Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2015
 

Nr 156 z dnia 31.12.2015 r.
w/s zmiany instrukcji kasowej

Nr 155 z dnia 31.12.2015 r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Nr 154 z dnia 31.12.2015 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2016 r.

Nr 153 z dnia 30.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 152 z dnia 30.12.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 151 z dnia 29.12.2015 r.
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice

Nr 150 z dnia 29.12.2015 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Nr 149 z dnia 23.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 148 z dnia 23.12.2015 r.
w/s sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Nr 147 z dnia 23.12.2015 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt); pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, również opieka nad osobami chorymi

Nr 146 z dnia 18.12.2015 r.
w/s powołania Komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Nr 145 z dnia 16.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 144 z dnia 11.12.2015 r.
w/s korekty danych adresowych w Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

Nr 143 z dnia 09.12.2015 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 lipca 2014 r.

Nr 142 z dnia 09.12.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Miejskie Wodociągi Sp.zo.o. w Chojnicach

Nr 141 z dnia 04.12.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu głosowania oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnym wydarzeniami

Nr 140 z dnia 04.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 139 z dnia 03.12.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postepowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

Nr 138 z dnia 03.12.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postepowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen

Nr 137 z dnia 03.12.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 15 grudnia 2015 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nr 136 z dnia 02.12.2015 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

Nr 135 z dnia 26.11.2015 r.
w/s określenia wysokości oraz zasad, na których przysługują zryczałtowane diety dla osób wchodzących w skład terytorialnej i obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 20 grudnia 2015 r.

Nr 134 z dnia 20.11.2015 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 18 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2015 r.

Nr 133 z dnia 19.11.2015 r.
w/s wypłaty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego za miesiąc grudzień 2015 roku

Nr 132 z dnia 19.11.2015 r.
w/s ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

Nr 131 z dnia 18.11.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum lokalnym

Nr 130 z dnia 17.11.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 129 z dnia 16.11.2015 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nr 128 z dnia 10.11.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 127 z dnia 03.11.2015 r.
w/s powołania Zespołu Weryfikacyjno-Opiniującego do spraw budżetu obywatelsko-samorządowego

Nr 126 z dnia 03.11.2015 r.
w/s powołania Pełnomocnika do spraw budżetu obywatelsko-samorządowego

Nr 125 z dnia 30.10.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 124 z dnia 30.10.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionej w postępowaniu konkursowym

Nr 123 z dnia 28.10.2015 r.
w/s uzupełnienia wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

Nr 122 z dnia 22.10.2015 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu użytkownania skateparku w Parku 1000-lecia w Chojnicach

Nr 120 z dnia 20.10.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 119 z dnia 20.10.2015 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 118 z dnia 14.10.2015 r.
w/s uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Nr 117 z dnia 13.10.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. w Chojnicach

Nr 116 z dnia 13.10.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Chojnicach

Nr 115 z dnia 13.10.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.zo.o. w Chojnicach

Nr 114 z dnia 9.10.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 113 z dnia 9.10.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 112 z dnia 8.10.2015 r.
w/s sprostowania błędów w zarządzeniu Nr 108/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w miescie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr 111 z dnia 8.10.2015 r.
w/s stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 110 z dnia 6.10.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 109 z dnia 6.10.2015 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

Nr 108 z dnia 5.10.2015 r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w miescie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr 107 z dnia 29.09.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym wspózawodnictwie sportowym

Nr 106 z dnia 29.09.2015 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 04.02.2011r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach

Nr 105 z dnia 29.09.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 104 z dnia 23.09.2015 r.
w/s przekazania świetlicy Samorządowi Mieszkańców Osiedla Nr 3 "Słoneczne-Leśne"

Nr 103 z dnia 17.09.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 102 z dnia 8.09.2015 r.
w/s powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego

Nr 101 z dnia 4.09.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

Nr 100 z dnia 4.09.2015 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

Nr 99 z dnia 3.09.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 98 z dnia 1.09.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

Nr 97 z dnia 31.08.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu referendalnego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 96 z dnia 31.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

Nr 95 z dnia 28.08.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 94 z dnia 27.08.2015 r.
w/s sprostowania błędu w zarządzeniu Nr 81/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 siepnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w miescie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogónokrajowym zarządzanym na dzień 6 września 2015r. 

Nr 93 z dnia 27.08.2015 r.
zmieniające zarzadzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.09.2014r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Chojnice 

Nr 92 z dnia 26.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

Nr 91 z dnia 25.08.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postepowaniu tzw. małych grantów 

Nr 90a z dnia 25.08.2015 r.
w/s ustalenia wysokości środków finansowych przypadających w ramach budżetów osiedlowo - obywatelskich w roku 2016.

Nr 88 z dnia 21.08.2015 r.
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach 

Nr 87 z dnia 19.08.2015 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy 

Nr 86 z dnia 18.08.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r.

Nr 85 z dnia 17.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum 

Nr 84 z dnia 17.08.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 83 z dnia 14.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygasnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

Nr 82 z dnia 13.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygasnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum 

Nr 81 z dnia 10.08.2015 r.
w/s powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 

Nr 80 z dnia 28.07.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r.

