 z dnia 21 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 20 z dnia 20 lutego 2023 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 178/2020 w sprawie zasad świadczenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 19 z dnia 20 lutego 2023 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 18 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2021 PLUS realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


Nr 17 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 16 z dnia 13 lutego 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 15 z dnia 8 lutego 2023 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


Nr 14 z dnia 3 lutego 2023 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia 61/2023 z dnia 4 maja 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 13 z dnia 1 lutego 2023 r.
w/s nabycia udziału w nieruchomości - ul. Cynamonowa w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 12 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 11 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2023 roku.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 10 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 9 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 8 z dnia 23 stycznia 2023 r.
w/s Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” na rok 2023.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 12/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 16/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 21/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 23/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 27/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 32/2023 z dnia 16 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 42/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 49/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 70/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 74/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 81/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 90/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 99/2023 z dnia 17 lipca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 104/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 109/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 114/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 125/2023 z dnia 8 września 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 132/2023 z dnia 19 września 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 143/2023 z dnia 28 września 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 155/2023 z dnia 17 października 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 162/2023 z dnia 20 października 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 166/2023 z dnia 26 października 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 169/2023 z dnia 31 października 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 174/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 180/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 192/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 199/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 206/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 213/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 219/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 7 z dnia 18 stycznia 2023 r.
w/s przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 6 z dnia 17 stycznia 2023 r.
w/s realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chojnice w 2023 roku.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 5 z dnia 16 stycznia 2023 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 4 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne oraz sposobu obliczenia i aktualizacji czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 178/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 97/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 3 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r., zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 25/2022 z dnia 18.03.2022 r., oraz Zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 12.04.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 09.04.2021 r. 
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


Nr 2 z dnia 12 stycznia 2023 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 161/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Lidera ds. opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 161/2022 z dnia 20 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej