Urząd Miejski w Chojnicach

 

Zarządzenia Burmistrza 2022:

 

 

 

Nr 215 z dnia 31 grudnia 2022 r.
w/s wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 213 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 212 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 211 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postepowaniu konkursowym.

załącznik - lista laureatów

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 210 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w/s w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 października 2022 r. dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 160/2022 z dnia 19.10.2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 207 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2023 r.

Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 206 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 205 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 204 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 203 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w/s wysokości opłat za wynajem pomieszczeń hali widowiskowo - sportowej.


Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 39/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku
Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 202 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w/s obsługi klientów Urzędu Miejskiego przy okienkach kasowych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 201 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 200 z dnia 21 grudnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 199 z dnia 20 grudnia 2022 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


Nr 198 z dnia 19 grudnia 2022 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


Nr 197 z dnia 15 grudnia 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Składowej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 195 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w/s przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 107/2019 z dnia 24 września 2019 r.
Wytworzone przez: Konserwator Zabytków Miasta Chojnice

 


​​Nr 194 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 193 z dnia 12 grudnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 192 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 14 grudnia 2022 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​​Nr 187 z dnia 30 listopada 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 186 z dnia 30 listopada 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 183 z dnia 28 listopada 2022 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


​​Nr 182 z dnia 25 listopada 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 181 z dnia 25 listopada 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 178 z dnia 21 listopada 2022 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 157/2022 z dnia 17 października 2022 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 4/2023 z dnia 12.01.2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 176 z dnia 10 listopada 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 175 z dnia 10 listopada 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 174 z dnia 9 listopada 2022 r.
w/s przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 173 z dnia 9 listopada 2022 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 171 z dnia 7 listopada 2022 r.
w/s wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


​​Nr 170 z dnia 3 listopada 2022 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w naborze wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​​Nr 169 z dnia 2 listopada 2022 r.
w/s powołania Komisji do zaopiniowania wniosków złożonych w naborze wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​​Nr 168 z dnia 27 października 2022 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 95A/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 30/2023 z dnia 13 marca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​​Nr 167 z dnia 27 października 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 166 z dnia 27 października 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 165 z dnia 26 października 2022 r.
w/s ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​​Nr 164 z dnia 25 października 2022 r.
w/s powołania składu osobowego Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030".

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


​​Nr 162 z dnia 24 października 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 161 z dnia 20 października 2022 r.
w/s powołania Zespołu Lidera ds. opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


​​Nr 160 z dnia 19 października 2022 r.
w/s w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 210/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 159 z dnia 19 października 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 158 z dnia 19 października 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 157 z dnia 17 października 2022 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 134/2022 z dnia 12 września 2022 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 178/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 155 z dnia 10 października 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 178 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 178/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Wytworzone przez: Audytor Wewnętrzny

 


Nr 154 z dnia 10 października 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 153 z dnia 10 października 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 152 z dnia 7 października 2022 r.
w/s zamiany nieruchomości.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 151 z dnia 3 października 2022 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​​Nr 150 z dnia 3 października 2022 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​​Nr 149 z dnia 3 października 2022 r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​​Nr 148A z dnia 30 września 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 146 z dnia 28 września 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 145 z dnia 27 września 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 144 z dnia 22 września 2022 r.
w/s ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „GM D DOPŁATY COVID-19”.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 143 z dnia 22 września 2022 r.
w/s ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „GM D WSPIERAJ SENIORA”.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 142 z dnia 21 września 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 141 z dnia 21 września 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 140 z dnia 21 września 2022 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


​​Nr 138 z dnia 15 września 2022 r.
w/s ustalenia stawek wynagrodzenia za posadowienie urządzeń służących do przesyłania energii, sygnału, gazu i płynów na nieruchomościach Gminy Miejskiej Chojnice i uchylenie zarządzenia numer 122/2021.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


Nr 137 z dnia 12 września 2022 r.
w/s powołania Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030" oraz nadania Regulaminu.

Wytworzone przez: Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

 


​​Nr 134 z dnia 12 września 2022 r.
w/s stawek czynszów dzierżawy i najmu za nieruchomości niemieszkalne.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 49/2021 z dnia 29 kwnietnia 2021 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 157/2022 z dnia 17 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 133 z dnia 12 września 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 132 z dnia 12 września 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 131 z dnia 7 września 2022 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​​Nr 130 z dnia 6 września 2022 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​​​​Nr 127 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na rok 2023.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​​​Nr 126 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​​​Nr 124 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​​​Nr 123 z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w/s przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 121 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 120 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 118 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


Nr 117 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 116 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 115A z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie p ubliczne na dostawę 433 fabrycznie nowych laptopów wraz z fabrycznie zain s t alowanym przez producenta systemem operacyjnym.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


Nr 115 z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 3 sierpnia 2022r. do 5 sierpnia 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​​​​Nr 114 z dnia 29 lipca 2022 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​​Nr 111 z dnia 25 lipca 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Kolejowej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 110 z dnia 25 lipca 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Kolejowej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 109 z dnia 25 lipca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 108 z dnia 25 lipca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” .