Nr 79 z dnia 20.07.2015 r.
w/s powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw realizacji Programu "Zdrowe Miasto" 

Nr 78 z dnia 17.07.2015 r.
w/s zasad wykonywania budżetu Miasta Chojnice oraz sposobu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie jednostek pomocnicznych Miasta Chojnice

Nr 77 z dnia 17.07.2015 r.
w/s opracowania "Planu akcji kurierskiej na terenie miasta Chojnice" oraz "Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta Chojnice"

Nr 76 z dnia 16.07.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

Nr 75 z dnia 14.07.2015 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru 

Nr 74 z dnia 02.07.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r. 

Nr 73 z dnia 02.07.2015 r.
w/s powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Nr 72 z dnia 02.07.2015 r.
w/s upoważnienia do przeprowadzania losowania składów osobowych i powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego 

Nr 71 z dnia 29.06.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 02 lipca 2015 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Nr 70 z dnia 29.06.2015 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej 

Nr 69 z dnia 29.06.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 02 lipca 2015 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nr 68 z dnia 29.06.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 02 lipca 2015 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nr 67 z dnia 26.06.2015 r.
w/s powołania Zespołu ds. Opiniowania Projektów Inwestycyjnych

Nr 66 z dnia 25.06.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

Nr 62 z dnia 03.06.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r. 

Nr 61 z dnia 03.06.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłononych w postępowaniu konkursowym 

Nr 60 z dnia 01.06.2015 r.
w/s powołania komisji do sraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach 

Nr 59 z dnia 27.05.2015 r.
w/s zasad rozliczania podróży służbowej krajowej prywatnym samochodem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach 

Nr 58 z dnia 26.05.2015 r.
w/s ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy 

Nr 57 z dnia 25.05.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 56 z dnia 22.05.2015 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Zakłodowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 55 z dnia 21.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 54 z dnia 21.05.2015 r.
w/s przeprowadzenia procedury konkursowej na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 53 z dnia 21.05.2015 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 52 z dnia 15.05.2015 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach

Nr 51 z dnia 15.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 50 z dnia 15.05.2015 r.
w/s powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Nr 49 z dnia 13.05.2015 r.
w/s uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Nr 48 z dnia 13.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 47 z dnia 08.05.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 46 z dnia 08.05.2015 r.
w/s Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Nr 45 z dnia 05.05.2015 r.
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski „Kolejarz 1926”

Nr 44 z dnia 05.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 43 z dnia 30.04.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 42 z dnia 29.04.2015 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach

Nr 41 z dnia 29.04.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 40 z dnia 28.04.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 39 z dnia 24.04.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 38 z dnia 22.04.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Nr 37 z dnia 22.04.2015 r.
w/s ogłoszenia konkursu na nazwę dla parku zieleni  przy ulicy Wielewskiej na osiedlu Kaszubskim w Chojnicach wraz z regulaminem konkursu oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Nr 36 z dnia 20.04.2015 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kolektorów deszczowych na ternie miasta Chojnice – prace projektowe – etap I” przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 35 z dnia 20.04.2015 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Miasta Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

Nr 34 z dnia 20.04.2015 r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Nr 33 z dnia 10.04.2015 r.
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016

Nr 32 z dnia 08.04.2015 r.
w/s powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistychNr 31 z dnia 03.04.2015r.w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 31 z dnia 03.04.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 30 z dnia 03.04.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji, składu komisji konkursu oraz wzoru kart ocen formalnej i merytorycznej

Nr 29 z dnia 31.03.2015 r.
w/s nieodpłatnego przekazania samochodu Volkswagen Transporter Bus

Nr 28 z dnia 30.03.2015 r.
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 27 z dnia 27.03.2015 r.
w/s powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnice na lata 2015-2020

Nr 26 z dnia 26.03.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 25 z dnia 23.03.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 24 z dnia 23.03.2015 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnicach

Nr 23 z dnia 12.03.2015 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 22 z dnia 12.03.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 21 z dnia 12.03.2015 r.
w/s wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół

Nr 20 z dnia 03.03.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 19 z dnia 27.02.2015 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015r.

Nr 18 z dnia 25.02.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 17 z dnia 25.02.2015 r.
w/s powołania zespołu opiniującego wnioski o zasiłki szkolne

Nr 16 z dnia 18.02.2015 r.
w/s powołania zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach

Nr 15 z dnia 18.02.2015 r.
w/s zmiany zarządzenia ws. powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji

Nr 14 z dnia 16.02.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 13 z dnia 16.02.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Nr 12 z dnia 11.02.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Nr 11 z dnia 02.02.2015 r.
w/s powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Nr 10 z dnia 29.01.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 9 z dnia 27.01.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015r.

Nr 8 z dnia 21.01.2015 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 7 z dnia 21.01.2015 r.
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 6 z dnia 14.01.2015 r.
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr 5 z dnia 13.01.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen

Nr 4 z dnia 12.01.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym 

Nr 3 z dnia 08.01.2015 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii

Nr 2 z dnia 07.01.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 1 z dnia 05.01.2015 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2498
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2018-04-13 07:12:34
Treść wytworzył(a): Grzegorz Czarnowski, 2015-03-20 14:40:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-13 07:11:34