Urząd Miejski w Chojnicach

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2003

Nr 1 z dnia 14.01.2003
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów o udzielenie zamówień publicznych przez wydz. Gospodarki przestrzennej i nieruchomościami.


Nr 2 z dnia 14.01.2003
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.


Nr 3 z dnia 28.02.2003
w/s powołania zespołu opiniującego ds. dotacji doraźnych dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania gminy.


Nr 4 z dnia 05.03.2003
w/s układu wykonawczego budżetu miasta Chojnice oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003r.


Nr 5 z dnia 13.03.2003
w/s regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola) z dnia 2003


Nr 6 z dnia 13.03.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej.


Nr 7 z dnia 27.03.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.


Nr 8 z dnia 27.03.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej na wymianę ławek w fosie miejskiej
w Chojnicach przy ul. Grobelnej.


Nr 9 z dnia 07.04.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej na mechaniczne korzenie terenów zielonych.


Nr 10 z dnia 07.04.2003
w/s wprowadzenia Zakładowej Instrukcji Postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego i na wypadek podłożenia lub znalezienia ładunku wybuchowego
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.


Nr 11 z dnia 14.04.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.


Nr 12 z dnia 17.04.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na profilowanie dróg gruntowych równiarką, spycharką i walcem w Chojnicach w okresie od 05.05.2003r. - 30.04.2004r.


Nr 13 z dnia 17.04.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej na: czyszczeniu rowów melioracyjnych na terenie miasta Chojnice – 2003r.


Nr 14 z dnia 18.04.2003
w/s zatwierdzenia przyznanych dotacji doraźnych.


Nr 15 z dnia 22.04.2003
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9.


Nr 16 z dnia 06.05.2003
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zakup i dostawę trzech zestawów komputerowych i dwóch drukarek dla Urzędu Miejskiego
w Chojnicach.


Nr 17 z dnia 06.05.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej na „Mechaniczne korzenie terenów zielonych”.


Nr 18 z dnia 08.05.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.


Nr 19 z dnia 08.05.2003
w/s komisji przetargowej na wywóz odpadów z pojemników selekcyjnych.


Nr 20 z dnia 20.05.2003
w/s zatwierdzenia przyznanych dotacji doraźnych.


Nr 21 z dnia 21.05.2003
w/s powołania obwodowych komisji do spraw referendum.


Nr 22 z dnia 23.05.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 23 z dnia 26.05.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na remont nawierzchni ul. Szewskiej w Chojnicach


Nr 24 z dnia 26.05.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na utrzymanie ciągu ulicy Kościuszki, Stary Rynek, 31 stycznia, Szewska. Gimnazjalna i Myślibora.


Nr 25 z dnia 05.06.2003
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach do spraw referendum.


Nr 26 z dnia 06.06.2003
w/s przyznania dotacji doraźnej.


Nr 27 z dnia 09.06.2003
w/s powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Chojnicach


Nr 28 z dnia 09.06.2003
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Generalnemu do wykonywania kompetencji Burmistrza w wypadku wygaśnięcia mandatu.


Nr 29 z dnia 12.06.2003
w/s powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w dniu 27.06.2003 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 30 z dnia 16.06.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia na remont nawierzchni ul. Staroszkolnej w Chojnicach.


Nr 31 z dnia 17.06.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 32 z dnia 23.06.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż systemów konferencyjnych


Nr 33 z dnia 23.06.2003
w/s wprowadzenia ulg w podatku od nieruchomości na lata 2003 – 2006 r.


Nr 34 z dnia 23.06.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej na wybór banku.


Nr 35 z dnia 30.06.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


Nr 36 z dnia 30.06.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 37 z dnia 07.07.2003
w/s organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz klęsk żywiołowych na terenie miasta Chojnice.


Nr 38 z dnia 07.07.2003
w/s zatwierdzenia przyznanych dotacji doraźnych.


Nr 39 z dnia 16.07.2003
w/s zarzutów i protestów, jakie wpłynęły do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Nr 40 z dnia 31.07.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 41 z dnia 13.08.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Leśnej.


Nr 42 z dnia 25.08.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 43 z dnia 08.09.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


Nr 44 z dnia 09.09.2003
w/s powołania zespołu do spraw zbycia udziałów MZEC Sp. z o.o. w Chojnicach


Nr 45 z dnia 17.09.2003
w/s zatwierdzenia przyznanych dotacji doraźnych.


Nr 46 z dnia 17.09.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie 2003/2006”


Nr 47 z dnia 18.09.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie chodników w rejonie II w okresie 2003/2006”.


Nr 48 z dnia 18.09.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie chodników w rejonie I w okresie 2003/2006”.


Nr 49 z dnia 24.09.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 50 z dnia 06.10.2003
w/s ustalenia ceny sprzedaży jednego udziału MZEC Sp. z o.o. w Chojnicach w drodze rokowań.


Nr 51 z dnia 06.10.2003
w/s  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 52 z dnia 09.10.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 53 z dnia 15.10.2003
w/s  udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zimowe utrzymanie chodników w rejonie I w okresie 2003/2006”.


Nr 54 z dnia 15.10.2003
w/s udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zimowe utrzymanie chodników w rejonie II w okresie 2003/2006”.


Nr 55 z dnia 23.10.2003
w/s ustalenia ceny sprzedaży jednego udziału MZEC Sp. z o.o. w Chojnicach w drodze rokowań.


Nr 56 z dnia 24.10.2003
w/s zatwierdzenia przyznanych dotacji doraźnych.


Nr 57 z dnia 28.10.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 58 z dnia 10.11.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 59 z dnia 19.11.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.-str1,  str2


Nr 60 z dnia 20.11.2003
w/s powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Reagowania.


Nr 61 z dnia 25.11.2003
w/s powołania Komisji Przetargowej na wykonanie usług przewozowych na liniach autobusowych Miejskiej Komunikacji Zbiorowej w Chojnicach.


Nr 62 z dnia 25.11.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 63 z dnia 08.12.2003
w/s zatwierdzenia przyznanych dotacji doraźnych.


Nr 64 z dnia 08.12.2003
w/s ustalenia ceny i zasad sprzedaży książki „Dzieje Chojnic”.


Nr 65 z dnia 08.12.2003
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 66 z dnia 17.12.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 67 z dnia 22.12.2003
w/s finansowania organizacji imprez sportowych na terenie miasta Chojnice


Nr 68 z dnia 30.12.2003
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.


Nr 69 z dnia 31.12.2003
w/s zmiany zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27.11.2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Nr 70 z dnia 31.12.2003
w/s instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.