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 105 z dnia 15 lipca 2022 r.
w/s nabycia prawa własności nieruchomości przy ul. Żeglarskiej, Igielskiej i Morskiej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 104 z dnia 15 lipca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 103 z dnia 15 lipca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 102 z dnia 12 lipca 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Leśnej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 101 z dnia 11 lipca 2022 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​​Nr 100 z dnia 5 lipca 2022 r.
w/s zamiany nieruchomości przy ul. Ustronnej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 98 z dnia 1 lipca 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 97 z dnia 1 lipca 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 96 z dnia 1 lipca 2022 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniu 1 lipca 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 95A z dnia 30 czerwca 2022 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 168/2022 z dnia 27 października 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjn

 


​Nr 95 z dnia 30 czerwca 2022 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 90/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 94 z dnia 30 czerwca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 93 z dnia 30 czerwca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 92 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w/s ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Wytworzone przez: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 


​​

Nr 91 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 30 czerwca 2022 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​Nr 90 z dnia 27 czerwca 2022 r.
w/s ustalenia harmonogramu czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 95/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 88 z dnia 20 czerwca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 86 z dnia 15 czerwca 2022 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 85 z dnia 13 czerwca 2022 r.
w/s ustalenia opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościerskiej w Chojnicach.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 85/19 z dnia 31 lipca 2019 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 82 z dnia 9 czerwca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 81 z dnia 9 czerwca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 80 z dnia 8 czerwca 2022 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 79 z dnia 6 czerwca 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 77 z dnia 31 maja 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 76 z dnia 31 maja 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 75 z dnia 31 maja 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 74 z dnia 24 maja 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 73 z dnia 24 maja 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 71 z dnia 17 maja 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Kolejowej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​​​Nr 70 z dnia 17 maja 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​​​Nr 69 z dnia 17 maja 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


Nr 68 z dnia 12 maja 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 66 z dnia 11 maja 2022 r.
w/s ustalenia stawek wynagrodzenia za posadowienie urządzeń służących do przesyłania energii, sygnału, gazu i płynów na nieruchomościach Gminy Miejskiej Chojnice i uchylenia zarządzenia numer 122/2021

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 30 września 2021 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 138/2022 z dnia 15 września 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​​Nr 65 z dnia 6 maja 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​​Nr 63 z dnia 4 maja 2022 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 62 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w/s udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

 


​Nr 61 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 60 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 59 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 58 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 57 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 151/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Wytworzone przez: Dyrektor Generalny, Audytor Wewnętrzny

 


​Nr 56 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 55 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w/s zniesienia współwłasności części nieruchomości wspólnej.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 53 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 52 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 51 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s sposobu i trybu gospodarowania używanymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 50 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dla organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wytworzone przez: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 


​Nr 49 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 48 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 46 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok – Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 44 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15.03.2012 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62/2018 z dnia 22.05.2018 r, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 42/2019 z dnia 18.04.2019 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 24/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 44 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 25/2022 z dnia 18.03.2022 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 18 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 43 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 42 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 39 z dnia 5 kwietnia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 38 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 37 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 36 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s pozbawienia stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 35 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w/s ustalenia dnia 2 maja 2022 roku dniem wolnym od pracy.

Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 34 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w/s wprowadzenia cennika cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 18 listopada 2020 r.
Wytworzone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej

 


​Nr 33 z dnia 31 marca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 26/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 marca 2022r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 32 z dnia 31 marca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 30 z dnia 24 marca 2022 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 29 z dnia 24 marca 2022 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 28 z dnia 22 marca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 27 z dnia 22 marca 2022 r.
w/s przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 rok

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 26 z dnia 22 marca 2022 r.
w/s ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy”

Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 33/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 37/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 42/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 48/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 53/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 58/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 65/2022 z dnia 6 maja 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 69/2022 z dnia 17 maja 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 73/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 75/2022 z dnia 31 maja 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 81/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 88/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 93/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 103/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 108/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 116/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 120/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz
Zarządzenia Nr 124/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 132/2022 z dnia 12 września 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 141/2022 z dnia 21 września 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 145/2022 z dnia 27 września 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz
Zarządzenia Nr 153/2022 z dnia 10 października 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 158/2022 z dnia 19 października 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 166/2022 z dnia 27 października 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 175/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 181/2022 z dnia 25 listopada 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 186/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 193/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 200/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 205/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 212/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 25 z dnia 18 marca 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.04.2021 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 127/2021 z dnia 05.10.2021 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 40/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 44/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 24 z dnia 15 marca 2022 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15.03.2012 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62/2018 z dnia 22.05.2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice Nr 42/2019 z dnia 18.04.2019 r.

​Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie zostało zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 45/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Wytworzone przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 


​Nr 23 z dnia 14 marca 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 20 z dnia 24 lutego 2022 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Ustronnej w Chojnicach.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 16 z dnia 7 lutego 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 14 z dnia 2 lutego 2022 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym​.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 13 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 12 z dnia 31 stycznia 2022 r.
w/s celów i zadań do realizacji w zakresie kontroli zarządczej w 2022 roku.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Wytworzone przez: Sekretarz Miasta

 


​Nr 11 z dnia 28 stycznia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 154 / 2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konserwatorskiej do prowadzenia prac na zadaniu „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 154/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny

 


​Nr 10 z dnia 25 stycznia 2022 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 9 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
załącznik do zarządzenia - schemat organizacyjny
załącznik do zarządzenia - regulamin organizacyjny

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 28 września 2021 roku
Wytworzone przez: Wydział Organizacyjny

 


​Nr 8 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 7 z dnia 19 stycznia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 130/20 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2020 r. dotyczącego ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku „Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 21 września 2020 roku
Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 6 z dnia 17 stycznia 2022 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

Wytworzone przez: Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 


​Nr 5 z dnia 12 stycznia 2022 r.
w/s zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 3 z dnia 11 stycznia 2022 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

Wytworzone przez: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

 


​Nr 2 z dnia 10 stycznia 2022 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2037.

Wytworzone przez: Wydział Finansowy

 


​Nr 1 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 154/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania komisji konserwatorskiej do prowadzenia prac na zadaniu „Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu p.n.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi  i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 154/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Wytworzone przez: Wydział Budowlano - Inwestycyjny